رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايس? جير? سيلاژ خوراک کامل بره هاي پرواري با شرايط مرسوم در واحد توليدي بهره بردار "


شماره شناسایی : 18873688
شماره مدرک : ۶۱۵۰۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پاپي، نادر
: پورعوض، مهيا
: توکلي، مجيد
: پيري، حسين
: فضائلي، حسن
: اکبري، مريم
: علي نژاد، بهنام
عنوان اصلي : مقايس? جير? سيلاژ خوراک کامل بره هاي پرواري با شرايط مرسوم در واحد توليدي بهره بردار
نام نخستين پديدآور : پاپي، نادر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Compression of Lamb’s fattening silage TMR diet with customary diet in producer units
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۱
: شماره طرح : 3-13-0153-006-000048
: سامانه سمپات
توصیفگر : برۀ پرواری
: سیلاژ خوراک کامل
: عملکرد اقتصادی
خلاصه یا چکیده : این پروژه با هدف ترویج و توسعۀ سیلاژ خوراک کامل؛ به عنوان یک فناوری نوین مدیریتی برای استفاده در واحدهای پرورش دام کشور، در استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، اجرا شد. به همین منظور، تعداد 30 رأس برۀ نر سه تا چهار ماهه، با میانگین وزن زنده 3/4 ± 24 کیلوگرم از یک گلۀ گوسفند سنگسری؛ انتخاب و به¬طور تصادفی به دو گروه 15 رأسی تقسیم شدند. دو جیره با فرمول مشابه از نظر ترکیبات و مواد مغذی تشکیل دهنده تهیه شد، و هر کدام از آنها به صورت تصادفی، به یک گروه از دام¬ها اختصاص داده شد. در جیرۀ یک (سیلاژ خوراک کامل) علوفۀ چاپر شدۀ ذرت با بخش کنسانتره¬ای جیره، کاملاً مخلوط شده و سیلو گردید. در جیرۀ دو (خوراک کامل مخلوط)، ابتدا علوفۀ چاپر شدۀ ذرت، سیلو شد و سپس بعد از گذشت یک ماه، به صورت روزانه با بخش کنسانتره¬ای جیره، مخلوط شده و دراختیار دام¬ها قرار داده شد. بره¬ها پس از 10 روز عادت¬پذیری، به مدت 63 روز، دوبار در شبانه روز در حد اشتها با جیره¬ها تغذیه شدند. در طول مدت پروار، مقدار خوراک مصرفی و تغییرات وزن بدن بره¬ها اندازه¬گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد، میانگین مادۀ خشک مصرفی روزانه در بره¬های تغذیه شده با جیرۀ سیلاژ خوراک کامل، 1252 گرم و در بره¬های تغذیه شده با جیرۀ خوراک کامل مخلوط 1265 گرم بود. افزایش وزن روزانه بره¬های تغذیه شده با جیرۀ سیلاژ خوراک کامل، 234 گرم و بره¬های تغذیه شده با جیرۀ خوراک مخلوط کامل، 219 گرم بود، و بین میانگین¬ها اختلاف آماری معنی¬داری مشاهده نشد. ضریب تبدیل خوراک در بره¬های تغذیه شده با جیرۀ سیلاژ خوراک کامل، برابر با 4/5 و در بره¬های تغذیه شده با جیرۀ خوراک کامل مخلوط، برابر با 8/5 بود. از نظر عملکرد اقتصادی در پایان دورۀ پروار، به ازای هر رأس از بره¬های تغذیه شده با جیرۀ سیلاژ خوراک کامل، نسبت به بره¬های تغذیه شده با جیرۀ خوراک کامل مخلوط، مبلغ 529311 ریال سود اضافی به دست آمد. بنابراین استفاده از سیلاژ خوراک کامل در تغذیه دام، می¬تواند به عنوان یک راهکار نوین مدیریتی، سبب افزایش بهره¬وری در واحدهای پرورش دام شود.
: This project was performed with the aim of extension and improvement of total mixed ration silage (TMRS), as a new management strategy for husbandry units in Alborz province, Savojbalagh city. For this purpose, thirty male lambs, 3-4 months’ age, with an initial body weight of 24±4.3 kg, from a Sangsari sheep flock was selected, and were randomly divided into two equal groups (n=15). Two isonitrogenous and isoenergetics diets were formulated based on corn silage and each diet was randomly assigned to a group of lambs. For prepare the diet 1 (TMRS), the chapped forage corn, mixed to concentrate and then was ensiled for 30 days. For prepare the diet 2 (TMR), first the chapped corn, was ensiled for 30 days, and then mixed to the concentrate daily and feeding animals. Lambs were fed with diets two times a day ad libitum for 65 days, after adaptation. Feed intake and body weight gain were recorded during the fattening period. The results showed dry matter intake in lambs were fed to TMRS diet, was 1252 and those were fed to TMR diet, was 1265 g/d. Average daily gain was 234 and 219 g for lambs were fed to TMRS diet, and lambs were fed to TMR diet, respectively. Feed conversion ratio was 5.4 for lambs were fed to TMRS diet, and was 5.8 for other group. The addition benefit of lambs fed to TMRS diet, was 529311 Rials more than lambs were fed to TMR diet. Therefore, TMRS could be used in animal nutrition as a management strategy, for enhancing the efficiency in farms rearing livestock.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی