رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی اثر پخش سيلاب بر غلظت عناصر غذایی خاک مورد نیاز گیاهان کشت شده در ایستگاه پخش سیلاب تسوج "


شماره شناسایی : 18873574
شماره مدرک : ۶۱۱۵۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : سلماسی، رامین
: کوشایان، رحیم
: رفیعی، مالک
: پیروان، حمیدرضا
: کمالی، کوروش
: علی‌اصغر زاد، ناصر
عنوان اصلي : ارزيابی اثر پخش سيلاب بر غلظت عناصر غذایی خاک مورد نیاز گیاهان کشت شده در ایستگاه پخش سیلاب تسوج
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effect of Floodwater Spreading on Soil Nutritional Elements in Tasoj Aquifer, East Azarbayjan
صفحه شمار : ۴۳ ص.:مصور، جدول، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۷
: شماره طرح ۹۷۰۶۱۶-۰۳۱-۲۹-۳۵-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : پخش سیلاب اثرات متفاوتی را بر روي خاك سطحی دارد. علاوه بر کیفیت خاك عرصه مورد نظر، کیفیت سیلاب نیز موفقیت و یا عدم موفقیت طرح پخش را تحت تاثیر قرار میدهد. در سامانه‌ی پخش سیلاب تسوج، از روش گردشی برای پخش سیلاب منطقه بهره‌گیری میشود. در روی پشته‌های طول مسیر نهال‌های گوناگون کشت شده است تا علاوه بر تغذیه‌ی سفره‌های آب زیرزمینی از عملکرد این گیاهان نیز بهره‌برداری شود. هدف عمده پژوهش حاضر تعیین نقش پخش سیلاب بر فراهمی عناصر غذایی بور، روی، پتاسیم، مس مورد نیاز گیاهان کشت شده در عرصه میباشد. در این رابطه ویژگیهای خاک موثر بر فراهمی عناصر در عرصه‌ی پخش سیلاب تسوج شامل واکنش خاک، کربنات کلسیم معادل، مواد آلی، دانه‌بندی، تنفس زیستی خاک نمونه‌ها نیز بررسی میشوند. پس از نمونه‌برداری از خاکهای نوارهای پخش سیلاب به صورت مرکب از اعماق مشابه 20-0 و 60 – 20 سانتیمتر از سامانه پخش و عرصه شاهد (در مجموع 40 نمونه)، نخست ویژگیهای خاک موثر بر فراهمی عناصر در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. سپس غلظت عناصر غذایی در نمونه‌های خاک منطقه برای هر دو عرصه در آزمایشگاه اندازه‌گیری گردیدند. بعد از اینکه دو دسته داده‌هاي مورد نياز شامل غلظت عناصر غذایی و ویژگیهای خاک موثر بر فراهمی این عناصر به‌دست آمدند، جهت تعيين تفاوت نوارهاي عرصه پخش با منطقه شاهد برای این دو دسته، مقایسه‌ی میانگینها با به‌کارگیری آزمون t انجام گردید. یافته‌ها نشان دادند پخش سیلاب تنها برای خاکهای نوار پخش انگشتجان نسبت به عرصه‌ی شاهد سبب افزایش پتاسیم قابل جذب خاک، به‌طور غیر معنیدار، شده است. مقادیر دو عنصر مس و روی در هر دو ژرفا، برای سه نوار پخش انگشتجان، احمدی و امستجان با همدیگر و با شاهد اختلاف معنیداری نشان ندادند. مقادیر این دو عنصر برای خاکهای نوارهای پخش کمتر از 7/ 0 میلیگرم بر کیلوگرم خاک به‌دست آمد که پایینتر از حد بحرانی گیاهان میباشد. برای عنصر بور نیز بین 5 /0 تا 8 /0 میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود که برای تمام نهالهای نوارهای پخش کافی است ولی برای مو به دلیل حساسیت این نهال، ممکن است کمبود ایجاد کند. کلید واژه‌ها: پخش سیلاب، عناصر غذایی، کیفیت خاک، زیست فراهمی
: Flood water spreading has different effects on surface soil. In addition to soil quality, flood quality has good or bad effects on flood plan. In Tasuj flood water spreading station, cycling method is used for flood spreading. The main purpose of this reaserch is study of role of flood spreading on availability of B, Cu, K, and Zn elements of plants in Tasuj flood water spreading station. For this purpose, 40 soil samples from 0-30 and 30-60 cm depth were taken and their B, Cu, K, and Zn elements in addition to EC, pH, OM, and lime were determined as effective factors on availability of these elements in lab. Mean comparing were done with t test for obtained data. Results showed K content of Amestejan region was higher than control (no significant). Available copper and Zn contents had not significant differences in 3 regions and control for two depths. Concentrations of these two elements were below 0.7 mg/ Kg soil that are below critical concentrations. For B, concentrations were 0.5 – 0.8 mg / Kg soil that is enough for all of the station trees, but due to grape sensivity, this concentration may cause deficiency for this tree. Keywords: Flood Spreading, Nutritional elements, Soil quality, Bioavailability
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی