رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و بررسی پد جاذبالرطوبه-آنتیباکتریال با ویژگی زیست تخریبپذیری بمنظور استفاده در بستهبندی گوشت مرغ "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873705
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۳۵
سرشناسه : ‏عبادی ، ‏، زهرا
عنوان : تهیه و بررسی پد جاذبالرطوبه-آنتیباکتریال با ویژگی زیست تخریبپذیری بمنظور استفاده در بستهبندی گوشت مرغ
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه شیراز
سال تحصیل : ۱۴۰۰
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : بهداشت مواد غذایی
صفحه شمار : ۱۲ص
چکيده : این مطالعه با هدف تهیه فیلمهای طبیعی بر پایه نشاسته و با استفاده از سلولز و کیتوزان در دومقیاس میکرو و نانو، به منظور ارزیابی آنها برای کاربرد در نقش ورقه )پد( جاذب رطوبت اجراشد. بدین منظور، فیلمهای طبیعی با ترکیبات میکروسلولز) MC (، نانوسلولز ) NC ( و نانوچوب( NW (، میکروکیتوزان ) MCH (، نانوکیتین ) NCHI (، و نانوکیتوزان ) NCH ( با استفاده از روشقالبریزی یا کستینگ، در ضخامت های گوناگون تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفتند.ویژگیهای بیوفیلمها از نظر خصوصیات؛ درجه تورم ) SD (، نفوذ پذیری به بخار آب ) WVP ،)خواص مکانیکی و ساختار بیوفیلمها ارزیابی شدند. برای تعیین فعالیت ضدباکتریایی فیلمها دربرابر باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس، از دو اسانس روغنی آویشن، سیر، و مخلوطآنها در آزمایش استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر نوع بیوفیلم سلولزی، میانگین درجه تورمنانوبیوفیلمهای NC و NW از MC بالاتر بوده و بیشترین سطح SD ، در ضخامتهای کمتر از 1 / 0میلیمتر بدست آمد. نتایج نشان داد که تیمار NW دارای بیشترین WVP در ضخامت کم بودهو همچنین خصوصیات مکانیکی نانوبیوفیلمهای سلولزی، نیز بهبود یافته بود. نتایج حاصل ازآزمایش بر پایه کیتوزان نشان داد که MCH بالاترین سطح SD ( 84 / 6( را در بین تیمارها داشتهو با افزایش ضخامت و گذشت زمان مقدار آن نیز افزایش مییابد. بیوفیلمهای میکروکیتوزان، درمقایسه با نمونههای نانویی آن، بیش از 100 % EB را افزایش داده است. MCH حاوی اسانسآویشن ) T & TG (، اثرات مشهود ضدباکتری داشت. مطالعات الگوی XRD نشان داد کهبیوفیلمهای MCH ساختاری آمورف داشته و تحت تاثیر ضخامت هستند. تجزیه و تحلیل EDXSنشان داد که عناصر شیمیایی بیوفیلم های MCH از جمله شامل C ، N و O بوده و بیشترینمقدار متعلق به عنصر " O " است. به طور کلی، نتایج نشان داد که ظرفیت آبگیری بالای NWدر بیوفیلمهای سلولزی، پتانسل آن را برای تولید فیلمهای زیست تخریبپذیر به عنوان پد جاذبرطوبت، مطرح میکند، اما طبق نتایج بدست آمده، ویژگی بینظیر فیلم MCH از نظر جذب آب،موجب میشود تا بتوان آن را به عنوان پد جاذبالرطوبه-آنتیباکتریال در بسته بندی فعال مواد غذایی معرفی کرد
: This study was conducted to evaluate starch-based biofilms using micro and nanoscales of cellulose & chitosan as moisture absorbent pad. Biofilms with varying thickness were investigated using solution casting evaporation method for film preparation. Biofilm formulation was prepared by microcellulose (MC), nanocellulose (NC) and nanowood (NW), micro chitosan (MCH), nanochitin (NCHI) and nanochitosan (NCH). The characteristics of biofilms were measured for the swelling degree (SD), water vapor permeability (WVP), mechanical and structural properties.To determine the antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, two Essential Oils (EOs) of Thyme (T), Garlic (G) and mixture of them (GT) were used in the experimentation. Results indicated that the type of cellulose biopolymer showed that the average of SD of nanoforms (NC & NW) was higher than the microcellulose ones. Three types of biopolymers showed the highest level of SD at thicknesses lower than 0.1 mm. The highest level of SD in the lowest time belonged to NW biofilm. Nanowood biofilms were showed highest WVP at lower thicknesses and also the mechanical properties were improved in nano biofilms of cellulose. On the other hand the results were obtained from chitosan experiments showed that MCH had the highest level of SD (6.84) and was increased by increasing the thickness and passing the time. The micro chitosan biofilms had examined more than a hundred percent of EB in comparison with nanosamples. The MCH containing EOs of thyme (T&TG) exhibited distinct antibacterial efficiency. XRD pattern studies showed that the MCH biofilms had an amorphous structure and increasing with thickness. EDXS analysis showed that the chemical elements of MCH biofilms including C, N & O and the highest amount belongs to “O”. Although the results indicated that the high hydration capacity of NW in cellulose biofilm makes it a promising candidate for developing biodegradable films with the potential to be used as a moisture absorbing pad, but according to these results, the unique biofilm of MCH could be introduced as a good moisture absorbent–anti bacterial pad for active food packaging.
توصیفگر : آنتی باکتریال
: بسته بندی مواد غذایی
: سلولز
: کیتوزان
شناسه افزوده : ‏قیصری ‏، حمیدرضا
شناسه افزوده : دانشگاه شیراز‏
عنوان ديگر : Preparation and Investigation of Moisture Absorbent- Anti Bacterial Pad with Biodegradable Properties for Chicken Meat Packaging
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی