رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير استفاده از دانه سويا به عنوان منبع امگا-6 بر بيان ژن هاي درگير در رشد و نمو بافت پستان در بزهاي سانن در آبستني و شيردهي اول "


شماره شناسایی : 18873664
شماره مدرک : ۶۱۴۸۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسماعيل خانيان، سعيد
: جواهري بارفروشي، هدي
: صادقي پناه، ابوالحسن
: سيدآبادي، حميد رضا
: بنابازي، محمدحسين
عنوان اصلي : تاثير استفاده از دانه سويا به عنوان منبع امگا-6 بر بيان ژن هاي درگير در رشد و نمو بافت پستان در بزهاي سانن در آبستني و شيردهي اول
نام نخستين پديدآور : اسماعيل خانيان، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of using soybean as omega-6 source on mammary gland growth and development gene expression in Saanen goat at their first pregnancy and lactation
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۸۰
: شماره طرح : 12-13-13-024-95014-950279
: سامانه سمپات
توصیفگر : بز سانن
خلاصه یا چکیده : چربی‌ها در رشد وتوسعه بافت پستان موثر هستند. در پژوهشی که ما انجام دادیم، مشخص شد چربی‌ها اثر معنی داری بر بیانIGF-I دارند.(P<0.05) IGF-I بر توسعه و میزا ن عملکرد سلولهای تولید کننده شیر موثر هستند. اما IGF-I به تنهای در تنظیم عملکرد و رشد پستان نقش ایفا نمی‌کنند، بلکهIGFBPها نقش بسزایی در توسعه بافت پستان دارند. IGFBP-3,5 جزو پروتئین هایی هستند که بیشترین بیان را در بافت پستان دارند و بیان IGF-I را تعدیل می‌کنند. ما نشان دادیم که تنها اثر زمان برای IGFBP-5معنی دار بود و بیشتر تحت تاثیر عواملی مانندGH، پرولاکتین قرار دارد. ترشح پرو لاکتین بیان IGFBP-5 را سرکوب می‌کند.از همین رو بیان این پروتئین تحت تاثیر تمیار قرار نگرفت و معنی دار نشد.(P>0.05) بیان IGFBP-3 نیز در کل دوره بین تیمار ها معنی دار نبود(P>0.05) اما در زمان اوج تولید بین تیمار امگا-۶ و چربی اشباع معنی دار بود.(P<0.05)
: Fats are effective in the growth and development of breast tissue. In our study, we found that fats have a significant effect on IGF-I expression. (P <0.05) IGF-I affect the development and function of milk-producing cells. But IGF-I alone do not play a role in regulating breast function and growth, but IGFBPs play an important role in breast tissue development. IGFBP-3,5 are among the proteins that are most expressed in breast tissue and modulate IGF-I expression. We showed that only the effect of time was significant for IGFBP-5 and was more influenced by factors such as GH, prolactin. Prolactin secretion suppresses IGFBP-5 expression. Therefore, the expression of this protein was not affected by treatment and was not significant (P> 0.05). IGFBP-3 expression was not significant in the whole period between treatments (P> 0.05). But at the peak production time between omega-6 treatment and saturated fat was significant (P <0.05)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی