رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین ارزش غذایی سیلاژ خوراک کامل بر پایه تفاله پرتقال با روش درون تنی در گوسفند "


شماره شناسایی : 18873709
شماره مدرک : ۶۱۰۵۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : فضائلی،حسن
: علیوردی نسب،
: ابراهیمی میمند،
: سرمدی،
: باغجری،
: گلبخت،
عنوان اصلي : تعیین ارزش غذایی سیلاژ خوراک کامل بر پایه تفاله پرتقال با روش درون تنی در گوسفند
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Determination of nutritive value TMR silage based on the fresh citrus pulp in sheep
صفحه شمار : ۱۳۱ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۵ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۵
: شماره طرح: 24-13-13-0191-990730
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به¬منظور تعیین ارزش غذایی خوراک کامل حاوی تفاله تر پرتقال به¬صورت سیلوشده و مقایسه آن با خوراک کامل حاوی سیلاژ ذرت و همچنین خوراک کامل بدون سیلاژ انجام شد. جیره¬های آزمایشی در 3 فرمول شامل: 1) سیلاژ خوراک کامل برپایه تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و کنسانتره، 2) جیره کامل مخلوط بر پایه سیلاژ ذرت همراه با کاه و کنسانتره، 3) جیره کاملاً مخلوط بر پایه یونجه و کاه همراه با کنسانتره تهیه شد. سیلاژ خوراک کامل تهیه شده حاوی 28 درصد ماده خشک و pH آن نیز 2/4 بود. جیره¬های مزبور در تغذیه گوسفندان نر بالغ مورد مقایسه قرار گرفت. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی سیلاژ خوراک کامل تهیه شده به¬ترتیب 71/71 و 71/73 درصد و انرژی قابل متابولیسم آن نیز 83/2 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک بود که به¬مراتب بالاتر از دو جیره دیگر بود (05/0>p) اما قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) بین جیره¬ها تفاوت معنی¬داری نداشت. از نظر مصرف ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی، تفاوت معنی¬داری بین جیره¬ها وجود داشت (05/0 >p)، به¬طوری که با مصرف جیره حاوی سیلاژ ذرت، مصرف ماده خشک و ماده آلی کمتر بود اما مقدار NDF مصرفی در جیره سیلاژ خوراک کامل کم¬تربود. مقدار مصرف ماده خشک قابل هضم و ماده آلی قابل هضم نیز در سیلاژ خوراک کامل بالاتر از دو جیره دیگر بود (05/0 >p). اطلاعات مربوط به pH شکمبه که قبل از خوراک¬دهی صبح (ساعت صفر) و نیز 3 و 6 ساعت بعد از خوراک¬دهی اندازه¬گیری شد، نشان داد که تفاوت معنی¬داری بین جیره¬¬ها وجود نداشت به¬جز این¬که در جیره حاوی سیلاژ ذرت در ساعت صفر کم¬تر بود. بیشترین مقدار نیتروژن آمونیاکی در مایع شکمبه نیز قبل از خوراک دادن صبح مربوط به جیره کاملاً مخلوط حاوی سیلاژ ذرت بود اما بین دو جیره دیگر تفاوت معنی¬داری وجود نداشت. با این حال، 3 ساعت پس از خوراک دادن، نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با تغذیه سیلاژ خوراک کامل و نیز سیلاژ ذرت به¬مراتب افزایش یافت اما در جیره کامل بدون سیلاژ، کم¬ترین مقدار بود. به هرحال 6 ساعت پس از خوراک دادن، از نظر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه تفاوت معنی¬داری بین جیره¬ها مشاهده نشد. اطلاعات این پژوهش نشان داد که می¬توان با استفاده از تفاله تر پرتقال همراه با کاه و کنسانتره، سیلاژ خوراک کاملی تهیه نمود که ضمن تأمین پروتئین و دیگر نیازهای غذایی دام¬های مورد هدف، دارای کیفیت سیلویی قابل قبول، قابلیت هضم و خوش خوراکی مناسبی نیز باشد. در این خصوص به¬ویژه با گسترش فناوری سیلاژ کیسه¬ای، زمینه استقرار سامانه تولید سیلاژ خوراک کامل به¬صورت کیسه¬ای در جوار کارخانه¬های صنایع آب میوه گیری امکان پذیر خواهد بود که البته نیاز به پژوهش کاربردی تکمیلی دارد. واژه های کلیدی: ارزش غذایی، تفاله پرتقال، سیلاژ، خوراک کامل
: This experiment was carried out to determine the nutritive value of total mixed ration silage (TMRS) based on the fresh orange pulp (OP). Three experimental diets including: 1) TMRS based on OP plus wheat straw (WS) and concentrate, 2) total mixed ration based on corn silage (CS) plus WS and concentrate, 3) total mixed ration based on alfalfa hay (AH) plus WS and concentrate. TMRS contained 28 percent of dry matter (DM) with 4.2 pH after 4 months of ensiling. The experimental diets were tested for digestibility and voluntary intake in mature male lambs. The in vivo digestibility of DM and OM were 71.71 and 73.71 percent and metabolisable energy was estimated 2.83 Mcal/kg DM in TMRS that were significantly higher than those of the other diets (P<0.05), but no differences was obtained for NDF digestibility between the diets. Regarding the DM, OM and NDF intake, there were significant differences between the diets where the lowest amount of DM and OM intake were detected by feeding CS diet but the NDF intake was lower by feeding of TMRS. The digestible DM and OM intake were significantly higher in TMRS than the other diets (P<0.05). Data obtained from rumen liquor (at 0.0, 3 and 6h after morning feeding) showed that pH was not different between the treatments, except for the CS diet that was lower at time 0.0h. The highest amount of NH3-N was detected at time 0.0h of morning feeding in CS diet whereas it was increased at 3h post feeding with higher amounts (P<0.05) for TMRS and CS diets comparing to the other diet. However, no significantly difference was obtained between the diets for NH3-N at 6h post feeding. Finally, it is concluded that with ensiling of fresh orange pulp plus WS and concentrate could prepare a complete feed ration silage with nutrient balance and appropriate digestibility and palatability. Keywords: Nutritive value, orange pulp, total mixed ration silage 
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی