رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم برنج هاشمی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873639
شماره راهنما : ۸۵،۱۳۲
سرشناسه : قاسمی‌گوابر، مهدی
عنوان : ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم برنج هاشمی [پایان نامه]
نویسنده : مهدی قاسمی‌گوابر
استاد راهنما : جهانفر دانشیان
استاد مشاور : حسن اخگریT هادی اسدی‌رحمانی
دانشگاه/دانشکده : : زاد اسلامی، واحد تاکستان، کشاورزی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی، زراعت
تاریخ دفاع : ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
نمره دانشجویی : ۱۹/۵
صفحه شمار : ۱۳۲ ص: جدول، نمودار
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
: صفحه عنوان به انگلیسی
چکيده : به‌منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک(زیستی) و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم برنج هاشمی در شرایط مزرعه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت)، در بهار و تابستان 1388 مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل کودهای بیولوژیک در 4 سطح که عبارتند از: تیمار شاهد(بدون کود)، تیمار آزوسپیریلیوم، تیمار ازتوباکتر و تیمار ترکیب بین آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و کود نیتروژن در 3 سطح(0، 45، 90) کیلوگرم در هکتار بود. کودهای بیولوژیک به‌صورت باکتری‌های تفکیک شده آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و کود نیتروژن هم از اوره 46% نیتروژن استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاثیر سطوح مختلف کودهای بیولوژیک بر تعداد گره، تعداد برگ فعال، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، درصد پوک بودن، درصد پر بودن، طول دانه شلتوک، عرض دانه شلتوک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، میزان نیتروژن و میزان پروتئین در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. بیش‌ترین میزان صفات فوق از کاربرد کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم بدست آمد. تاثیر سطوح کود نیتروژن بر صفات ارتفاع گیاه، مساحت برگ پرچم، تعداد گره، تعداد برگ فعال، میزان ماده خشک، تعداد پنجه کل، تعداد پنجه در مترمربع، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، درصد پوک بودن، درصد پر بودن، تعداد خوشچه در خوشه، طول دانه شلتوک، عرض دانه شلتوک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه شلتوک، میزان نیتروژن و میزان پروتئین در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. و بیش‌ترین میزان صفات فوق از کاربرد 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. ارزیابی اثرات متقابل کودهای بیولوژیک و کود نیتروژن نشان داد که کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم با کود نیتروژن 90 کیلوگرم در هکتار با عملکرد دانه شلتوک 4877 کیلوگرم بیش‌ترین عملکرد را به خود اختصاص داد. تیمار اثر متقابل آزوسپیریلیوم و 90 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار، در بیشتر صفات این آزمایش بهترین نتایج را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که زراعت برنج با کاربرد کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم به‌عنوان مکمل همراه با کود نیتروژن 90 کیلوگرم در هکتار در منطقه رشت با عملکرد دانه 4877 کیلوگرم در هکتار از توانایی خوبی برخوردار است.کلمات کلیدی: برنج، کود بیولوژیک، کود نیتروژن، آزوسپیریلیوم، ازتوباکتر.
موضوع : کود
: Fertilizers
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۱۶۲۸۵. ۱۳۲موجود‭‬
نظرسنجی