رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه‌ای در گیلان "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873605
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۱
سرشناسه : نوری، الهام
عنوان : اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه‌ای در گیلان [پایان نامه]
نویسنده : الهام نوری
استاد راهنما : محمدنقی صفرزاده‌ویشکایی
استاد مشاور : محمد ربیعی
دانشگاه/دانشکده : : آزاد اسلامی، واحد رشت، علوم کشاورزی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نمره دانشجویی : ۱۷/۸۵
صفحه شمار : ۷۵‬ ص: جدول، نمودار
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
: صفحه عنوان به انگلیسی
چکيده : به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه‌ای در گیلان آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1393 به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول تاریخ کاشت در 3 سطح(18 اردیبهشت، 28 اردیبهشت و 7 خرداد) و فاکتور دوم تراکم کاشت در 4 سطح(20، 25، 34 و 50 هزار بوته در هکتار) بودند. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد پنجه در بوته و مراحل فنولوژیک رشد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد پنجه در بوته، عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه کل داشت تراکم بوته نیز اثر معنی‌داری بر تعداد برگ در بوته، عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک داشت. اما اثر متقابل تاریخ کاشت× تراکم بوته بر کلیه صفات مورد بررسی معنی‌دار نشد. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد تاریخ کاشت 18 اردیبهشت بیشترین اثر را بر خصوصیات مورد بررسی داشت، و تراکم 20 بوته در متر مربع نیز بیشترین اثر را بر صفات بررسی شده داشت.کلمات کلیدی: سورگوم، تاریخ کاشت، تراکم بوته، عملکرد، فیزیولوژیک، فنولوژیک.
موضوع : علوفه
: Forage plants
توصیفگر : سورگوم
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۸۸۵. ۲۲۱-۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۹۸۵. ۲۲۱-۲موجود‭‬
نظرسنجی