رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي روش مناسب تهيه سيلاژ اندام هوايي،ريشه و گياه کامل چغندر علوفه‌اي "


شماره شناسایی : 18873680
شماره مدرک : ۶۱۵۰۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : آقاشاهي، عليرضا
: فضائلي، حسن
: سرمدي، عباس
: آهنگري، محسن
: نيکبختي، مهدي
: صفائي، اميررضا
: رحمتيان، رضا
: مصطفي تهراني، علي
: گودرزي، شهاب الدين
عنوان اصلي : بررسي روش مناسب تهيه سيلاژ اندام هوايي،ريشه و گياه کامل چغندر علوفه‌اي
نام نخستين پديدآور : آقاشاهي، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation on the proper method for preparing silage of fodder beet leaves , roots and fodder beet plant .
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۵
: شماره طرح : 2-13-13-023-980295
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزش غذایی - گوارش پذیری - سیلاژ - چغندر علوفه ای
خلاصه یا چکیده : ین پژوهش به منظور بررسی گوارش پذیری سیلاژ برگ، ریشه و مخلوط برگ وریشه چغندر علوفه ای و تاثیر باکتری لاکتوباسیلوس بر این سیلاژ ها انجام شد. در اين پژوهش ابتدا کل چغندر علوفه اي به ميزان کافي برداشت و سپس با دستگاه چاپر خرد و پس از خروج هوا توسط فشردن، در ظروف آزمايشگاهي مربوطه، سيلو شدند. قبل از شروع آزمايش ميزان رطوبت چغندر اندازه گيري شد. جهت رسيدن به ماده خشک نهايي يعني 25 درصد، پيش بيني مي شود به ازاي هر 100 کيلوگرم برگ خرد شده از 10 تا12 کيلوگرم ماده جاذب‌الرطوبه خشبي(کاه گندم ) استفاده شد علاوه بر اين ماده تجاري حاوي لاکتوباسيلوس به توصيه شرکت سازنده به مواد سيلو شده اضافه و مخلوط شد. ازهر تيمار حداقل 5 ظرف پس از 75 روز باز شده و مورد بررسي قرارخواهند گرفت. فاکتورهاي مورد بررسي شامل، ترکيبات شيميايي(DM-ADF-NDF-CP-ASH–pH) ، بود. تيمارها شامل سه نوع ماده سيلو شونده(اندام هوايي،کامل و ريشه) و با يا بدون ماده افزودني(باکتري لاکتو باسيلوس) بود. نتایج نشان داد بیشترین قابلیت هضم ماده خشک، ماده الی و NDF مربوط به تیمار شاهد بود. همچنین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی قسمت ریشه چغندر علوفه ای بیشتر از قسمت برگ و قابلیت هضم پروتئین و NDF قسمت برگ چغندر علوفه ای بیشتر از قسمت ریشه بود (P<0.05). استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس ظاهرا قابلیت هضم ماده خشک افزایش داد ولی این افزایش معنی دار نبود (P<0.05). همچنین افزودن باکتری لاکتوباسیلوس تاثیری بر ترکیبات شیمیایی سیلاژ ها نداشت(P<0.05). از نظر شاخص کیفیت سیلاژ بهترین عملکرد مربوط به سیلاژ ریشه و کمترین مربوط به سیلاژ برگ بود. تاثیر افزودن باکتری لاکتوباسیلوس بر PH ادرار، PH مایع شکمبه، اسید های چرب فرار و نیتروژن امونیاکی معنی دار نبود(P<0.05). همچنین از لحاظ آنالیز اقتصادی سیلاژ چغندر علوفه ای نسبت به سیلاژ ذرت اقتصادی تر میباشد. بیشترین ماده خشک مصرفی مربوط به سیلاژ برگ و ریشه چغندر علوفه ای و کمترین مقدار ماده خشک مصرفی مربوط به سیلاژ ذرت بود.
: This study was performed to investigate the digestibility of leaf silage, root and leaf mixture of fodder beet and the effect of Lactobacillus bacteria on these silages. In this study, first the whole fodder beet was harvested enough and then chopped with a chopper and after pressing the air out, it was siloed in the relevant laboratory containers. Beet moisture was measured before the experiment. In order to achieve the final dry matter, ie 25%, it is predicted that for every 100 kg of crushed leaves, 10 to 12 kg of wood moisture absorbent material (wheat straw) was used. Was added and mixed. At least 5 containers for each treatment will be opened after 75 days and will be examined. Factors studied included chemical compounds (DM-ADF-NDF-CP-ASH-pH). Treatments included three types of silage (shoot, whole and root) and with or without additive (Lactobacillus). The results showed that the highest dry matter, organic matter and NDF digestibility were related to the control treatment. Also, dry matter and organic matter digestibility of forage beet root was higher than leaf and protein and NDF digestibility of forage beet leaf was higher than root (P <0.05). The use of Lactobacillus bacteria apparently increased the dry matter digestibility but this increase was not significant (P <0.05). Also, the addition of Lactobacillus bacteria had no effect on the chemical composition of silages (P <0.05). In terms of silage quality index, the best yield was related to root silage and the lowest was related to leaf silage. The effect of Lactobacillus additive on urine pH, ruminal pH, volatile fatty acids and ammonia nitrogen was not significant (P <0.05). Also, in terms of economic analysis, fodder beet silage is more economical than corn silage. The highest dry matter consumption was related to forage beet leaf and root silage and the lowest dry matter consumption was related to corn silage.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی