رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي لاينهاي اميد بخش گندم د ر آزمايش يكنواخت سراسري (ERWYT) درمناطق گرم و خشک جنوب (ZONE II) در سال زراعي 1400-1398 "


شماره شناسایی : 18873679
شماره مدرک : ۶۱۵۰۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسماعيل زاده مقدم، محسن
: سياح فر، منوچهر
: طهماسبي، سيروس
: طبيب غفاري، سيد محمود
: کوهکن، شيرعلي
: ميري، خالد
: اندرزيان، سيدبهرام
: حموله شلال، حسين
: مرتضي قلي، مريم
: مصدقي، عبدالنور
: فيروزيان، علي
: پودينه، اميد
: دستفال، منوچهر
: نقي پور، فريبا
عنوان اصلي : بررسي لاينهاي اميد بخش گندم د ر آزمايش يكنواخت سراسري (ERWYT) درمناطق گرم و خشک جنوب (ZONE II) در سال زراعي 1400-1398
نام نخستين پديدآور : اسماعيل زاده مقدم، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of promising bread wheat lines in elite regional uniform yield trials (ERWYT) in southern warm and dry zone (Zone II) in 2019-21 cropping seasons
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۳
: شماره طرح : 0-03-03-116-980637
: سامانه سمپات
توصیفگر : لاين هاي اميد بخش
: رتبه
: پايداري عملكرد دانه
: گندم نان
: برتری نسبی
خلاصه یا چکیده : به منظور مطالعه سازگاري لاين‌هاي اميد بخش گندم تعداد 27 لاين اميد بخش به همراه سه رقم تجارتي (چمران 2، سارنگ و مهرگان) مورد كشت در منطقه (به عنوان شاهد) بمدت دو سال زراعی 1400-1398، در شش ايستگاه تحقيقاتي (زابل، اهواز، داراب، دزفول، ايرانشهر، خرم آباد) در قالب طرح آلفا لاتیس (Alpha Lattice) با چهار تكرار كشت گرديد و با كمك تجزيه واريانس ساده و مركب بر روي عملكرد دانه اثرات اصلي ژنوتيپ، سال (زمان) و ايستگاه (مكان ) و اثرات متقابل بين اين عوامل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. بمنظور آزمون سازگاري و پايداري عملكرد لاين‌ها، با استفاده از ميانگين عملكرد، ميانگين رتبه و انحراف معيار ميانگين رتبه عملكرد، عكس العمل لاين‌ها نسبت به شرايط مختلف محيطي بررسي و لاين‌هاي برتري كه از پايداري عملكرد بيشتري برخوردار بودند با در نظر گرفتن ساير خصوصيات زراعي و واكنش به بيماريهاي مهم اقليم گرم جنوب جهت كشت در مناطق مزبور انتخاب شدند. كليه لاين ها و ارقام اين بررسي به طور جداگانه در خزانه زنگ نيز از لحاظ واكنش به امراض تحت شرايط مصنوعي سيستم مه پاش و تلقيح مصنوعي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. از جنبه واكنش لاين ها به سپتوريوز و زنگ قهوه‌اي نيز بررسي هايي انجام و لاين‌هاي متحمل تعيين گرديدند. با توجه به اينكه لاين هاي S-97-2، S-97-3 ، S-97-6، S-97-10 و S-97-23 به ترتيب با ميانگين عملكرد دانه 5849، 5680،‌ 5756، 5874 و 5732 كيلوگرم در هكتار براي دو سال و در ايستگاههاي مورد بررسي، ميانگين رتبه عملكرد (به ترتيب 10، 10 ، 10، 10 و 10) و انحراف معيار رتبه (به ترتيب 5/5، 9/6، 2/8، 0/7 و 1/5) كمتر و شاخص نسبت عملكرد بالاتر(به ترتيب 107، 104، 105، 107 و ۱۰5) داشتند، دارای سازگاري عمومي و در نتيجه پايداري عملكرد دانه بهتري برخوردار بودند. بنابراين لاين های مورد اشاره با توجه به تحمل به بیماری زنگ زرد براي آزمايشات تحقيقي – ترويجي قابل توصيه مي‌باشند.
: In order to determine the adaptation of bread wheat genotypes, 27 promising lines were studied along with cultivars: Chamran2, Mehregan and Sarang, three commercial cultivars as controls, in six experimental field stations; Zabol, Ahwaz, Darab, Dezful, Iranshahr, Khorramabad, for two successive cropping seasons (2019–21), using Alpha Lattice with four replications. These lines were also studied for their reaction to major diseases in known hot spots for Yellow Rust (YR), Leaf Rust (LR), Septorios etc. in special diseases nurseries, under natural and artificial inoculating conditions. Analysis of variance was performed to study the main effects of genotypes (G), year (Y), location (L) as well as the interaction between these factors. To study the adaptation and yield stability (rank method, mean and standard deviation of rank (R and SDR) mean yield and Pi stability index were used. Lines with higher grain yield, high adaptability and yield stability, desired agronomic performance and tolerance/resistance to major diseases in southern warm and dry zone were identified. five of the new lines were superior to Chamran 2, Sarang and Mehregan, the trial checks, with a mean grain yield of 5071 Kg/ha, 5352 Kg/ha, and 4924 Kg/ha, mean Ranks of 17.7, 12.7, & 19.1, Standard Error of Rank 8.4, 5.73, & 10.61, Yield Ratio Index of 98, 1.3 & 95, respectively. Therefore, five promising lines including S-98-11, S-98-22, S-98-26 and S-98-28 with mean grain yield of 5496, 5433, 5493 and 5623 respectively, were selected for evaluation in on-farm conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی