رکورد قبلیرکورد بعدی

" نيازسنجي آموزشي دامداران عشايري شهرستان دشتستان استان بوشهر "


شماره شناسایی : 18873682
شماره مدرک : ۶۱۵۰۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : دشتي زاده، محمود
: خاج، حسين
: زارع، عادل
: کمالي، امير ارسلان
: اميراميني خلف لو، مهناز
: کبيري فرد، عبدالمهدي
: بيات، پرويز
: جفره، نرجس
: آقايي، فرهمند آقايي
عنوان اصلي : نيازسنجي آموزشي دامداران عشايري شهرستان دشتستان استان بوشهر
نام نخستين پديدآور : دشتي زاده، محمود
عنوان اصلي به زبان ديگر : Training needs assessment of nomadic livestock breeders in Dashtestan county of Busheher province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۷
: شماره طرح : 24-40-13-025-970430
: سامانه سمپات
توصیفگر : دامداران عشایر
: نیازسنجی آموزشی
: استان بوشهر
خلاصه یا چکیده : آموزش، بنیان توسعه است و هنگامی اثربخش خواهد بود كه با نیازسنجی همراه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، تعیین نیازسنجی آموزشی دامداران عشایر و اولویت‌بندی آنها در شهرستان دشتستان استان بوشهر بود. برای این منظور، از روش توصیفی بر پایه پیمایش با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را 56 تن از دامداران عشایر شرکت کننده در دوره های آموزشی در شهرستان دشتستان تشكیل دادند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پنج بخشی استفاده شد. روایی پرسشنامه با كسب نظر استادان متخصص به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای ترتیبی 82/0= α محاسبه شد كه گویای پایایی مطلوب آن بود. به این منظور 24 توانمندی مورد نیاز كه با استفاده از مرور ادبیات و با توجه به مدل نیازسنجی بوریچ و میانگین وزنی نمره تفاوت، رتبه‌بندی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد، آشنایی با انواع خوراک دام (علوفه و کنسانتره)، آشنایی با سیستم‌های تولید مثلی در دام‌های نر و ماده و آشنایی با زمان مناسب واکسیناسیون دام‌ها از بارزترین نیازهای آموزشی دامداران عشایر بودند. افزون بر آن، كم‌ترین نیاز آموزشی شامل آشنایی با بازرسی گوشت پس از کشتار و آشنایی با نحوه واکسیناسیون دام‌ها بود.
: Education is the foundation of development and will be effective when combin with the needs assessment. Therefore, the purpose of this study was to determine the educational needs assessment of nomadic herders and their prioritization in Dashtestan city of Bushehr province. For this purpose, a descriptive survey-based method was used using the Borich needs assessment model. The statistical population of this study consisted of 56 nomadic herders participating in training courses in Dashtestan city. A five-part questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was obtained by obtaining the opinion of expert professors. The reliability of the questionnaire was calculated using the sequential alpha coefficient α = 0.82, which indicates its optimal reliability. For this purpose, 24 required competencies were ranked using the literature review and according to the Burich needs assessment model and the weighted mean difference score. The results of the study showed that familiarity with different types of animal feed (forage and concentrate), familiarity with reproductive livestock systems in a male and a female and familiarity with the appropriate time of vaccination of livestock were the most obvious educational needs of nomadic farmers. In addition, the minimum educational requirements included familiarity with post-mortem meat inspection and familiarity with how to vaccinate livestock.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی