رکورد قبلیرکورد بعدی

" توان تولید زراعی ارقام تجارتی چغندر علوفه ای در الگوی کشت پاییزه "


شماره شناسایی : 18873725
شماره مدرک : ۶۱۰۶۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقی شعاع، مهدی
: قاسمی، احمد
: صابری ،علیرضا
: صادقی، محمدرضا
: طالقانی،داریوش
: یاراحمدی،سعید
: شهرکی، علی
: صادق کوهستانی،منوچهر
عنوان اصلي : توان تولید زراعی ارقام تجارتی چغندر علوفه ای در الگوی کشت پاییزه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Crop production capacity of commercial fodder beet cultivars in autumn cultivation
صفحه شمار : ۲۲ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۶۹ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۶۹
: شماره طرح
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : چغندرعلوفه‎اي به‎دليل عملکرد بالا و مقاومت به خشکي و توليد عملکرد اقتصادي در شرايط کم‎آبي و خشک‎سالي در تناوب زراعي منطقه از جمله گیاهان سازگار با شرایط آب و هوایی کشور با پتانسیل عملکرد مناسب است. به‎ويژه در شرايط کشت پاييزه که گياه از بارندگي‎هاي فصلي حداکثر استفاده را مي‎نمايد، در مقايسه با ساير گياهان علوفه‎اي تابستانه، نياز آبي بسيار پاييني دارد. لذا باتوجه‎به اين ويژگي‎ها در مواقع خشک‎سالي و کم‎آبي مي‎توان با حداقل آب مصرفي به‎خوبي از کاشت اين گياه جهت تامين علوفه مورد نياز دام استفاده نمود. این آزمایش با هدف تعیین بهترین رقم در کشت پاییزه چغندر علوفه ای در مناطق مختلف انجام شد. در این تحقیق 10 رقم داخلی و خارجی چغندر علوفه ای در سه منطقه گلستان، سیستان و قم به صورت کشت پاییزه مورد ارزیابی قرار گرفتند که در هر منطقه بنا بر تاریخ کشت مناسب اقدام به کاشت شد. نتایج نشان دادند در منطقه گلستان (گنبد)، ژنوتیپ FB03 با میزان عملکرد ماده خشک ریشه 70/15 تن در هکتار بالاترین این صفت را داشت ضمن اینکه این ژنوتیپ با درصد ساقه روی 29/1 درصد برای این منطقه مناسب بود. در منطقه قم ژنوتیپ FB08 با درصد ساقه روی و عملکرد ماده خشک ریشه به ترتیب صفر درصد و 74/17 تن در هکتار ژنوتیپ مناسب در این آزمایش بود. نتایج بررسی ها نشان دادند در منطقه سیستان (زابل) ژنوتیپ FB06 به ترتیب با درصد ساقه روی، عملکرد ماده خشک ریشه و عملکرد ماده خشک کل صفر درصد، 17/23 و 48/31 تن در هکتار بهترین ژنوتیپ مورد بررسی در این آزمایش بود. واژه های کلیدی: چغندر علوفه¬ای، کشت پاییزه، درصد ساقه¬روی، ژنوتیپ
: Due to high yield and drought resistance and production of economic yield in conditions of water shortage and drought in the crop rotation of the region, fodder beet is one of the plants adapted to the climatic conditions of the country with suitable yield potential. Especially in autumn cultivation conditions where the plant makes maximum use of seasonal rainfall, compared to other summer forage plants, has a very low water requirement. Therefore, according to these characteristics, in times of drought and water shortage, planting this plant can be used well to provide the forage needed by livestock with a minimum of water consumption. The aim of this experiment was to determine the best cultivar in autumn cultivation of fodder beet in different regions. In this study, 10 domestic and foreign cultivars of fodder beet in three regions of Golestan, Sistan and Qom were evaluated as autumn crops, which were planted in each region according to the appropriate planting date. The results showed that in Golestan region (Gonbad), FB03 genotype with root dry matter yield of 15.70 tons per hectare had the highest trait, while this genotype with a stem percentage of 1.29% was suitable for this region. In Qom region, FB08 genotype with zinc stem percentage and root dry matter yield of 0% and 17.74 t / ha were suitable genotype in this experiment. The results showed that in Sistan (Zabol) region, FB06 genotype with zinc stem percentage, root dry matter yield and total dry matter yield of 0%, 23.17 and 31.48 tons per hectare were the best genotype studied in this experiment, respectively.Key words: fodder beet, autumn planting, bolting percentage, genotype
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی