رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ترکيب هاي مختلف بسترکاشت در سيستم کشت بدون خاک فلفل دلمه و توت فرنگي و مقايسه عملکرد اقتصادي در شرايط گلخانه "


شماره شناسایی : 18873674
شماره مدرک : ۶۱۴۹۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : کاوسي، بيژن
: ضيائيان، عبدالحسين
: محمدي، دادگر
: عطازاده، مهراب
: کاري، علي اکبر
: اسدي، زيبا
عنوان اصلي : بررسي ترکيب هاي مختلف بسترکاشت در سيستم کشت بدون خاک فلفل دلمه و توت فرنگي و مقايسه عملکرد اقتصادي در شرايط گلخانه
نام نخستين پديدآور : کاووسي، بيژن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of different composition of planting in pepper and strawberry without soil and compare the economical yield in greenhouse condition
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۹۱
: شماره طرح : 24-50-33-058-970595
: سامانه سمپات
توصیفگر : توت فرنگی، رویشی، عملکرد، فلفل، ترکیب های مختلف بستر کاشت
خلاصه یا چکیده : با توجه به کمبود منابع آبی به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از این منبع حیاتی با محدودیت مواجه شده است. کشت در گلخانه و محیط بسته به عنوان راهکاری موثر در افزایش تولید، با مصرف آب کمتر مورد توجه قرار گرفته و در حال گسترش است. با توجه به اینکه بحران خشکسالی در استان فارس جدی بوده، مقرر است تا سال 1404 سطح گلخانه¬های استان به 7000 هکتار افزایش یابد. لذا حجم زیادی از بستر¬های کشت نیاز است که در حال حاضر بخشی از آن از خارج کشور وارد می¬شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر ترکیب‌های مختلف بستر کاشت (70 درصد کوکوپیت + 30 درصد پرلایت (شاهد)، 50 درصد تفاله شیرین بیان+ 50 درصد سبوس، 25 درصد تفاله شیرین بیان + 75 درصد سبوس، 75 درصد تفاله شیرین بیان + 25 درصد سبوس، 100 درصد سبوس، 100 درصد خاک اره، 100 درصد تفاله شیرین بیان، 50 درصد سبوس + 50 درصد خاک اره، 50 درصد سبوس+ 50 درصد کوکوپیت) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار برای هر محصول به طور مجزا در سال 99-1398 اجراء شد. شاخص¬های رویشی و کمی برای توت فرنگی همچون تعداد برگ، سطح برگ، تعداد ميوه، متوسط وزن ميوه، عملکرد و شاخص¬های کیفی همچون مقدار TSS آب¬میوه، درصد اسيد آب¬ميوه، نسبت TSS/TA و شاخص زایشی شامل تعداد گل، اندازه گل و تعداد روز تا گلدهی بود. همچنین برخی از شاخص¬های ارزیابی محصول فلفل شامل طول میوه، قطر میوه، وزن میوه، تعداد ميوه کل، تعداد ميوه بازار پسند و غير بازار پسند و عملكرد كل هر بوته، موادجامد محلول، اسيديته قابل تيتر، كاروتنوئيد كل، ويتامين ث، سبزینه برگ بود. نتایج نشان داد که اثر نوع ترکیب کاشت بر تمام ویژگی¬های رویشی، زایشی و کمی میوه توت فرنگی به استثنا تعداد روز تا گلدهی معنی دار بود ولی بر صفات کیفی آب میوه توت فرنگی معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد که اثر نوع ترکیب کاشت بر تمام ویژگی های رویشی، زایشی و کمی میوه فلفل به استثنا تعداد میوه ناپسند و قطر میوه، معنی‌دار بود و بر صفات کیفی میوه فلفل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این پژوهش در ترکیب سبوس خالص(100%) و ترکیبات حاوی بالاتر از 50 درصد سبوس ویژگی¬های مختلف توت فرنگی کاهش یافت ولی در ترکیب سبوس خالص(100%) و شیرین بیان خالص (100%) ویژگی¬های مختلف فلفل کاهش یافت. سودمندترین تیمار در تولید توت‌فرنگی از نظر اقتصادی تیمار (شیرین بیان(75%) + سبوس(25%) و در تولید فلفل دلمه‌ای سودمندترین تیمار از نظر اقتصادی تیمار(سبوس 50% + خاک اره 50%) می‌باشد.
: Due to the scarcity of water resources, especially in arid and semi-arid regions, the use of this vital resource has been limited. Growing in greenhouses and indoors as an effective way to increase production, with less water consumption is expanding. Due to the serious drought crisis in Fars province, it is planned to increase the area of greenhouses in the province to 7000 hectares by 2024. Therefore, a large volume of culture media is needed, some of which are currently imported from abroad. This study was conducted to investigate the effect of different planting medium combinations (70% cocopeat + 30% perlite (control), 50% licorice pulp + 50% bran, 25% licorice pulp + 75% bran, 75% pulp Licorice + 25% bran, 100% bran, 100% sawdust, 100% licorice pulp, 50% bran + 50% sawdust, 50% bran + 50% cocopeat) in a completely randomized design in three replications for each product was implemented separately in 2019-2020. Vegetative and quantitative indices for strawberries such as number of leaves, leaf area, number of fruits, number of non-marketable fruits, average fruit weight, yield and firmness of fruit texture and qualitative indices such as TSS amount of fruit juice, percentage of fruit acid, TA / TSS ratio and reproductive index included flower size and flowering time. Also, some evaluation criteria of pepper product include fruit length, fruit diameter, fruit weight, total fruit number, number of marketable and non-marketable fruits and total yield of each plant, soluble solids, titratable acidity, total carotenoids, vitamin C. The results showed that the effect of planting composition on all vegetative, reproductive and quantitative characteristics of strawberry fruit except the number of days to flowering was significant but not on the quality traits of strawberry juice. The results also showed that the effect of planting composition on all vegetative, reproductive and quantitative characteristics of pepper fruit except the number of bad fruit and fruit diameter was significant and no significant difference was observed on the quality traits of pepper fruit. Based on the results of this study, different properties of strawberry were reduced in the composition of pure bran (100%) and compounds containing more than 50% of bran, but different properties were found in the composition of pure bran (100%) and pure licorice (100%). The most economically beneficial treatment in strawberry production is (licorice (75%) + bran (25%) and in the production of bell pepper is the most economically beneficial treatment (bran 50% + sawdust 50%).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی