رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد لاينهاي اميد بخش گندم نان با شاهد سيروان و رخشان در مزارع کشاورزان شهرستان هاي تايبادوجوين استان خراسان رضوي "


شماره شناسایی : 18873685
شماره مدرک : ۶۱۵۰۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : تجلي، حميد
: رضايي، سيد محمد رضا
: رضايي، مريم
: عباس آبادي، راضيه
: بذر افشان، ابراهيم
: سردار آبادي، ابو الفضل
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد لاينهاي اميد بخش گندم نان با شاهد سيروان و رخشان در مزارع کشاورزان شهرستان هاي تايبادوجوين استان خراسان رضوي
نام نخستين پديدآور : تجلي، حميد
عنوان اصلي به زبان ديگر : 5- Yield comparison of bread wheat promising lines with Sirvan and Rakhshan in farmer's conditions of Taybad and Jovin of Khorasan Razavi Province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۰
: شماره طرح : 3-43-0103-058-991172
: سامانه سمپات
توصیفگر : لاين هاي اميد بخش
: مقايسه عملكرد
: گندم نان
: تنش خشکی
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر گندم مهمترين محصول استراتژيك كشور بوده كه در اقليم هاي مختلف و شرايط محيطي متفاوت كشت مي شود. از اين رو بخشي از اراضي گندمكاري تحت تنش هاي محيطي مختلفي از قبيل شوري،گرما و خشكي قرار دارند كه بايد از راهكارهاي مناسبي جهت افزايش توليد استفاده نمود. بعلاوه در شرايط مناسب آب و هوايي از پتانسيل عملكرد بالايي برخوردار باشند. از جمله روشهاي زراعي مناسب جهت تخفيف اثرات تنش خشكي،كشت ارقام متحمل به تنش خشكي مي باشد. هدف از اجراي اين آزمايش، مقايسه عملكرد سه لاين گندم اميدبخش كه در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه اي اقليم معتدل كشور تحت شرايط آبياري نرمال و تنش رطوبتي آخر فصل (ERWYT-M96) نسبت به شاهد عملكرد بيشتري داشته اند با ارقام گندم رخشان و سیروان به عنوان شاهد مي باشد. محل اجراي آزمايش دو مزرعه كشاورزان شهرستان تایباد و شهرستان جوین بود. بدين منظور سه لاين گندم اميد بخش M-96-13 ،M-96-14 و M-96-16 با ارقام گندم رخشان و سیروان به عنوان شاهد(شاهد آزمایش آبیاری نرمال رخشان و آزمایش قطع آبیاری سیروان)، جمعاً 4 لاين و رقم در هر آزمایش طي سال زراعي 99- 1398 مورد آزمايش قرار گرفتند. كشت با دستگاه بذركار همداني با تراكم تقريبي 450 دانه در متر مربع و به صورت جوي و پشته اي انجام شد. مساحت كشت هر ژنوتيپ 2500 مترمربع و سطح كلي آزمايش در هر شهرستان 10000 مترمربع بود( مجموع سطح زير كشت دو شهرستان 2 هكتار بود). آبياري در شهرستان جوین بر اساس نياز گياه(آبياري نرمال) و در شهرستان تایباد تا زمان ظهور سنبله انجام شد و پس از آن تا زمان برداشت هيچگونه آبياري صورت نگرفت. در طول فصل رشد، مزارع بازديد شد و برخي صفات مانند تاريخ سبز شدن،عكس العمل نسبت به سرما، تاريخ ظهور سنبله ،درصد خوابيدگي و ارتفاع بوته يادداشت برداري شدند. در زمان رسيدگي فيزيولوژيك 20 نمونه دو مترمربعي به صورت تصادفي از هر تيمار با كوادرات برداشت شد و اجزاي عملكرد از قبيل تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزار دانه اندازه گيري شدند. برداشت كل مزرعه توسط كمباين انجام شد. نتايج شهرستان جوین(آبیاری کامل) نشان داد عملكرد لاين هاي M-96-13 ، M-96-14 M-96-16- و رخشان به ترتیب 5610 ، 5450، 5380 و 5330 کیلو گرم در هکتار و در شهرستان تایباد (قطع آبیاری) عملکرد دانه این سه لاین و سیروان به ترتیب 5080، 4910، 4329 و4850 کیلوگرم در هکتار بود. درهردو شرایط آبیاری کامل وتنش خشكي لاین M-96-13 بیشترین عملکرد با ميانگين عملكرد دو شرايط 5345 کیلوگرم در هکتار را به خو د اختصاص داد و می تواند به عنوان لاین برتر انتخاب شود.
: Nowadays wheat is one of the important crops is our country which cultivate in different climates and conditions, therefore some parts of these lands confronting with stresses such as heat, salt and drought. One of the important strategies that can overcome to reduce drought stress, use of the drought tolerated cultivars. In order to reach to this aim, in present study evaluation three promising tolerated wheat lines to drought stress and also high yielding in complete irrigation including M-96-13, M-96-14 and M-96-16 (which selected from ERWYT-M96) with check Rakhshan cultivars (check of Jovin) and Sirvan (check of Taybad), (in each site four genotypes) in extension project at Jovin (complete irrigation) and Taybad (drought stress after anthesis) during 2019-20 cropping season. Agronomical practices such as prepare of seedbed, use of fertilizer and so on, did base on conventional methods of sites trial, exception irrigation, which at anthesis was cut –off irrigation at Taybad site, but in Jovin irrigation was done complete. For measure some traits and yield components, take 20 random samples from each lines. Results showed in normal irrigation grain yield of M-96-13, M-96-14, M-96-16 and Rakhshan were 5610, 5450, 5380 and 5330 kg/ha respectively, and in cut off irrigation trail, grain yield of M-96-13, M-96-14, M-96-16 and Sirvan were 5080, 4910, 4329 and 4850 kg/ha respectively. In general M-96-13 was superior genotype, and we could it's, consider as promising line for future study.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی