رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین فراوانی، شناسایی و تعیین ژنوتیپ ویروسهای برونشیت در مزارع طیور گوشتی کشور مبتلا به بیماری تنفسی چند عاملی در سالهای 98-1396 "


شماره شناسایی : 18873710
شماره مدرک : ۶۱۰۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : معتمد ،نجمه
: شوشتری،عبدالحمید
: پیشرفت ثابت، لیلا
: شوشتری،عبدالحمید
: فلاح مهرابادی، محمد حسین
: بشاشتی،محسن
: محمودزاده،محسن
: عشرت آبادی، فاطمه
: اسلام پناه،محمد
: نوری،عباس
: ملوکی ، آیدین
عنوان اصلي : تعیین فراوانی، شناسایی و تعیین ژنوتیپ ویروسهای برونشیت در مزارع طیور گوشتی کشور مبتلا به بیماری تنفسی چند عاملی در سالهای 98-1396
عنوان اصلي به زبان ديگر : : An epidemiologic study and phylogenetic analysis of infectious bronchitis viruses in respiratory disease complex resulting in culling of broiler flocks from 2017to 2020
صفحه شمار : ۳۲ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۶
: شماره طرح:13-18-1851-063-97020-971042
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : از بیماری‌های مهم در صنعت پرورش طیور بیماری برونشیت عفونی است که علی‌رغم واکسیناسیون گسترده گله‌های صنعتی سالیانه خسارات اقتصادی سنگینی را بر این صنعت در کشور و دنیا تحمیل می‌کند. هدف از این مطالعه شناسایی ژنوتیپ و فراوانی ابتلا به بیماری برونشیت عفونی در گله‌های طیور تجاری دارای علائم تنفسی و تلفات بود. از تعداد 35 مزرعه مبتلا به سندرم تنفسی در مناطق مختلف ایران در فاصله سالهای 1398الی 1396 نمونه‌های بافت نای، ریه تهیه و حضور ویروس برونشیت عفونی با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز و نیز به روش جداسازی در تخم مرغ های جنین دار SPF ارزیابی شد. فراوانی شناسایی ویروس برونشیت عفونی در مجموع از 35 مزرعه مشکوک و دارای علائم مشابه بیماری برونشیت عفونی 15 مورد (85/42درصد) بود. برای تعیین هویت آنالیز فیلوژنی و تعیین ژنوتیپ ویروس‌های برونشیت از توالی یابی کامل و پارشیال ژن پروتئین اسپایک1 استفاده شد که نتایج منجر به شناسایی دو ژنوتیپ ماساچوست و واریانت 2 گردید. براساس آنالیز فیلوژنی ویروس‌های واریانت 2 در کنار سایر ویروسهای واریانت2 گزارش شده در سال های اخیر از ایران با قرابت بیش از 98 درصد قرار می گیرند. براساس مطالعات منتشر شده فراوانی دودمان 23 GI- در کشور طی سال‌های اخیر رو به افزایش است. ویروسهای ماساچوست جدا شده از لحاظ فیلوژنی و توالی نوکلئوتیدی کامل و پارشیال ژن S1 با ویروسهای سروتیپ ماساچوست از جمله واکسن H120 و H52 قرابت بالای 95 و 96 درصد به ترتیب داشته و در یک دسته قرار گرفتند. این امر می تواند بیانگر چرخش ویروس های واکسن و تغییر آن در پی چرخش در میزبان حساس، موتاسیون و حتی نوترکیبی در صورت عفونت همزمان با ویروس های فیلدی باشد. نتایج مطالعه حاضر موید این است که در کشور علی‌رغم واکسیناسیون گسترده علیه بیماری برونشیت عفونی همچنان ویروس می‌تواند منجر به بیماری، تلفات و خسارات اقتصادی سنگین گردد . علت این واقعه علاوه بر ماهیت بسیار متغیر ویروس و ظهور مداوم واریانت های جدید می تواند روش های واکسیناسیون، مسائل مدیریتی و بیماریهای تضعیف کننده سیستم ایمنی جوجه ها می تواند باشد. با توجه به اینکه جدایه های این مطالعه تنها از لحاظ ژنتیکی ارزیابی شدند تعیین نوع بیماریزایی و حفاظت با واکسن های رایج در برابر این جدایه ها نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.واژه‌های کلیدی: برونشیت عفونی، سندروم تنفسی، واکنش زنجیره پلی مراز، جوجه گوشتی 
: Infectious bronchitis disease is one the most important diseases in poultry industry worldwide. Although vast vaccination with different vaccines the virus causes major economic losses in commercial poultry production. The main object of this study was to genotyping and frequency assessment of infectious bronchitis virus infection in respiratory complex in chicken flocks. Tissue samples including Trachea and lung from 35 flocks in 2017 and 2020 were collected and investigated by RT-PCR reaction and isolation in SPF emberyonated chicken eggs. Molecular prevalence of the disease was 15 flocks (42.5%) of total 35. For genetic identification and phylogenetic analysis, Nucleotide sequence of complete and partial S1 gene was amplified resulted in variant2 and Massachusetts genotype detections. Variant2 viruses isolated in this study were clustered with other Variant2 viruses with more than 98%identity reported from Iran which has increasing trend in recent years. Massachussete viruses were clustered with Iranian mass type viruses including vaccinal H120 and H52 strains with 96 and 95% identity respectfully. Emphasizing the vaccinal strain in field which may result in new mutation and recombination with wild strains. Thereafter result of this study indicates that even with frequent vaccination, IBVs can cause outbreaks and severe economic problems in vaccinated chicken flocks. The management, vaccination routs and immunosuppressive agents are other reasons of IB vast infections in spite of frequent vaccination. Complementary pathogenicity and protection studies with conventional vaccines are recommended. Key Words: Infectious Bronchitis, respiratory Syndrome, PCR, Broiler flocks 
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی