رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه پایه‌های مادری منوژرم چغندرقند با مقاومت دوگانه (ریزومانیا- پوسیدگی ریشه) "


شماره شناسایی : 18873572
شماره مدرک : ۶۱۱۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقی‌شعاع، مهدی
: حمدی‌هولاسو، فرحناز
: واحدی‌الوانق، سعید
: کرمانی‌، عبدالرضا
: صادق‌کوهستانی، منوچهر
: آسرائی، محمدرضا
عنوان اصلي : تهیه پایه‌های مادری منوژرم چغندرقند با مقاومت دوگانه (ریزومانیا- پوسیدگی ریشه)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Development of double resistant monogerm single crosses in sugar beet (rhizomania- rhizoctonia root rot)
صفحه شمار : ۲۱ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۴
: شماره طرح ۹۹۰۰۲۹-۰۰۶-۰۲-۰۲-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : بیماری ویروسی ریزومانیا یکی از مخرب ترین بیماری های چغندرقند در سرتاسر دنیا محسوب می شود که خسارت شدیدی به زراعت چغندرقند در مناطق آلوده وارد می سازد و در اکثر مناطق چغندرکاری ایران نیز در حال گسترش است. روش های به زراعی و شیمیایی در کنترل این بیماری از کارایی کمی برخور دارند. بنابراین تولید ارقام مقاوم یا متحمل به این بیماری مهمترین روش کنترل این بیماری بوده و و ضرورت دارد که فعالیت های اصلاحی منسجم و دنباله داری جهت تولید این ارقام انجام گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه با عامل بیماری Rhizoctona solani از خطرناک ترین بیماری های چغندرقند در تمام مناطق چغندرکاری جهان می باشد که شیوع آن در حال افزایش است. در ایران نیز این بیماری از بیماری های شایع و مهم چغندرقند محسوب می شود و گزارشات نشان می دهد که 33 درصد مزارع چغندرقند کشور درگیر این بیماری هستند و به نظر می رسد در سال های اخیر اهمیت و گسترش این بیماری روند افزایشی داشته است. ارقام منوژرم هیبرید چغندرقند از ترکیب والدهای مادری نرعقیم(سینگل کراس) و پایه های گرده افشان دیپلوئید یا تتراپلوئید حاصل می گردد که روش های به نژادی هر یک از والدین به صورت جداگانه می باشد. این تحقیق جهت تهیه پایه های مادری مقاوم به بیماری ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه صورت گرفت. بدین منظور شانزده نر عقیم مقاوم به ریزوکتونیا و هشت لاین منوژرم اوتایپ مقاوم به ریزومانیا (حفظ کننده نر عقیمی) در کرت های ایزوله تلاقی داده شدند که کلیه لاین ها قبلاً خالص سازی شده و دارای صفات مناسب بذری بودند.تعداد کل ایزوله های مورد نظر در این پروژه 128 ایزوله بود. ریشه‎های اشتکلینگ لاین‎های مورد نظر در بهار سال1399 بر اساس نقشه مربوط به تلاقی‎‌ها به کرت های ایزوله انتقال داده شدند. در هر کرت ایزوله، ریشه‎‌های یک لاین نرعقیم در شش خط در وسط ایزوله و ریشه‌‎های لاین اوتایپ مورد نظر در سه خط در طرفین ایزوله کشت شد. بین خطوط نرعقیم و اوتایپ نیز دو خط فاصله در نظر گرفته شد. در کلیه کرت ها تعداد بوته، زمان شروع ساقه‌‎روی، زمان شروع گلدهی و همزمانی پایه‌‎ها یادداشت‎‌برداری شدند. در اواسط تیرماه و پس از رسیدگی بذر بر روی بوته‎‌ها نسبت به برداشت بذر اقدام شد. بذرهای برداشتی پس از بوجاری و استانداردسازی توزین شده و پس از دریافت شماره به انبار بذر منتقل شدند. از پایه‎‌های سینگل‎کراس مورد نظر در قالب پروژه های تکمیلی جهت تهیه و ارزیابی انواع هیبرید استفاده خواهد شد.واژه های کلیدی:چغندرقند، پایه های مادری منوژرم، ریزومانیا، پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
: Rhizomania virus is currently one of the most destructive diseases of sugar beet in the world, which causes severe damage to sugar beet cultivation in infected areas. The outbreak of the disease in Iran was first reported in 1996 from Fars province and is currently spreading in most beet growing areas of Iran. It can be said that the production of disease-resistant cultivars is the most definitive way to control the disease, which, along with observing some agricultural principles, allows the cultivation of sugar beet in infected areas. Since agronomic and chemical methods are less effective in controlling this disease, so the production of cultivars resistant or tolerant to this disease is very important and it is necessary to carry out coherent and follow-up corrective activities in this regard. One of the causes of crown and root rot of sugar beet is Rhizoctonia solani. This disease is one of the most dangerous diseases of sugar beet in all regions of the world, and its prevalence is increasing. In Iran, this disease is one of the most common and important diseases of sugar beet and reports show that 33% of sugar beet farms in the country are affected by this disease and it seems that in recent years the importance and spread of this disease has increased. Sugar beet hybrid monogerm cultivars are obtained from a combination of male sterile parent (single cross) and diploid or tetraploid pollinator parent, and the breeding methods of each parent is separate from the other. This study was performed to develop maternal parentes resistant to rhizomania and rhizoctonic root rot. For this purpose, sixteen rhizoctenia-resistant male sterile and eight rhizomania-resistant monogerm O-type lines (male sterility maintainers) were crossed in isolated plots, all of which had already been purified and had suitable seed traits. The total number of isolators required in this project was 128 isolators. The rootles (stecklings) were transferred to isolated plots in the spring of 2019. In each isolated plot, the roots of a male sterile line were planted in six rows in the middle of the isolation and the roots of the desired O-type line were planted in three rows on the sides of the isolation. Two rows were left unplanted between the male sterile and O-type rows. In mid-July and after seed maturation on the plants, the seeds were harvested. The harvested seeds were weighed after threshing and standardization and were transferred to the seed warehouse after receiving the number. The desired single crosses will be used in the form of complementary projects to develop and evaluate hybrid types.Keywords: Sugar beet, Monogerm maternal parents, Rhizomania, Rhizoctonia root root
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی