رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی لاین جدید برنج (K4) در مزارع کشاورزان استان گیلان "


شماره شناسایی : 18873638
شماره مدرک : ۶۱۰۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حسینی چالشتری ،مریم
عنوان اصلي : ارزیابی لاین جدید برنج (K4) در مزارع کشاورزان استان گیلان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of new rice line (K4) in farmers' fields in Guilan Province
صفحه شمار : ۲۸ص.:رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۴
: شماره طرح: 03-04-0453-009-990095
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : لاین اصلاح شده جدید برنج (K4) به همراه رقم خزر در سال 1399، در دو منطقه از استان گیلان، شامل شهرستان های فومن (گشت) و لنگرود (دیوشل) در مزارع کشاورزان پیشرو کشت گردید. نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات مهم زراعی لاین K4 ورقم خزر در مناطق مذکور نشان داد که لاین جدید در شهرستان لنگرود (دیوشل) با عملکرد 3/5 تن در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت. عملکرد دانه لاین جدید در شهرستان فومن (گشت) برابر با 9/4 تن در هکتار بود که نسبت به رقم خزر (9/3 تن در هکتار) از عملکرد بیشتری برخوردار می‌باشد. نتایج نشان داد که در این دو شهرستان‌ عملکرد دانه، لاین K4 با متوسط عملکرد 21/0±3/5 تن در هکتار بیشتر از رقم خزر با متوسط 0/63±6/4 تن در هکتار بود. در مناطق مورد بررسی، ارتفاع بوته لاین جدید با اختلاف 5-4 سانتی‌متر بیشتر از رقم خزر و همچنین متوسط تعداد خوشه در لاین K4 با دامنه 21 عدد بیشتر از رقم خزر با دامنه 19-13 عدد بود. لاین جدید و رقم خزر از نظر تعداد دانه در خوشه اختلاف زیادی را نشان دادند، به‌طوری که در مناطق مورد بررسی لاین جدید از نظر تعداد دانه در خوشه نسبت به رقم خزر برتری داشت. متوسط طول دوره رشد از زمان بذرپاشی تا مرحله رسیدن کامل در لاین جدید 118 روز و در رقم خزر بین 125-120 روز بود. تمامی کشاورزان مناطق مورد بررسی در زودرس بودن لاین جدید اتفاق‌نظر داشتند و این صفت را در کنار عملکرد دانه، یکی از خصوصیات بارز این رقم می‌دانستند. پخت برنج سفید لاین جدید مشابه رقم محلی دمسیاه بوده و از لحاظ کیفیت پخت در حد مطلوب می باشد. کلمات کلیدی: برنج، تحقیقی- ترویجی، زودرسی، عملکرد دانه
: New improved rice line (K4) along with Khazar variety were planted in the fields of progressive farmers in two sites including Fooman (Ghasht) and Langarud (Dushell) in Guilan province in 2020. Evaluation of the important agronomy characters for two rice cultivars in two sites showed that the new rice cultivar had high grain yield (5.3 t/ha) in Langarud (Dushell). In Fooman (Ghasht), the grain yield of new rice cultivar was equal to 4.9 t/ha, which was more efficient than the Khazar cultivar (3.9 t/ha). The results showed that the grain yield of new line (5.3 ± 0.21) was higher than Khazar (4.6 ± 0.63) in all of the sites in Giulan province. The plant height of new rice line was higher than Khazar with 4-5 cm differences in the studied locations and also in new rice cultivar, the panicle number per plant was 21 in-average and this trait for Khazar was between 13-19 panicles. Two rice cultivars showed the huge differences based on the grain number per panicles, so that new rice line was better and higher than Khazar based on the grain number per panicles in the studied sites. The growth duration from seeding to complete ripening stage for new rice line was 118 days and for Khazar was between 120-125 days. All of the rice farmers in two sites had consensus that the new rice cultivar is considered as early maturing cultivar compare to Khazar and they also consider this trait along with yeild grain are one of outstanding characteristics in this cultivar. The cooking quality of this new line is similar to Damsiah local variety and is desirable in terms of grain quality. Key words: Rice, On farm, Early Maturing, Grain Yield.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی