رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تاثير کاربرد توام کود نيتروژن و کود مايع سپراتور دامداري بر عملکرد، جذب عناصر غذايي و خصوصيات شيمايي خاک در تناوب گندم-ذرت علوفه اي "


شماره شناسایی : 18873670
شماره مدرک : ۶۱۴۸۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : سيلسپور، محسن
: مشيري، فرهاد
: عبدوسي، سمانه
عنوان اصلي : بررسي تاثير کاربرد توام کود نيتروژن و کود مايع سپراتور دامداري بر عملکرد، جذب عناصر غذايي و خصوصيات شيمايي خاک در تناوب گندم-ذرت علوفه اي
نام نخستين پديدآور : سيلسپور، محسن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation of integrated application of nitrogen and livestock liquid phase of separator on yield and nutrients uptake with respect chemical properties of soil in wheat-silage corn rotation.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۸۴
: شماره طرح : 24-41-10-014-960393
: سامانه سمپات
توصیفگر : تغذیه تلفیقی گیاه
: فسفر خاک
: پتاسیم خاک
: عناصر کم مصرف خاک
خلاصه یا چکیده : طی یک آزمایش مزرعه¬ای در قالب تناوب زراعی گندم-ذرت علوفه¬ای، اثرات کاربرد کود مایع دامی حاصل از سپراتور دامداری به صورت مجزا یا در ترکیب با کود شیمیایی حاوی نیتروژن بر عملکرد گندم و ذرت علوفه ای و خصوصیات شیمیایی خاک در کرت های ثابت با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار ارزیابی شد. اثر تیمارها بر عملکرد دانه گندم معنی دار بود. کاربرد کود مایع دامی موجب افزایش عملکرد دانه گندم در مقایسه با شاهد گردید. به گونه ای که کاربرد 150 متر مکعب کود مایع دامی قبل از کاشت و کاربرد کود مایع دامی به صورت دو بار سرک، عملکرد دانه گندم را به ترتیب 84 و 56 درصد نسبت به شاهد افزایش معنی دار داد. بیشترین عملکرد دانه گندم به میزان 8293 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد 50 درصد کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک همراه با کود مایع دامی (در دو نوبت سرک، هر بار 50 متر مکعب در هکتار) به دست آمد که تفاوت آماری معنی دار با عملکرد دانه تیمار مصرف کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک داشت. عملکرد دانه این تیمار 8/7 دصد بیشتر از تیمار مصرف کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک بود. اثر تیمارها بر عملکرد ذرت علوفه¬ای معنی دار بود . کاربرد کود مایع دامی موجب افزایش عملکرد ذرت علوفه¬ای در مقایسه با شاهد گردید. به گونه ای که کاربرد 150 متر مکعب کود مایع دامی قبل از کاشت و کاربرد کود مایع دامی به صورت دو بار سرک، عملکرد علوفه ذرت را به ترتیب 116 و 63 درصد نسبت به شاهد افزایش معنی¬دار داد. بیشترین عملکرد ذرت علوفه¬ای به میزان 83001 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد 50 درصد کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک همراه با کاربرد کود مایع دامی (در دو نوبت سرک، هر بار 50 متر مکعب در هکتار) به دست آمد که تفاوت آماری معنی دار با عملکرد علوفه تیمار مصرف کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک داشت. عملکرد علوفه این تیمار 1/7 دصد بیشتر از تیمار مصرف کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک بود. کاربرد کود مایع موجب افزایش هدایت الکتریکی خاک در مقایسه با تیمارهایی که این کود را دریافت نکرده بودند گردید. کاربرد 150 متر مکعب در هکتار کود مایع دامی در کشت گندم موجب شد تا هدایت الکتریکی خاک به 4 دسی زیمنس بر متر برسد که 46 درصد بیشتر از شاهد بود. کاربرد 150 متر مکعب در هکتار کود مایع دامی در کشت ذرت علوفه ای موجب شد تا هدایت الکتریکی خاک به 8/4 دسی زیمنس بر متر برسد که 83 درصد بیشتر از شاهد بود. کربن آلی خاک نیز تحت تاثیر کاربرد کود مایع دامی قرار گرقت و افزایش معنی دار پیدا کرد. کاربرد 150 متر مکعب در هکتار کود مایع دامی قبل از کاشت، کربن آلی خاک را در کشت گندم 7/10 و در کشت ذرت علوفه ای 6/29 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد کود مایع موجب معنی¬دار افزایش نیترات خاک در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بیشترین نیترات خاک در زمان برداشت گندم و ذرت علوفه¬ای به ترتیب میزان 4/18 و 2/18 میلی¬گرم در کیلوگرم خاک از تیمار کاربرد 150 متر مکعب کود مایع تماما قبل از کاشت به همراه مصرف کود نیتروژن (50 درصد توصیه) به¬دست آمد که 119 و 313 درصد بیشتر از شاهد بود.
: During a field experiment in the form of wheat- forage corn crop rotation, the effects of application of livestock manure obtained from livestock separator separately or in combination with nitrogen-containing chemical fertilizer on wheat and forage corn yield and soil chemical properties in permanent plot were evaluated by a randomized complete block design with eight treatments. The effects of treatments on wheat grain yield was significant. Application of liquid manure increased wheat grain yield compared to the control. So that the application of 150 cubic meters of livestock manure before planting or application of livestock manure twice as top dress, wheat grain yield increased by 84 and 56%, respectively, compared to the control. The highest wheat grain yield of 8293 kg / ha was obtained from the treatment of application of 50% nitrogen fertilizer based on soil test with livestock manure (in two time as top dresss, 50 cubic meters per hectare each time) with a statistically significant difference with yield.The grain yield of this treatment was 7.8% higher than the treatment of nitrogen fertilizer application based on soil test. The effect of treatments on forage corn yield was significant. Application of liquid manure increased the yield of forage corn compared to the control. So that the application of 150 cubic meters of livestock manure before planting and the application of livestock manure twice as top dress, significantly increased the yield of corn fodder by 116 and 63% compared to the control, respectively. The highest yield of forage corn at the rate of 83001 kg / ha was obtained from the treatment of application of 50% nitrogen fertilizer based on soil test along with the application of liquid manure (in two time as top dress, 50 cubic meters per hectare each time). Forage yield of this treatment was 7.1% higher than the treatment of nitrogen fertilizer application based on soil test. Application of liquid fertilizer increased the electrical conductivity of the soil compared to treatments that did not receive this fertilizer. The application of 150 cubic meters per hectare of livestock manure in wheat cultivation caused the electrical conductivity of the soil to reach 4 dS / m, which was 46% higher than the control. The application of 150 cubic meters per hectare of livestock manure in forage corn caused the electrical conductivity of the soil to reach 4.8 dS / m, which was 83% higher than the control. Soil organic carbon was also significantly affected by the application of liquid animal manure. Application of 150 cubic meters per hectare of livestock manure before planting increased soil organic carbon by 10.7% in wheat and 29.6% in forage corn compared to the control. Application of liquid fertilizer caused a significant increase in soil nitrate compared to the control treatment. The highest soil nitrate at the time of wheat and forage corn harvest was 18.4 and 18.2 mg / kg of soil, respectively, from the treatment of applying 150 cubic meters of liquid fertilizer completely before planting with nitrogen fertilizer (50% of the recommendation). It was found that it was 119 and 313% more than the control.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی