رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی واكنش لاین‌ها و هیبریدهای ذرت زودرس به بيماری سياهك‌معمولی "


شماره شناسایی : 18873580
شماره مدرک : ۶۱۱۶۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : رهجو، وحید
: جعفری، پیمان
: حسن‌زاده مقدم، هادی
: شیری، محمدرضا
: نخعی، معصومه
عنوان اصلي : ارزیابی واكنش لاین‌ها و هیبریدهای ذرت زودرس به بيماری سياهك‌معمولی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of the reaction of early maturing maize lines and hybrids to common smut disease
صفحه شمار : ۵۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۶۱
: شماره طرح ۹۷۰۵۰۱-۰۶۴-۰۳-۰۳-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي مقاومت لاين ها و هیبرید های زودرس ذرت نسبت به قارچ Ustilago maydis, عامل بیماری سیاهک معمولی، تعداد 23 ژنوتیپ ذرت زودرس شامل 12 هیبرید و 11 لاین خالص در سه منطقه كرج، اصفهان و مشهد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تکرار و به مدت دو سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. كليه لاين ها و هیبریدها در زمان ظهور تارهای ابریشمی با استفاده از روش مايه زني تزريق در نوك بلال (Tip injection) با سوسپانسیون اسپور چند جدایه مهاجم قارچ عامل بیماری مايه زني شدند. در زمان برداشت، ارزیابی از شدت بیماری بر اساس درصد دانه های آلوده به قارچ در بلال ثبت و نمره دهی شد. نتایج این تحقیق طی دو سال نشان داد که واکنش های متفاوتی از نظر مقاومت به بیماری بین تیمارها در هر منطقه وجود دارد. بر اساس میانگین داده های دو سال در منطقه کرج ، شدت بیماری هیبرید های مورد آزمون بین 7 /10 و 35 درصد ثبت گردیدکه کمترین میزان مربوط به رقم شماره 1 KSC405) ( بود که به عنوان ژنوتیپ نیمه مقاوم شناخته شد. همچنین شدت بیماری لاین های مورد آزمون بین 5/ 9 و 3 /25 درصد ثبت گردیدکه کمترین میزان مربوط به لاین شماره 8 K1264/5-1) ( بود که به عنوان مقاوم ‌ترين لاین در کرج شناخته شد. بررسی میانگین داده های دو سال در منطقه اصفهان نشان داد که شدت بیماری هیبرید ها در این منطقه بین 2 /12 و 4 /43 درصد است که کمترین میزان مربوط به هیبرید شماره 6 KE77008/1 × KSC 400) ( بود که به عنوان متحمل ‌ترين هیبرید شناخته شد و در گروه نیمه مقاوم قرارگرقت. همچنین شدت بیماری لاین های مورد آزمون بین 7 /8 و 8 /64 درصد ثبت گردیدکه کمترین میزان مربوط به لاین شماره 8 K1264/5-1) ( بود که مقاوم ‌ترين لاین در اصفهان شناخته شد. همچنین بر اساس میانگین داده های دو سال در منطقه مشهد، شدت بیماری هیبرید های مورد آزمون بین 7 و 5 /31 درصد ثبت گردیدکه کمترین میزان مربوط به هیبرید های شماره 7 و 11 بود که به عنوان مقاوم ‌ترين ژنوتیپ ها شناخته شدند. همچنین شدت بیماری لاین های مورد آزمون بین 7 /5 و 7/ 57 درصد ثبت گردیدکه کمترین میزان مربوط به لاین شماره 8 K1264/5-1) ( بود که به عنوان مقاوم ‌ترين لاین در مشهد شناخته شد. بین مکان ها وسال های آزمون تفاوت معنی داری با احتمال 99 درصد از نظر واکنش لاین ها و هیبرید ها به بیماری مشاهده گردید. واژه‌هاي كليدي: ذرت زودرس ، سیاهک معمولی ، ژنوتیپ، مقاومت.
: In order to study the resistance of early maturing maize hybrids and lines to Ustilago maydis, causal agent of corn common smut, 23 maize genotypes including 12 hybrids and 11 inbred lines were evaluated based on a RCBD with three replications at Karaj Esfahan and Mashhad locations during 2018 and 2019. Ears of all hybrids and lines in the field were inoculated by injecting the mixture of spore suspension of few aggressive strains of the pathogen using tip injection method at silkink stage. All inoculated ears were quantitatively evaluated and scored based on the percentage of ears covered by fungus at harvest time.The results of this study during two years showed that there are different reactions among early maturing hybrids and lines to disease. According to the average of data at Karaj location during two years, Disease Severity (DS %) on hybrids were recorded between 10.7% to 35% in which the lowest amount belonged to hybrid No. 1 (KSC405) and presumed as intermediate resistant genotype. Also, DS% on lines were recorded between 9.5% to 25.3% in which the lowest amount belonged to line No. 8 (K1264/5-1) and presumed as the most resistant line at Karaj. Study of the average of data at Esfahan location during two years, showed that DS% on hybrids have been recorded between 12.2% to 43.4% in which the lowest amount belonged to hybrid No. 6 (KE77008/1 × KSC 400) and presumed as the most tolerant hybrid and was located in intermediate resistant (MR) group. Also, DS% on lines were recorded between 8.7% to 64.8% in which the lowest amount belonged to line No. 8 (K1264/5-1) and presumed as the most resistant line at Esfahan. According to the average of data at Mashhad location during two years, DS % on hybrids were recorded between 7% to 31.5% in which the lowest amount belonged to hybrids No. 7 and 11 and presumed as the most resistant genotypes. Also, DS % on lines were recorded between 57.7% to 5.7% in which the lowest amount belonged to line No. 8 (K1264/5-1) and presumed as the most resistant line at Mashhad. There was statistically significant difference with 99% probability among locations and years both in hybrids and lines in response to disease. Key words: Early Maturing Maize, Common smut, Genotype, Resistance.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی