رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين هاي اميد بخش جو در مزارع کشاورزان مناطق لارستان و استهبان "


شماره شناسایی : 18873684
شماره مدرک : ۶۱۴۹۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : زالي، حسن
: مروجي، سيروس
: تابش، زهرا
: دست فال، منوچهر
: عسکري کلستاني، عليرضا
: رحمتي، فاطمه
: غني، هاشم
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين هاي اميد بخش جو در مزارع کشاورزان مناطق لارستان و استهبان
نام نخستين پديدآور : زالي، حسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of barley promising lines under farmers' field conditions in Larestan and estahban regions
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۴۹۹
: شماره طرح : 3-50-0103-054-991168
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: عملكرد دانه
: لاين هاي اميد بخش
: آزمایش تحقیقی-ترویجی
خلاصه یا چکیده : این بررسی به¬منظور مقایسه عملکرد لاین‌های امید¬بخش جو در مزارع کشاورزان در شهرستان‌های استهبان و لارستان از توابع استان فارس در سال زراعي 1400-1399 انجام گردید. لاین¬های مورد بررسی شامل WB-96-10، WB-96-17، WB-96-18 و WB-96-19 و شاهد منطقه گرم رقم اکسین در نظر گرفته شد. كاشت بذور توسط بذرکار کمبینات در نیمه اول آذرماه انجام گرفت. مساحت هر قطعه برای هر لاین و رقم شاهد 2000 متر مربع بود. میانگین عملکرد رقم اکسین و لاین‌های WB-96-10، WB-96-17، WB-96-18 و WB-96-19 در دو منطقه استهبان و لارستان به¬ترتیب 3234، 2241، 2640، 2370 و 2009 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج این بررسی در مجموع دو منطقه نشان داد که هیچ¬کدام از لاین¬ها نسبت به شاهد اکسین از نظر عملکرد دانه برتری ندارند. در طول فصل رشد گروهی از کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی از آزمایش بازدید به¬عمل آوردند.
: This study was conducted to compare the performance of promising barley lines under farmers’ field conditions and also to acquaint farmers, experts and promoters with the characteristics of these lines. The project was carried out under two locations on-farm in Estahban and Larestan of Fars province in the 2020-2021 cropping season. The studied lines included WB-96-10, WB-96-17, WB-96-18 and WB-96-19, and Oksin was considered as the check cultivar of the warm and dry zone. Seeds were sown in the first half of December. The area of experimental plots for each genotype was 2000 square meters. The average yield of Oksin, WB-96-10, WB-96-17, WB-96-18 and WB-96-19 in Estahban and Larestan regions were 3234, 2241, 2640, 2370 and 2009 kg ha-1, respectively. The average performance of the two regions showed that none of the lines were superior to the Oksin check in terms of grain yield. During the growing season, a group of farmers and agricultural jihad experts visited the experiment.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی