رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير محلول پاشي سولفات روي بر کيفيت دانه ارقام مختلف گندم ديم در نظام هاي خاک‌ورزي مرسوم و حفاظتي "


شماره شناسایی : 18873683
شماره مدرک : ۶۱۴۹۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فيضي اصل، ولي
: جعفرزاده، جعفر
: قهرمانيان، غلامرضا
: وليزاده، مختار
عنوان اصلي : تاثير محلول پاشي سولفات روي بر کيفيت دانه ارقام مختلف گندم ديم در نظام هاي خاک‌ورزي مرسوم و حفاظتي
نام نخستين پديدآور : فيضي اصل، ولي
عنوان اصلي به زبان ديگر : ّFoliar application of zinc sulfate on rainfed wheat cultivars grain quality in conservation and conventional tillage systems
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۹۸
: شماره طرح : 7-15-15-025-970934
: سامانه سمپات
توصیفگر : عنصر روی
: اوره
: غنی‌سازی زیستی
: خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی
: ارقام گندم دیم
خلاصه یا چکیده : به‌منظور بررسی اثرات محلول¬پاشی سولفات روی و اوره در افزایش کمّی و کیفی عملکرد دانه گندم زمستانه دیم در دو نظام کشاورزي حفاظتي (بی‌خاک‌ورزی) و مرسوم (شخم با گاوآهن + دیسک یا سیکلوتیلر)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در آرایش اسپلیت اسپلیت اسپلیت پلات در پلتفرم پروژه ایران- سیمیت در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور – مراغه به مدت دو سال زراعی 99-1397 اجرا گردید. در این آزمایش مراحل رشدی گندم شامل چکمه‌ای شدن و پر‌شدن دانه (حدود 14 روز بعد از گلدهی) به عنوان زمان محلول‌پاشی در کرت‌های اصلی، محلول‌پاشی در سه سطح شامل شاهد (بدون محلول‌پاشی)، سولفات روی (3 گرم در لیتر) و سولفات روی (3 گرم در لیتر) + اوره (2 درصد) در کرت‌های فرعی و هشت رقم گندم نان زمستانه دیم شامل سرداری، آذر2، هُما، هشترود، اوحدی، صدرا، باران و واران در کرت‌های فرعی فرعی اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد، نظام‌های خاک‌ورزی (به عنوان مکان) اثر معنی‌داری بر روی صفات مورفولوژیک گیاه و کیفی دانه نداشت اما عملکرد دانه در تیمار خاک‌ورزی مرسوم به طور میانگین 150 کیلوگرم در هکتار بیشتر از تیمار بی‌خاک‌ورزی بود. تیمار محلول‌پاشی و زمان محلول‌پاشی بر عملکرد دانه و میزان پروتئین دانه اثر معنی‌داری نداشتند اما محلول‌پاشی 2 درصد اوره در مرحله چکمه‌ای شدن علاوه بر افزایش معنی‌دار ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و سختی و درصد نشاسته دانه، عملکرد دانه را نیز به میزان 180 کیلوگرم در هکتار (غیرمعنی‌دار) افزایش داد. اثرات متقابل نظام‌های خاک‌ورزی با رقم بر روی عملکرد دانه، وزن هزاردانه، ارتفاع گیاه، طول پدانکل و طول سنبله معنی‌دار بود. لذا ارقام هشترود، آذر2، هُما و صدرا برای شرایط خاک‌ورزی مرسوم و ارقام واران و هشترود برای نظام بی‌خاک‌ورزی مناسب‌تر بودند. در مجموع می توان استنباط نمود که محلول‌پاشی اوره و سولفات روی نمی‌تواند نقش موثر و معنی‌داری در افزایش عملکرد دانه و کیفیت دانه گندم دیم در نظام‌های خاک‌ورزی مرسوم و بی‌خاک‌ورزی داشته باشد، زیرا در این پروژه نیتروژن مورد نیاز گندم دیم مطابق توصیه فنی موسسه در پائیز (80 درصد) و مقداری به صورت سرک در اوایل بهار (20 درصد) به صورت کافی تامین شده بود. با این حال، از محلولپاشی اوره و سولفات روی می‌توان در جلوگیری از کاهش عملکرد گندم دیم در نظام بی‌خاک‌ورزی در سال‌های اول اجرای آن کمک گرفت.
: In order to investigate the foliar application of zinc sulfate (and urea) and effects on quantity and quality of rainfed winter bread wheat grain yield in different tillage systems, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in split-split-split plot arrangement at Dryland Agricultural Research Institute within IRAN - CIMMYT project (2018-2020 cropping seasons). In this project, two tillage systems (TS) (Conventional tillage (CT) and No tillage (NT)) are considered as location. The main plots included two plant growth stages (Booting and 14 days after anthesis) and sub plots included three foliar applications (ZnSO4 3 gr/l and Urea 2% + ZnSO4 3 gr/l), and control (no foliar applications). The sub-sub- plots included eight rainfed winter wheat cultivars (Sardari, Azar2, Homa, Hashtrood, Ohadi, Sadra, Baran and Varan). The combined analysis results indicated that TS had no significant effect on plant morphological traits and grain quality parameters, but grain yield in CT was 150 kg/ha higher than in NT on average. Foliar application and foliar application time had no significant effect on grain yield, and grain protein content. However, urea foliar application in the booting stage, not only increased significantly plant height, peduncle length, spike length, number of grains per spike and grain hardness and grain starch percentage, but also increased grain yield by 180 kg/ha. Interaction effects of TS × cultivar on grain yield, thousand kernel weight, plant height, peduncle length and spike length were significant. Therefore, Hashtrood, Azar2, Homa and Sadra cultivars were more appropriate for CT whereas Varan and Hashtrood cultivars were more suitable for NT system. In general, it can be inferred that urea and urea + ZnSO4 foliar applications can not play an effective and significant role in increasing grain yield and grain quality of rainfed winter bread wheat in CT and NT systems. Because the base nitrogen fertilizer in this project was sufficiently applied in autumn (80%) and topdressing (20%) based on DARI recommendation. However, it can be used to prevent the reduction of dryland wheat grain yield in the conservation tillage system in the early years of its implementation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی