رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی لاین‌های اصلاحی مختلف برنج بر اساس عملکرد، اجزای آن و خصوصیات کیفیت پخت "


شماره شناسایی : 18873579
شماره مدرک : ۶۱۱۶۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : الله‌قلی پور، مهرزاد
: حسینی‌چالشتری، مریم
: نظری، شهرام
: صیادی، محمود
: مسیب‌زاده، حمیدرضا
: یکتا، میترا
: پشتیبان، مریم
: اقلیدی، اعظم
عنوان اصلي : ارزیابی لاین‌های اصلاحی مختلف برنج بر اساس عملکرد، اجزای آن و خصوصیات کیفیت پخت
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of different rice breeding lines based on yield, its components and cooking quality characteristics
صفحه شمار : ۳۱ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقیقات برنج کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۶۰
: شماره طرح ۹۹۰۰۸۲-۰۰۴-۰۴-۰۴-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در سی سال آینده، کشورهای تولیدکننده برنج برای تأمین نیاز غذایی جمعیت در حال افزایش، باید تولید برنج خود را حداقل 60 درصد افزایش دهند. برای دستیابی به این هدف، بهترین گزینه، تولید ارقام برنج با پتانسیل عملکرد بالاتر در واحد سطح می‌باشد. این پژوهش به منظور شناسایی لاین‌های امیدبخش با عملکرد بالا، کیفیت پخت مناسب و طول دوره رشد کوتاه و افزایش تنوع ژنتیکی در برنج انجام شد. مواد گیاهی مورد استفاده در این آزمایش شامل تعداد 25 لاین اصلاح‌شده بود که در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 3 تكرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت در سال زراعی 1399 به همراه رقم آنام به عنوان شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کمترین تعداد روز تا 50 درصد گلدهی در ژنوتیپ شماره 16 (RI29051-10) با 3 /88 روز و همچنین بیشترین تعداد روز تا 50 درصد گلدهی در ژنوتیپ شماره 11 (RI29050-16) با 7 /99 روز دیده شد. همچنین، کمترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 16 (RI29051-10) با 8 /3 تن در هکتار و بیشترین متعلق به ژنوتیپ شماره 22 (RI29051-53) با 3 /6 تن در هکتار بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ژنوتیپ‌های شماره 8 (RI29050-6)، 11 (RI29050-16)، 12 (RI29050-17)، 13 (RI29050-19)، 14 (RI29050-20)، 20 (RI29051-20)، 18 (RI29051-29)، 23 (RI29051-34)، 19 (RI29051-40)، 25 (RI29051-49) و 22 (RI29051-53) دارای عملکرد دانه بالا، ارتفاع بوته و طول دوره رشد مناسب و همچنین خصوصیات کیفی مشابه ارقام محلی بوده و جهت استفاده در آزمایشات سازگاری و پایداری پیشنهاد می‌شوند.واژگان‌کلیدی: برنج، عملکرد دانه، مقایسه مقدماتی، کیفیت پخت، لاین امیدبخش
: In the next thirty years, rice producing countries will have to increase their rice production by at least 60 percent to meet the food needs of a growing population. To achieve this goal, the best option is to improve rice varieties with higher yield potential per unit area. This study was conducted to identify promising lines with high yield, good cooking quality and short growing period and increase genetic diversity in rice. The plant materials used in this experiment included 25 inbred lines that were studied in a randomized complete block design with 3 replications in the experimental field of Rice Research Institute, Rasht in the crop year 1399 along with Anam cultivar as a control. The results showed that the lowest number of days to 50% of flowering was seen in genotype No. 16 (RI29051-10) with 88.3 days and also the highest number of days to 50% of flowering was seen in genotype No. 11 (RI29050-16) with 99.7 days. Also, the lowest grain yield was related to genotype No. 16 (RI29051-10) with 3.8 tons per hectare and the highest belonged to genotype No. 22 (RI29051-53) with 6.3 tons per hectare. Based on the results of this study, genotypes No. 8 (RI29050-6), 11 (RI29050-16), 12 (RI29050-17), 13 (RI29050-19), 14 (RI29050-20), 20 (RI29051-20), 18 (RI29051-29), 23 (RI29051-34), 19 (RI29051-40), 25 (RI29051-49) and 22 (RI29051-53) have high grain yield, suitable plant height and growth period as well as quality characteristics similar to local cultivars and use in compatibility and stability experiments is recommended.Keywords: Rice, grain yield, preliminary trial, cooking quality, promising line
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی