رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثرات فرم آلی )روی-گلایسین و روی متیونین( و معدنی )سولفات روی( بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873617
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۹
سرشناسه : طاهری پور، ، جواد‏
عنوان : مقایسه اثرات فرم آلی )روی-گلایسین و روی متیونین( و معدنی )سولفات روی( بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه گنبد کاووس
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت دامپروری
صفحه شمار : ۷۴ص
چکيده : بهمنظور بررسی اثرات منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد، تولید لاشه و سیستم ایمنی جوجههای گوشتیآزمایشی در قالب طرح كاملاً تصادفی با تعداد 480 قطعه جوجهی گوشتی شامل 4 تیمار، 6 تکرار و 20 پرنده در هرتکرار به مدت 42 روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1 - شاهد )جیره بدون مکمل روی(، 2 - جیره حاوی 120میلی گرم در كیلوگرم روی از منشأ سولفات روی، 3 - جیره حاوی 120 میلی گرم در كیلوگرم روی از منشأ روی-متیونین، 4 - جیره حاوی 120 میلی گرم در كیلوگرم روی از منشأ روی-گلایسین بود. وزن زنده و خوراک مصرفیبه صورت دورهای اندازهگیری و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. در پایان دوره پرورش، عیار تولید پادتن علیهگلبول قرمز گوسفندی، ویروس بیماری نیوكاسل و شمارش تفریقی گلبولهای سفید اندازه گیری شد. همچنینبرای تعیین بهترین منبع روی از روش مدیریتی Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ( TOPSIS ( استفاده شد. نتایج نشان داد كه استفاده از منبع سولفات روی سبب بهبود معنیدار وزن زندهدر سن 14 و 28 روزگی شد ) 05 / 0p< ( ولی برای سایر شاخصهای عملکردی تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهدهنشد ) 05 / 0 p> (. منبع روی-متیونین در مقایسه با روی-گلایسین در افزایش وزن 14 و 28 روزگی مؤثرتر بود( 05 / 0p< (. خصوصیات لاشه و چربی حفره بطنی، تعداد سلولهای خونی و تیتر نیوكاسل تحت تأثیر منابع مختلفروی قرار نگرفتند ) 05 / 0 p> (. عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی ) SRBC (، ایمونوگلوبولین G ( IgG ( وایمونوگلوبولین M ( IgM ( در تیمار حاوی روی-متیونین به طور معنیداری بالاتر از سایر تیمارها بود ) 05 / 0P< (. براساس نتایج حاصل از روش مدیریتی TOPSIS ، فرم روی- متیونین نسبت به فرم روی - گلیسین عملکرد بهتری برجوجههای گوشتی داشت و استفاده از آن به عنوان یک منبع روی توصیه میشود .
: This study was to evaluate effect of different sources of zinc on performance, immune system, and carcass quality of broilers for 42 days. Completely randomized design with 500 day old Arian chicks in 4 treatments with 4 replicates and 25 chicks were used. Treatments including: control (diet without Zn), 120 mg/kg of ZnSO4, 120 mg/kg of Zn-Methionine, 120 mg/kg of Zn-Glycine. Feed consumption, body weight gain, and feed conversion ratio were recorded periodic. At the end of the experiment, 2 birds of each unit were chosen and killed in order to evaluate the immune characteristics, Newcastle disease titer, and white blood cell differentiation count. For finding optimum methionine source Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods were used. The results showed that using zinc sulfate source significantly improved body weight at 14 and 28 days of age (p<0.05), However, no significant difference was observed between treatments for other performance parameters (p>0.05). The zinc-methionine source was more effective in body weight of 14 and 28 days than zinc-glycine (p<0.05). Carcass characteristics, abdominal fat, white blood cell differentiation count, and Newcastle disease titer were not affected by different Zn sources (p>0.05). SRBC response, IgG, and IgM in treatment of zinc-methionine were significantly higher than the other treatments (p>0.05). Using multi attribute decision making system TOPSIS showed that the use of Zn-Methionine form versus Zn-Glycine has a better effect on the broiler performance and its use as a source of Zn is recommended.
توصیفگر : تیتر آنتی بادی
: جوجه گوشتی
: روی-گلایسین
شناسه افزوده : قنبری ، فرزاد‏
شناسه افزوده : دانشگاه گنبد کاووس‏
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی