رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي ژرم پلاسم بين المللي (CAT-20 و CIEN-MAD-20) نخود از نظر صفات زراعي و عملکرد دانه در کشت پاييزه مناطق سردسير ديم "


شماره شناسایی : 18873678
شماره مدرک : ۶۱۴۹۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محمدزاده روشتي، رحيم
: حسنيان خوشرو، حميد
: پورعلي بابا، حميدرضا
عنوان اصلي : ارزيابي ژرم پلاسم بين المللي (CAT-20 و CIEN-MAD-20) نخود از نظر صفات زراعي و عملکرد دانه در کشت پاييزه مناطق سردسير ديم
نام نخستين پديدآور : محمدزاده روشتي، رحيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of international chickpea germplasm (CAT-20 and CIEN-MAD-20) for agronomic traits and grain yield under autumn cultivation in cold dryland areas
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۹۷
: شماره طرح : 2-15-15-052-991094
: سامانه سمپات
توصیفگر : نخود
: ژنوتیپ
: عملکرد دانه
: دیم
خلاصه یا چکیده : به منظور دستيابي به لاين‌هاي مقاوم و يا متحمل به سرما ، با عملکرد دانه بالا و داراي ساير صفات مطلوب زراعي ازجمله زودرسي، درشتي دانه و فرم بوته ايستاده جهت برداشت مکانيزه، دو آزمايش تحت عناوين CAT-2020 و CIEN-2020 با استفاده از 36 لاين و رقم در قالب طرح لاتيس ساده 6*6 در 2 تکرار طي يک سال زراعي(1400-1399) درايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم کشور (مراغه) اجرا شد. در طول فصل رشد می بایست عملکرد دانه و ساير صفات مورد مطالعه قرار می گرفتند و ژنوتيپ‌هاي برتر نسبت به شاهد انتخاب می شدند ولی تمام ژنوتیپ های این دو آزمایش بر اثر خسارت پرندگان، تنش سرما و خشکی شدید از بین رفته و نتایج قابل ارائه حاصل نشد.
: In order to achieve cold-resistant or cold-tolerant lines with high grain yield and other desirable agronomic traits such as maturity, grain coarseness and standing plant form for mechanized harvesting, two experiments (CAT-2020 and CIEN-2020) using 36 Lines and cultivars in the form of a simple lattice design of 6 * 6 in 2 replications during one year (1400-1399) was carried out in the rainfed agricultural research station of the Maragheh. During the growing season, grain yield and other traits should be studied and superior genotypes must be selected compared to the control, but all genotypes of these two international treasury experiments were destroyed due to bird damage, cold stress and severe drought and no acceptable results were obtained.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی