رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقاومت به جوانه‌زنی بذر قبل از برداشت در ارقام مختلف برنج "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873646
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۵
سرشناسه : منصورپوردهکا، فاطمه
عنوان : بررسی مقاومت به جوانه‌زنی بذر قبل از برداشت در ارقام مختلف برنج [پایان نامه]
نویسنده : فاطمه منصورپوردهکا
استاد راهنما : سیدمحمدرضا احتشامی، المیرا محمدوند
استاد مشاور : حمید درستی
دانشگاه/دانشکده : : گیلان، علوم کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
صفحه شمار : ۶۴‬ ص: جدول، نمودار، عکس(رنگی)
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
چکيده : جوانه‌زنی قبل از برداشت یکی از ابتدایی‌ترین مرحله‌ی خسارت به برنج می‌باشد که باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول در آب و هوایی مرطوب و دارای بارندگی در زمان برداشت می‌شود. به‌منظور ارزیابی و شناسایی ارقام مقاوم به جوانه‌زنی قبل از برداشت، 20 رقم برنج شامل 16 رقم بومی و 4 رقم اصلاح شده در آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال 1393 در مزرعه شخصی واقع در روستای لله‌وجه‌سر در بخش بندرکیاشهر استان گیلان کشت شدند. ارزیابی جوانه‌زنی روی خوشه توسط دو روش غربال شامل نمره جوانه‌زنی(Sprouting Score) و شاخص جوانه‌زنی(Sprouting Index) تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در هر دو روش ارقام با سطوح بالای خواب بذر نسبت به جوانه‌زنی روی خوشه مقاومت بالایی نشان دادند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده صفات نشان داد که کلیه ارقام مورد بررسی از نظر تمامی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانه برنج دارای اختلاف معنی‌دار بودند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم بومی هاشمی بیش‌ترین و رقم اصلاح شده درفک کم‌ترین مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت را به‌خود اختصاص دادند. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین نمره جوانه‌زنی و شاخص جوانه‌زنی با فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز و همبستگی منفی و معنی‌داری بین این دو صفت با شاخص خواب بذر(شدت خواب) و ضریب رگرسیون دوره پس‌رسی(دوام خواب) وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان بیان داشت که علاوه بر صفت شدت و دوام خواب بذر، میزان فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز یک صفت مهم مرتبط به مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت می‌باشد. هم‌چنین اختلاف معنی‌داری بین میزان پروتئین جنین بذر رقم دارای خواب و بدون خواب در مراحل اولیه جذب آب و تحت تیمار‌های حرارتی مشاهده شد.‌ گروه‌بندی ارقام براساس تجزیه کلاستر با روش متوسط فاصله‌ی بین و درون گروه‌ها انجام گردید. براساس تجزیه کلاستر ارقام در سه گروه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی در میان ارقام به لحاظ صفات مطالعه شده وجود دارد که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت مورد استفاده قرار گیرد.کلمات کلیدی: آلفاآمیلاز، پروتئین، خواب بذر، شاخص جوانه‌زنی، نمره جوانه‌زنی.
موضوع : جوانه و جوانه‌زنی
: Sprouts
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۶۸۵. ۲۲۵موجود‭‬
نظرسنجی