رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی ژنوتيپ‌هاي گندم با منشا بین‌المللي در خزانه‌های مقايسه عملكرد تكراردار و مشاهده‌اي در شرايط ديم مناطق سردسیر كشور "


شماره شناسایی : 18873723
شماره مدرک : ۶۱۰۶۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : جعفرزاده،جعفر
: سیف امیری،صابر
: نظری،حسین
: کوهستانی،محمد
عنوان اصلي : ارزیابی ژنوتيپ‌هاي گندم با منشا بین‌المللي در خزانه‌های مقايسه عملكرد تكراردار و مشاهده‌اي در شرايط ديم مناطق سردسیر كشور
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of wheat genotypes with international origin in observational nurseries and yield trials under dryland conditions in cold regions
صفحه شمار : ۴۰ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۶۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۶۷
: شماره طرح: 981195-108-15-15-0
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : تنوع ژنتیکی از عوامل بسیار مهم در توفیق برنامه‌های به‌نژادی غلات با هدف اصلاح و معرفی ارقام جدید برتر بشمار می‌رود. بهره‌برداری مطلوب از ژرم پلاسم بین المللی و تقویت تنوع ژنتیکی برای اصلاح ارقام جدید گندم سازگار به تغییرات اقلیمی، متحمل و یا مقاوم به تنش‌های زنده و غیر زنده محیطی، بهبود صفات کیفی و افزایش پتانسیل عملکرد ضروریست. در همین راستا در سال زراعی 9۹-139۸ با هدف شناسائی ژنوتيپ‌هاي برتر واجد صفات و ژن‌های مطلوب مجموعا تعداد ۱۴۶ ژنوتیپ ‌گندم با منشا بین‌المللی در قالب آزمايش مقايسه عملكرد تكراردار 22th IWWYT-SA (2019-20) (تعداد 40 لاين و رقم گندم در دو تکرار) و آزمايش مقايسه عملكرد مشاهده‌ايSA (2019-20) 27th FAWWON- (شامل تعداد 105 لاين و رقم) به همراه رقم شاهد باران به منظور مقايسه و انتخاب ژنوتيپ‌های برتر در ايستگاه تحقيقاتي ديم مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدلیل تاخیر در ورود خزانه‌های آزمایشی به کشور امکان کشت این خزانه‌ها در زنجان و اردبيل فراهم نشد. براساس نتايج ارزيابي صفات مهم زراعي در شرايط مزرعه و تجزیه های آماری از آزمایش مقایسه عملکرد مشاهده‌ای 27th FAWWON-SA 2019-20 تعداد ۴۸ ژنوتیپ در ایستگاه مراغه انتخاب گردید. همچنین از آزمایش22th IWWYT-SA 2019-20 در ایستگاه مراغه تعداد ۱۳ ژنوتیپ انتخاب گردید. در مجموع تعداد ۶۱ ژنوتیپ‌ برتر برای ارزیابی های بیشتر در سال آتی انتخاب گردیدند. داده‌های جمع‌آوری شده از این تحقیق در فرم‌های مربوطه جهت تبادل با دیگر مجریان در کشورهای مختلف به مراکز مبدا ارسال شد.واژه هاي كليدي : آزمایشات مقايسه عملکرد،گندم نان، خزانه‌های بین المللی، اقلیم سردسیر، گندم زمستانه.
: Reasonable amount of variation among germplasm is vital to succeed in breeding new superior cultivars. International yield trials and observation nurseries provide a valuable source of genetic variation in wheat breeding program for drylands of Iran. This research aimed to identify exotic genotypes with desirable agronomic traits and higher yield potential than current commercial cultivars. The research including the 22thIWWYT-SA yield trial (40 winter wheat lines and cultivars in two replications), the 27thFAWWON-SA observation yield trial, 105 facultative and winter wheat genotypes, along with the check cultivar Baran were coducted on 2019. The received nurseries were evaluated only at Maragheh during 2018-19 growing season. Due to late arriving of international nurceries Gamlo and Ardabil research stations were not able to evaluate the germplasm during 2018-19. Agronomic and phenologic traits such as green percentage, early vigor, plant height, heading, physiological maturity, disease and pest resistance, lodging and shattering were scored during growth stages. Plots were combine harvested and then grain yield and thousand kernel weight were determined for each experimental entry. Based on results for all sites considering yield potential and important agronomic traits a total number of 61 genotypes were selected for further evaluation in the yield trials next year. The selected genotypes included 13 genotypes from 22thIWWYT-SA, and 48 lines from 27ndFAWWON-SA. Data collected from all trials were returned to international partners using the provided official forms.Key words: Yield trials, Bread wheat, International nurseries, Cold zone, Winter wheat.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی