رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تغييرات رطوبت خاک در حوزه آبخيز ستن چاي "


شماره شناسایی : 18873661
شماره مدرک : ۶۱۴۷۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : صادقزاده ريحان، محمدابراهيم
: يار احمدي، جمشيد
: عرب خدري، محمود
: نيک نژاداهر، داود
: کلانتري اسکوئي، علي
: صفاپور، قاسم
عنوان اصلي : بررسي تغييرات رطوبت خاک در حوزه آبخيز ستن چاي
نام نخستين پديدآور : صادقزاده، محمدابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : An investigation on temporal variation of soil moisture in Sotan Chai basin .
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۷۷
: شماره طرح : 24-35-29-015-960372
: سامانه سمپات
توصیفگر : منابع طبیعیی
: رطوبت خاک
: کاربری اراضی
: پوشش گیاهی
خلاصه یا چکیده : حفاظت خاک در مناطق خشک و نيمه خشک، بدون حفاظت آب در خاک مقدور نيست. در واقع، ميزان ذخيره رطوبت خاک عامل بسيار مهمي در توسعه پوشش گياهي و در نتيجه حفظ خاک است. استفاده بي رويه از اراضي، نظير شخم در جهت شيب ديمزارها و چراي بي¬رويه، سهم نفوذ آب در خاک را کاهش مي-دهند و با کاهش رطوبت خاک و پوشش گياهي سبب تشديد پديدهاي سيل و خشکسالي مي¬شوند كه در چند دهه اخير همه ساله خسارات مالي زيادي را به بار مي‌آورد. در مقابل، روش¬هاي صحيح مديريت خاک و اراضي حفاظتي استفاده بهينه از نزولات آسماني را در پي دارد. هدف اين پروژه، ارايه داده¬هاي عددي درصد رطوبت خاك در فصل رشد گياهان در خاک¬ها، شيب¬ها و کاربري¬هاي مختلف در بخشي از حوضه ستن چاي است. حداقل 30 عرصه در حدود ارتفاعي معين که بارش نسبتاً يکنواختي دريافت مي-کنند و حتي¬المقدور در مجاورت يکديگر باشند انتخاب شدند. در انتخاب اين عرصه¬ها به تفاوت در نوع کاربري، خاک، شيب، جهت و سطح مديريت آنها نيز توجه گردید. علاوه بر ثبت بارش روزانه، خصوصيات خاک، ويژگي¬هاي توپوگرافي و خصوصيات گياهان، اندازه¬گيري رطوبت خاک در اعماق 20 و 50 سانتي‌متري خاك، طبق يک برنامه زماني معين در طول دوره فصل رشد عمومي گياهان منطقه (اسفند تا آبان) با دستگاه TDR اندازه¬گيري شد. به علاوه با آناليز رگرسيون چند متغيره عوامل مؤثر بر رطوبت تعيين شد. با تكيه به اين نتايج مشخص شد مشاهده می شود که متغییرهای رطوبت، دما، میزان بارش و ظرفیت زراعی خاک قادر به تبیین 6/0 واریانس متغییر مستقل یعنی پوشش گیاهی می¬باشد.
: Soil protection in arid and semi-arid regions is not possible without soil water protection. In fact, soil moisture storage is a very important factor in the development of vegetation and thus soil conservation. Irregular use of land, such as tillage for steep slopes and irregular grazing, reduce the share of water infiltration in the soil and decrease soil moisture and vegetation, aggravating flood and drought phenomena that have occurred in recent decades. Every year it causes a lot of financial losses. Conversely, proper soil management and conservation land management practices make optimum use of the sky. The purpose of this project is to provide numerical data on soil moisture percentage during different growing season in different soils, slopes and land uses in a part of Stein Tea Basin. At least 30 areas were selected at a certain altitude that receive relatively uniform rainfall and, where possible, adjacent to each other. In selecting these areas, the differences in their type of use, soil, slope, direction and level of management were also taken into consideration. In addition to recording daily rainfall, soil properties, topographic and plant characteristics, soil moisture measurement at 20 and 50 cm depths, according to a specific time schedule during the period of general plant growth in the area (March to November) with the device TDR was measured. In addition, multivariate regression analysis determined the factors affecting moisture content. Based on these results, it was found that the variables of soil moisture, temperature, precipitation and field capacity can explain 0.6 variance of the independent variable, ie vegetation cover.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی