رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر محلول¬پاشی با آب مغناطیسی، کود نانوازت، کود مرغی و اوره بر عملکرد کمی و کیفی اکوتیپ¬های رازیانه "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873624
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۳۰
سرشناسه : فریدوند‏ ، ‏، شاهین
عنوان : تاثیر محلول¬پاشی با آب مغناطیسی، کود نانوازت، کود مرغی و اوره بر عملکرد کمی و کیفی اکوتیپ¬های رازیانه [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه ارومیه
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : اگرواکولوژی
صفحه شمار : ۱۳۰ص
چکيده : عوامل محیطی به خصوص عناصر غذائی می¬تواند تولید گیاهان دارویی را تحت تاثیر قرار دهد به همین منظور اثر کاربرد محلول¬پاشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده¬های گیاه رازیانه، طی آزمایشی به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار و 25 تیمار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در دو سال متوالی در فصل بهار و تابستان 1394-1393 و 1395-1394 انجام شد. فاکتور اول شامل توده¬های رازیانه (قاضی¬آنتپ¬ ترکیه، همدان، ارومیه، یزد و شیراز) و فاکتور دوم شامل محلول-پاشی (نانوکود ¬نیتروژن، آب¬ مغناطیسی، کود اوره، کود مرغی و تیمار شاهد) بودند. نتایج نشان داد که تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، وزن هزاردانه، عملکرد ساقه تک بوته، عملکرد دانه تک بوته، وزن تر و خشک، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به¬طور معنی¬داری افزایش یافت. بیشترین ارتفاع (91سانتی¬متر)، تعداد شاخه فرعی (7/13عدد)، تعداد چتر در بوته (42عدد)، به ترتیب در سال اول توده شیراز با محلول¬پاشی کود اوره، سال اول توده قاضی¬آنتپ با تیمار محلول¬پاشی آب مغناطیسی، سال دوم توده یزد با محلول-پاشی آب مغناطیسی و بیشترین وزن تر (166 گرم) و وزن خشک (5/35گرم) هردو در سال اول توده قاضی¬آنتپ با محلول¬پاشی کود مرغی مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه (2039کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد بیولوژیک (7604 گیلوگرم در هکتار) هر دو در سال اول در توده قاضی¬آنتپ با تیمار محلول¬پاشی آب مغناطیسی مشاهده شد. بیشترین تعداد چترک در چتر (2/11عدد) در توده ارومیه با محلول¬پاشی نانوکود نیتروژن مشاهده شد. بیشترین عملکرد ساقه تک بوته (4/15 گرم) و عملکرد دانه تک بوته (6/6 گرم) هر دو در توده بومی قاضی¬آنتپ مشاهده شد. بیشترین شاخص برداشت (8/33) در توده بومی ارومیه دیده شد. صفات فیزیولوژیک نیز تحت تاثیر توده¬ها و تیمارها قرار گرفت به¬طوری¬که بیشترین میزان نیتروژن(1/78کیلوگرم در هکتار)، میزان فسفر(9/12کیلوگرم در هکتار)، پتاس (5/48کیلوگرم در هکتار)، میزان کلروفیل a (3/116 کیلوگرم در هکتار) و میزان کلروفیلb (6/65کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد اسانس (7/38 کیلوگرم در هکتار) همه در سال اول، توده قاضی¬آنتپ و تیمار محلول¬پاشی آب مغناطیسی مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، محلول¬پاشی آب مغناطیسی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها در جذب عناصر غذایی شامل نیتروژن، فسفر، پتاس کلروفیل a و b و عملکرد اسانس داشت همچنین تحت تاثیر محلول¬پاشی¬ها، ترکیبات اسانس تغییرات قابل توجهی داشت و اکثر محلول¬پاشی¬ها باعث افزایش ترکیبات اصلی اسانس نظیر آنتول، فنچون، استراگول و لیمون شد. ¬توده بومی قاضی¬آنتپ تحت تاثیر محلول-پاشی، با تولید دانه¬هایی با وزن هزاردانه بیشتر، عملکرد بالائی نسبت به بقیه تود¬ها داشت. این توده به¬علت تولید کانوپی وسیعتر، عملکرد ساقه تک بوته و عملکرد دانه تک بوته بیشتری را تولید کرد. توده بومی ارومیه با تولید درصد اسانس بیشتر، عملکرد اسانس بالاتری نسبت به بقیه توده¬ها داشت
: Environmental factors, especially nutrients, can influence the production of medicinal plants. Therefore, the effect of application of foliar application on yield, yield components and essential oils of fennel plant ecotype (Foeniculum vulgare Mill) was conducted an experimental as factorial experiment based on randomized completely block design with three replications and twenty five treatment at Research Field of Research, agricultural education and Natural Resources Center of West Azerbaijan Province during growing season of 2015-2016 and 2016-2017. The first factor consisted of five landrace of fennel ecotype (Ghazintep, Hamedan, Urmia, Yazd, and Shiraz) and the second factor included five foliar application (nano-nitrogen fertilizer, magnetic water, urea fertilizer, chicken manure and control treatment). Number of branches, umbels per plant, umbels per umbel, 1000 grain weight, single plant seed yield, fresh and dry weight, harvest index, plant biological and grain yield increased. The highest height (91 cm), branch number (13.7), number of umbrella per plant (42) were related to first year, Shiraz landrace with magnetic water spray solution, first year, Gaziantep landrace with magnetic water spray solution and second year, Yazd landrace with magnetic water spray solution respectively. The highest fresh weight (166 g) and dry weight (35.5 g), were observed in first year in Ghazintep with chicken manure spray solution.The highest yield (2039 kg/ha) and highest biological yield (7604 kg/ ha) were obtained together in first year in Ghazintep with magnetic water spray solution. The highest number of umbel per umbrella (11.2) was observed in Urmia landrace and nano-fertilizer spray solution and The highest shoot yield per plant (26 g) and seed yield per plant (10.4 g) were found together in Ghazintep landrace. Highest harvest index (47) was observed in Urmia landrace. Physiological traits were also affected by cultivars and treatments so that, the highest amount of nitrogen (78.1 kg/ha), phosphorus (12.9 kg/ha), potash (48.5 kg/ha), chlorophyll a (116.3 kg/ha) and chlorophyll b ( 65.6 kg/ha) and the highest yield of essential oil (38.7 kg/ha) were observed in the first year by Ghazintep landrace and the treatment of the magnetic water spray solution. According of result, magnetic water spray solution had the most effect in uptake of Nutrients including nitrogen, phosphorus, potash as well as chlorophyll a and b and essential oil function. Under the influence of foliar sprays, the composition of essential oils changed significantly and most foliar sprays increased the main constituents of essential oils such as anethole, finchone, astragalus and lemon. Ghazintep landrace under the influence of foliar application, with the production of grains with a weight of 1000 grains, had a high yield compared to other masses. Due to the wider canopy production, this landrace produced more single plant stem yield and single plant seed yield. The landrace of Urmia had a higher essential oil yield than other cultivars by producing a higher percentage of essential oil
توصیفگر : گیاهان دارویی
: کود دامی
: اوره
شناسه افزوده : امیرنیا‏ ، رضا‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه ارومیه
عنوان ديگر : Effect of Magnetic Water, Nano Nitrogen, Chicken Manure and Urea Foliar Application on Quality and Quantity of Fennel Ecotypes
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی