رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقاومت در بیوتیپ های طبیعی مرکبات علیه بیماری میوه سبز مرکبات در منطقه جنوب استان کرمان "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873707
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۰
سرشناسه : عباسی‏ ، ، علی‏
عنوان : بررسی مقاومت در بیوتیپ های طبیعی مرکبات علیه بیماری میوه سبز مرکبات در منطقه جنوب استان کرمان
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،گروه بیماری شناسی گیاهی
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی (Ph.D) گرایش پروکاریوت های بیماریزای گیاهی
صفحه شمار : ۱۰۰ص
چکيده : بیماری میوه سبز مرکبات Huang Long Bing (HLB) با عامل Candidatus Liberibacter spp. یکی از بیماریهای درمان ناپذیر مرکبات است. ارقام مرکبات درجات متفاوتی ازحساسیت تا تحمل را علیه HLB دارا هستند. اخیراً در گریپ فروت و مرکبات رقم سلطان مرکبات مایه زنی شده با لیبروباکتر عامل بیماری میوه سبز مرکبات در شرایط گلخانه ای یک رونوشت از ژنوم متعلق به خانواده NBS-LRR (NBS552) شناسایی شده است. در این مطالعه به منظور بررسی بیان این ژن در تعامل سازگار یا ناسازگار در باغات شدیدا آلوده به HLB و فایتوپلاسما HLB ، تعداد 1170 درخت دارای علایم و یا بدون علایم انتخاب شدند و PCR و Nested PCR برای تشخیص لیبروباکتر و فایتوپلاسما HLB انجام شد. پرایمرهای NBSF/R و NBS552F/R برای آنالیزهای Real Time PCR در نمونه های دارای علایم و بدون علایم طراحی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیان NBS552 در درختان مرکبات بدون آلودگی و یا دارای علایم خفیف بیماری به طور معناداری بیشتر از درختان دارای آلودگی مثبت میباشد. همچنین تاکید میشود که آلودگی به فایتوپلاسما HLB میتواند بر حساسیت مرکبات آلوده به لیبروباکتر تاثیر بگذارد و بیان NBS552 را کاهش دهد.نتایج حاصل از این مطالعه ، ژن کاندیدایی را نشان میدهد که ممکن است در تقویت مقاومت به HLB راهنمایی کند و میتواند برای مطالعات بیشتر در جهت بهبود ارقام مقاوم مرکبات در برابرHLB استفاده شود.
: Huanglongbing (HLB) is one of the non-curable disease in citrus. Citrus cultivars have different degree of resistance/tolerance against HLB. Recently, a NBS-LRR resistance transcript (NBS552) has been identified in grapefruit (Jiroft native type) and grandis trees infected by CLas in greenhouse condition. In order to study expression level of this gene in compatible and incompatible interaction in severely HLB infected gardens in Iran, 1170 symptomatic and asymptomatic trees were selected and PCR and nested PCR analysis were performed for detection HLB and HLB phytoplasma causal agent. NBSF/R and NBS552F/R primers were designed for real time analysis of NBS552 in symptomatic and asymptomatic samples. Result of this study shows that the expression of NBS552 in HLB negative citrus was significantly higher than that in HLB positive citrus. The NBS552 expression also occurs in HLB positive citrus that infected by HLB phytoplasma or shows mild symptoms of HLB disease. This results could confirm that HLB phytoplasma infection could affect susceptibility of citrus to HLB infection and decrease NBS552 expression level. The results of this study provide a candidate gene that may guide the resistance enhancement of citrus to HLB and could use for further studies to improve citrus resistance cultivars against HLB.
توصیفگر : NBS552
: HLB
: Phytoplasma HLB
: Citrus greening
شناسه افزوده : غایب زمهریر‏ ‏، مریم
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،گروه بیماری شناسی گیاهی‏
عنوان ديگر : Study of resistance in natural citrus biotypes against citrus greening in south area of Kerman
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی