رکورد قبلیرکورد بعدی

" پهنه‌بندی استان خوزستان بر اساس ویژگی‌های مؤثر بر راندمان آبیاری برخی محصولات زراعی و باغی "


شماره شناسایی : 18873713
شماره مدرک : ۶۱۰۵۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عزیزی،آذرخش
: آبسالان، شکر‌اله
: ورجاوند،پیمان
: افضلي، سيدمحمدجواد
: حبیبی‌اصل، جعفر
: جهانگیر‌زاده،محمد
: ظاهريعبدهوند، زینب
: دیباجی، امیر
: مراد اسکندری،منوچهر
عنوان اصلي : پهنه‌بندی استان خوزستان بر اساس ویژگی‌های مؤثر بر راندمان آبیاری برخی محصولات زراعی و باغی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Zoning of Khuzestan province based on characteristics affecting irrigation efficiency of some crops and horticulture
صفحه شمار : ۹۴ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۷
: شماره طرح: 980369 – 020 -14- 46-24
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به‌منظور شناخت و پهنه‌بندی عوامل مؤثر در راندمان آبیاری در استان خوزستان، در سال¬های 1398 و 1399 در بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به اجرا در آمد. اطلاعات موردنیاز در وحله اول از پروژه پژوهشی "ارزیابی راندمان آبیاری در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان" به دست آمد. سایر اطلاعات مورد نیاز از مراجع دیگری مانند سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، سازمان آب و برق استان خوزستان، استانداری خوزستان، سازمان هواشناسی خوزستان، اداره‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان، مؤسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت‌های مهندسین مشاور گردآوری شد. سپس با مشاوره با مجریان پروژه، کارشناسان و متخصصان عوامل مؤثر در راندمان آبیاری شناسایی، طبقه‌بندی و اولیت‌بندی شد. این عوامل شامل بارش، تبخیر و تعرق، شیب عمومی اراضی، منابع آب در دسترس، وجود شبکه¬های آبیاری و زهکشی، مدیریت مزارع توسط کشاورزان، دانش و آگاهی کشاورزان از مسائل کشاورزی، حاصلخیزی، شوری آب و شوری خاک می‌باشند. برای هر عامل، لایه اطلاعات جغرافیایی تشکیل و سپس با روش فرآيند تحليل سلسله مراتبی هر یک از لایه‌های معیارها وزن¬دهی شد. معیار مدیریت زارع و دانش کشاورز به ترتیب با 271/0 و 255/0 بیش‌ترین و تبخیر و تعرق و منابع آب در دسترس با 028/0 و 038/0 به ترتیب کم‌ترین وزن دهی را به خود اختصاص دادند. سپس لایه نهایی که پهنه¬بندی راندمان قابل‌دسترس در استان خوزستان میباشد از تلفیق این لایهها به دست آمد. با توجه به داده‌های موجود حداکثر راندمان در مناطق بهبهان و باغملک و حداقل آن در مناطق اندیکا، لالی، ماهشهر و مسجد سلیمان به ترتیب با 41 و 34درصد مشاهده‌شده است. همچنین کمینه تبخیر و تعرق در منطقه ایذه و بیشینه آن در بندرماهشهر به ترتیب با 2562 و 3834 میلی‌متر در سال اندازه‌گیری و محاسبه‌شده است. بر اساس پهنه‌بندی حاصله از عوامل مؤثر بر راندمان، انتظار می‌رود که بیشترین راندمان آبیاری در مناطق بهبهان، ایذه، گتوند، دزفول و اندیمشک قابل‌دسترسی باشد. این مناطق عمدتاً دارای شبکه آبیاری و زهکشی بوده، دانش و آگاهی کشاورزان از مسائل کشاورزی زیاد و درنتیجه مدیریت زراعی بهتری اعمال می‌کنند، حاصلخیزی خاک بهتر و شرایط کشت مانند شوری آب و خاک، حاصلخیزی، بارندگی و... مناسب‌تر است. در مناطق جنوبی استان مانند هندیجان، ماهشهر، شادگان، آبادان، خرمشهر و هویزه، شرایط به‌گونه‌ای است که راندمان پتانسیل کمتر بوده و کمترین راندمان‌های آبیاری استان مربوط به این مناطق می¬باشد. با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان در هر منطقه محدودیت‌هایی که سبب کاهش راندمان آبیاری می‌شوند را شناسایی کرده و درصدد رفع یا کاهش این محدودیت‌ها برآمد. همچنین راندمان آبیاری مورد انتظار با توجه به عوامل مؤثر بر آن در مناطق مختلف استان مشخص‌شده که بر این اساس می‌توان برای رسیدن به راندمان بهینه، مزارع را مدیریت نمود. واژ‌ه¬هاي كليـدي: سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیند‌ تحلیل سلسله مراتبی، بهره‌وری
: This investigation is conducted in 2019 and 2020 into identify and zoning of effective factors in the irrigation efficiency in Khouzestan province at the Technical and Engineering Research Department of Khuzestan Agriculture and Natural Resources Research Center. In the first step, the required information is obtained by the research project "Evaluation of irrigation efficiency in irrigation networks in Khuzestan province". The rest of the information is obtained by other sources: Jahad Agricultural Organization of Khouzestan, Khuzestan Water and power authority, Governorship of Khouzestan Office, Khuzestan Meteorological Organization, the Jahad Agricultural Organization of the province, Soil and Water Research Institute, Consulting firms. Following that, in consultation with project executive, experts and specialists, affective factors in the irrigation efficiency were identified, classified and prioritized. These factors include rainfall, evapotranspiration, land slope, available water resources, and existence of irrigation and drainage networks, farm management by farmers, farmers' knowledge and awareness of agricultural issues, fertility, water salinity and soil salinity. For each factor, a geographic information layer was formed and then each of the criteria layers was weighted by the method of AHP. Farmer management criteria and farmer knowledge had the highest weights with 0.271 and 0.255, respectively, and evapotranspiration and available water resources had the lowest weights with 0.028 and 0.038, respectively. Then, the final layer, which is the efficiency zoning available in Khuzestan province, was obtained by combining these layers. According to the available data, the maximum efficiency has been observed in Behbahan and Baghmalek regions and the minimum in Indika, Lali, Mahshahr and Masjed Soleiman regions with 41% and 34%, respectively. In addition, the minimum evapotranspiration in Izeh region and its maximum in Bandar Mahshahr have been measured and calculated with 2562 and 3834 mm per year, respectively. Based on the zoning of the factors affecting the efficiency, it is expected that the highest irrigation efficiency is available in Behbahan, Izeh, Gotvand, Dezful and Andimeshk regions. These areas mainly have irrigation and drainage networks, farmers' knowledge and awareness of agricultural issues are high and as a result they apply better agricultural management, better soil fertility and cultivation conditions such as soil and water salinity, fertility, rainfall, etc. are more suitable. In the southern regions of the province, such as Hindijan, Mahshahr, Shadegan, Abadan, Khorramshahr and Hoveyzeh, the conditions are such that the potential efficiency is lower and it is predicted that the lowest irrigation efficiencies of the province are related to these regions.Using the results of this study, it is possible to identify the limitations that reduce irrigation efficiency in each region and try to eliminate or reduce these limitations. Also, the expected irrigation efficiency has been determined according to the factors affecting it in different regions of the province, based on which farms can be managed to achieve optimal efficiency.Keywords: geographical information system - hierarchical analysis process – water productivity MINISTRY OF JEHAD-E-AGRICULTUREAgricultural Research, Education and Extension OrganizationAgricultural Engineering Research Institute Zoning of Khuzestan province based on characteristics affecting irrigation efficiency of some crops and horticultureResearch title:24-46-14-020-980369Research number: Research leader:Azizy, A.Researcher:Absalan, Sh., Varjavand, P., Afzali, S.MJ., Habibi Asl, j., Jahangirzadeh, M., Zaheri AbdehVand, Z., Dibaji, A. and MoradEskandari, M.Coworkers:- Advisers:Khuzestan provinceLocation: 2019Start date:1 yearsDuration:Agricultural Engineering Research InstitutePublisher:-Tiraje: 2021Date of issue:
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی