رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت وضعیت تغذیه ای سیب زمینی "


شماره شناسایی : 18873623
شماره مدرک : ۶۱۰۴۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مطلبی فرد، رحیم
: دادیور ، مسعود
: اسدی جلودار،انور
: طهرانی،محمد مهدی
: فیض اله زاده اردبیلی،مهناز
: بصیرت،مجید
عنوان اصلي : شناخت وضعیت تغذیه ای سیب زمینی
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Diagnosis of potato nutritional status
صفحه شمار : ۸۳ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۲۶۱۰۴۶
: شماره طرح: 96056 – 047 –10-10 – 01
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه¬ای مزارع سیب¬زمینی در استان¬های آذربایجان¬شرقی، خراسان¬رضوی و اردبیل این پروژه در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 به اجرا در آمد. در هر سال تعداد 30 مزرعه مختلف در هر کدام از مناطق انتخاب گردید. انتخاب مزارع به شکلی بود که دارای دامنه متفاوتي از خصوصيات خاك باشند. يک بانک اطلاعاتي حاوي داده¬های آزمايشگاهي و صحرائي براي هر مزرعه در سه استان آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی و اردبیل ايجاد گردید و از میان 30 مزرعه 5 مزرعه انتخاب و بر اساس آزمون خاک اقدام به مدیریت بهینه کودی گردید، تا در این 5 مزرعه حداکثر عملکرد با مدیریت مناسب حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه حاصل شود. موقعیت جغرافیایی مزارع ثبت شد. در هر مزرعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله بافت، کربن آلی، شوری و آهک و غلظت عناصر غذایی خاک ارزیابی و نمونه گياه (از کاملترین برگ¬های انتهایی بوته سیب¬زمینی) تهیه و مورد تجزيه آزمايشگاهي گردید. در پايان فصل عملکرد و اجزاء آن در هر مزرعه مشخص گردید. غلظت عناصر غذايي نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس در برگ سیب-زمینی اندازه گرفته شد. بانک اطلاعات پروژه برای سال¬های اول و دوم تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص¬های انحراف از درصد بهینه (DOP) و تشخیص چندگانه (CND) برای هر عنصر محاسبه گردید. نتایج نشان داد در استان آذربایجان شرقی 40، 7، 72، 37 و 65 درصد مزارع به ترتیب دارای کمبود فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز و روی در خاک بودند و متوسط عملکرد مزارع حدود 33500 کیلوگرم در هکتار بود که از متوسط کشوری عملکرد این محصول حدود 8 درصد کمتر است. در استان خراسان رضوی 54، 19، 98، 57 و 65 درصد مزارع منتخب به ترتیب دچار کمبود فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز و روی در خاک بودند. متوسط عملکرد مزارع منتخب سیب¬زمینی استان خراسان رضوی 32208 کیلوگرم در هکتار بود. در اراضی خراسان رضوی بیش¬بود عناصر فسفر و پتاسیم در تعدادی از مزارع وجود داشت که لازم است در برنامه تغذیه گیاهی به اثرات متقابل با بقیه عناصر تغذیه¬ای توجه شود. بر اساس عملکرد، مزارع سیب¬زمینی منتخب به دو گروه با عملکرد بالا و پایین دسته¬بندی شدند. نتایج محاسبه شاخص¬های انحراف از درصد بهینه و تشخیص چندگانه نشان داد که در استان آذربایجان¬شرقی در بین عناصر غذایی پرنیاز کمبود منیزیم، فسفر و نیتروژن و در بین عناصر کم¬مصرف کمبود روی، آهن و بور وجود داشت. البته در بین دو روش از نظر وجود بور و منگنز در بین عناصر دچار کمبود اختلاف وجود داشت. غلظت مطلوب عناصر غذایی در برگ سیب¬زمینی این استان شامل نیتروژن 6/5، فسفر 43/0، پتاسیم 5/3، کلسیم 7/1 و منیزیم 54/0 درصد و آهن 375، روی 22، منگنز 71، مس 18 و بور 13 میلی¬گرم در کیلوگرم برگ بود. بین شاخص تعادل تغذیه¬ای انحراف از درصد بهینه و عملکرد همبستگی 45/0 وجود داشت که در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بود. در استان خراسان¬رضوی در بین عناصر غذایی پرنیاز کمبود پتاسیم و نیتروژن و در بین عناصر کم¬مصرف کمبود آهن و منگنز وجود داشت. این نتایج در بین دو روش مشابه بود. بین شاخص تعادل تغذیه¬ای انحراف از درصد بهینه و عملکرد همبستگی 41/0 وجود داشت که در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بود. غلظت مطلوب عناصر غذایی در برگ سیب¬زمینی استان خراسان رضوی شامل نیتروژن 5/4، فسفر 35/0 و پتاسیم 0/4 درصد و آهن 173، روی 32، منگنز 105 و مس 11 میلی-گرم در کیلوگرم برگ بود. در استان اردبیل در بین عناصر غذایی پرنیاز کمبود پتاسیم و نیتروژن و در بین عناصر کم¬مصرف کمبود مس و بور وجود داشت. غلظت مطلوب عناصر غذایی در برگ سیب¬زمینی این استان شامل نیتروژن 8/4، فسفر 23/0، پتاسیم 9/2، کلسیم 7/3 و منیزیم 54/0 درصد و روی 122، منگنز 143، مس 23 و بور 35 میلی¬گرم در کیلوگرم برگ بود. بین شاخص تعادل تغذیه¬ای انحراف از درصد بهینه و عملکرد همبستگی 49/0 وجود داشت که در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بود. در این استان به دلیل کم بودن مزارع بین نتایج روش انحراف از درصد بهینه و روش تشخیص چندگانه هم¬خوانی وجود نداشت. نتایج به¬دست آمده از این پژوهش می¬تواند به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول سیب-زمینی در هر کدام از محل¬های اجرا به شکل کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.کلمات کلیدی: انحراف از درصد بهینه، تشخیص چند¬گانه، حد مطلوب، سیب¬زمینی، عناصر غذایی، وضعیت تغذیه¬ای
: In order to evaluate the nutritional status of potato farms in the provinces of East Azerbaijan, Khorasan Razavi and Ardabil, this project was conducted in the two cropping years of 2017-18 and 2018-19. In each year, 30 different farms were selected in each of the regions. The farms were selected in such a way that they had different ranges of soil properties. A database containing laboratory and field data was created for each farm in the three provinces of East Azerbaijan, Khorasan Razavi and Ardabil. 5 farms were selected and optimal fertilizer management was conducted based on soil testing to achieve maximum yield in these 5 farms by proper management of soil fertility and plant nutrition. The geographical location was recorded for the farms. In each field, physical and chemical properties of soil including texture, organic carbon, salinity, lime and soil nutrients concentration were measured. Plant (leaf) samples were taked and analyzed based on suitable laboratory methods. At the end of each season, the yield and its components were measured by visiting each farm. Concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese and copper were measured in potato leaves according to technical instructions. The project database for the first and second years was completed and analyzed and Deviation from Optimum Percentage (DOP) and Compositional Nutrient Diagnosis (CND) indices were calculated for each nutrient element. The results showed that in East Azarbaijan province 40, 7, 72, 37 and 65 percent of farms were deficient in phosphorus, potassium, iron, manganese and zinc, respectively, and the average potato yield in this region was about 33,500 kg/ha, which was about 8 percent less than the national average yield of country. In Khorasan Razavi province, 54, 19, 98, 57 and 65 percent of the selected farms were deficient in phosphorus, potassium, iron, manganese and zinc, respectively. The average yield of selected potato farms was 32208 kg/ha in Khorasan Razavi province. In some of the potato fields of Khorasan Razavi, there was excess of phosphorus and potassium, which should be considered in the plant nutrition programing. Selected potato farms were divided into two groups with high and low yields based on yield. The results of CND and DOP indices in the East Azerbaijan province showed that Mg, P and N deficiencies were more prevalent among macro-elements and Zn, Fe and B deficiencies were observed among micro-elements. However, there was a difference between the two methods in terms of the presence of boron and manganese among the deficient elements. There was a correlation (0.45) between nutritional balance index and yield that was significant at 1 percent probability level. Optimal concentrations of nutrients in potato leaves of this province was nitrogen 5.6, phosphorus 0.43, potassium 3.5, calcium 1.7 and magnesium 0.54 percent and iron 375, zinc 22, manganese 71, copper 18 and Boron 13 mg/kg of leaf. In the Khorasan Razavi province the K and N deficiencies were more prevalent among macro-elements and Fe and Mn deficiencies were observed among micro-elements. There was a correlation (0.41) between nutritional balance index and yield that was significant at 1 percent probability level. Optimal concentrations of nutrients in potato leaves of the Khorasan Razavi was nitrogen 4.5, phosphorus 0.35, potassium 4.0 percent and iron 173, zinc 32, manganese 1051 and copper 12 mg/kg of leaf. In the Ardebil province the K and N deficiencies were more prevalent among macro-elements and Cu and B deficiencies were observed among micro-elements. Optimal concentrations of nutrients in potato leaves of ardabil province was nitrogen 4.77, phosphorus 0.2, potassium 2.9, calcium 3.7 and magnesium 1.04 % and zinc 122, manganese 143, copper 23 and Boron 35 mg/kg of leaf. There was a correlation (0.49) between nutritional balance index and yield that was significant at 1 percent probability level. Due to lack of the enough data in this province, there was no significant correlation between the results of the DOP and CND methods. The results obtained from this study can be used in order to increase the yield and improve the quality of potato crop in each of the regions.Key words: CND, DOP, Leaf samples, nutrients, nutritional status, potato, suitable range
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی