رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي لاينهاي آزمايشات مقايسه عملکرد يکنواخت مقدماتي و پيشرفته برنامه هاي بهنژادي گندم کشور در سال 1399 و ژنوتيپهاي دريافتي از خارج به منظور تعيين واکنش آنها در برابر بيماري زنگ سياه "


شماره شناسایی : 18873663
شماره مدرک : ۶۱۴۷۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مليحي پور، علي
: مليحي پور، علي
: ناظري، علي
: ملک پور، فرنو
: افشاري، فرزاد
: شارسودا، نويد
: ابراهيمي ميمند، اسمعيل
: حسن بيات، زهره
عنوان اصلي : ارزيابي لاينهاي آزمايشات مقايسه عملکرد يکنواخت مقدماتي و پيشرفته برنامه هاي بهنژادي گندم کشور در سال 1399 و ژنوتيپهاي دريافتي از خارج به منظور تعيين واکنش آنها در برابر بيماري زنگ سياه
نام نخستين پديدآور : مليحي پور، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of preliminary and advanced lines of wheat breeding programs of Iran in 2020 and wheat genotypes received from abroad to determine their reaction to stem rust
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۷۹
: شماره طرح : 0-03-03-158-991268
: سامانه سمپات
توصیفگر : مقاومت
: Puccinia graminis f. sp. tritici
: اندمیک (بومگیر)
: خسارت
: شدت بیماری
: تیپ آلودگی
خلاصه یا چکیده : بيماري زنگ سیاه گندم ناشی از قارچPuccinia graminis f. sp. tritici خسارتزاترین زنگ در میان زنگهای گندم بوده و میزان خسارت ناشی از آن ممکن است تا نابودی کامل مزارع گندم نیز بینجامد. در حال حاضر این بیماری یکی از مهمترین بيماريهای گندم در ايران است که در مناطق مختلف کشور به صورت اندمیک (بومگیر) وجود داشته و ممکن است باعث کاهش عملکرد محصول گندم شود. پروژه حاضر به ‌منظور بررسی واکنش 1607 لاین آزمایشی گندم شامل 1234 لاین مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد ایستگاهی، یکنواخت مقدماتی و پیشرفته اقلیمهای مختلف کشور در سال 99 به همراه 22 لاین مربوط به آزمایش تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) اقلیم سرد، 210 لاین مربوط به پانزدهمین خزانه غربال مقاومت به زنگ سیاه (15STEMRRSN-2020) دریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در مکزیک، 65 لاین دریافتی از فرانسه و 76 لاین دریافتی از چین، در شرایط آلودگی طبیعی مزرعه در منطقه کلاردشت در استان مازندران در سال زراعی 1400-1399 نسبت به بیماری زنگ سیاه اجرا گردید. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی، درصد قابل توجهی از لاینهای مورد آزمایش دارای سطح پایینی از بیماری (با شدت بیماری 30 یا کمتر و هر نوع تیپ آلودگی به استثنای تیپ حساسیت) بودند. نتایج به دست آمده از این بررسی جهت استفاده در برنامه های ملی بهنژادی گندم و انتخاب مواد برای ورود به مراحل پیشرفته تر در اختیار بخش تحقیقات غلات قرار گرفت.
: Wheat stem rust caused by Puccinia graminis f.sp. tritici, is the most damaging rust among wheat rusts and the damage caused by the disease can be reached the complete destruction of wheat fields. Currently, the disease which is endemic in different parts of Iran, is one of the most important diseases of wheat in the country. The present project was conducted to investigate the response of 1607 lines of wheat including 1234 lines of the Preliminary Wheat Screening Nursery (PWSN), Preliminary Regional Wheat Yield Trials (PRWYT), and Advanced Regional Wheat Yield Trials (ARWYT) from the four national wheat breeding programs of SPII, Karaj, Alborz, Iran in 2020, along with 22 lines of Value for Cultivation and Use (VCU) trial of the cold zone, 210 lines of the 15STEMRRSN-2020 received from CIMMYT, Mexico, 65 French lines, and 76 Chinese lines to stem rust under natural field conditions in Kelardasht, Iran in 2020-21 cropping season. Based on the results obtained from this study, a significant percentage of the genotypes tested had a low level of disease (a disease severity of 30 or less and with any infection type except S type). Data collected were provided to Cereal Research Department (CRD), SPII, to screen wheat genotypes in national wheat breeding programs.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی