رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و پراکنش بيمارگرهای قارچی عامل زوال مو در استان فارس "


شماره شناسایی : 18873571
شماره مدرک : ۶۱۱۵۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صفایی‌فراهانی، بنفشه
: راه‌خدایی، اسماعیل
: صفاری، حیدرعلی
عنوان اصلي : شناسایی و پراکنش بيمارگرهای قارچی عامل زوال مو در استان فارس
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Identification and distribution of fungal pathogens causing grapevine decline in Fars province
صفحه شمار : ۵۴ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۳
: شماره طرح ۹۷۱۳۶۲-۱۳۹-۱۶-۵۰-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : بیماریهای تنه‌ی مو، بیماریهای قارچی مخربی هستند که در دهه‌های اخیر گسترش قابل توجهی در مناطق مختلف جهان داشته‌اند. تا کنون بیش از 130 گونه‌ی قارچی همراه با بیماریهای تنه‌ی مو از سراسر جهان گزارش شده است اگرچه آزمون بیماری‌زایی برای برخی گونه‌ها انجام نشده است. طی سالهای 1397 تا 1399 درختچه‌های مو با علائم زوال، کاهش رشد، زردی، مرگ سرشاخه‌ها و تغییر رنگ بافت چوبی در استان فارس مشاهده شد. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی عوامل ایجاد کننده‌ی این بیماریها با استفاده از روشهای ریخت‌شناختی و مولکولی بوده است. درختچه‌های مو که علائم بیماری را نشان دادند برای نمونه‌برداری انتخاب شدند. قطعات کوچکی از بافت چوبی از مرز بافت آلوده و نسبتاً سالم گیاهان آلوده جدا و پس از سترون سازی سطحی روی محیط کشت PDA و MEA حاوی آنتی‌بیوتیک کشت داده شد. جدایه‌ها با استفاده از خصوصیات ریخت‌شناختی و توالی‌سنجی مناطق مختلف ژنی شناسایی شدند. آزمون بیماری‌زایی در شرایط گلخانه¬ای با استفاده از نهال‌های یک ساله انجام شد. به منظور تکمیل اصول کخ، جدایه‌های مایه‌زنی شده مجدداً از گیاهان آلوده جداسازی و شناسایی شدند. در این پژوهش در مجموع 192 جدایه‌ی قارچی شامل گونه‌های Botryosphaeria dothidea، Cytospora chrysosperma، Fomitiporia mediterranea، Kalmusia variispora، Macrophomina phaseolina، Phaeoacremonium minimum، Phaeoacremonium parasiticum، Neoscytalidium novaehollandiae و Trichothecium roseum شناسایی شد. گونه¬های C. chrysosperma و P. minimum با فراوانی 68 /4% و 47 /24% به ترتیب کمترین و بیشترین فراوانی را در میان جدایه‌ها به خود اختصاص دادند. نتایج آزمون بیماری‌زایی نشان داد که تمامی جدایه‌های آزمایش شده قادر به ایجاد بیماریهای تنه در نهال‌های مو بوده و سبب ایجاد پوسیدگی سفید (توسط F. mediterranea) و نکروز چوب (توسط سایر گونه‌ها) میشوند. یافته‌های این پژوهش نشان داد درختچه‌های مو در استان فارس به قارچ‌های عامل بیماریهای تنه مو آلوده هستند. تمامی گونه‌های به دست آمده در این پژوهش فوق به استثنای P. minimum و P. parasiticum برای نخستین بار از موهای آلوده به بیماریهای تنه در استان فارس گزارش میشوند. در میان شهرستانهای مورد بررسی، بیشترین میزان آلودگی در شهرستان دشمن زیاری مشاهده شد به گونه‌ای که حدود 21% درختچه‌های بررسی شده به پوسیدگی تنه مبتلا بودند.واژه‌هاي كليدي: انگور، مو، بیماری‌زایی، فیلوژنی، توالی سنجی
: Grapevine trunk diseases are destructive fungal diseases which have increased considerably in recent decades worldwide. More than 130 fungal species have been associated with grapevine trunk diseases worldwide, however pathogenicity test have not been conducted for some fungal species. From 2018 to 2020, grapevines with stunted growth, yellowing, branches dieback and discoloration of the wood tissues symptoms were observed during field observation in Fars province of Iran. The objectives of this study were to isolate, identify and characterize the fungal agents cause these diseases using a combination of morphological and molecular approaches. Grapevines with stunted growth, yellowing, branches dieback and discoloration of the wood tissues symptoms were used for isolation of fungal strains. Small pieces of infected wood tissues taken from the margin of symptomatic and approximately healthy parts were surface sterilized and plated onto potato dextrose agar and malt extract agar media amended with ampicillin. Fungal colonies were purified using single spore and hyphal tip methods. Isolates were identified using morphological characteristics as well as sequencing of different gene regions. Pathogenicity of the isolates was tested in a greenhouse conditions using one-year-old seedlings of grapevine. In order to complete Koch's Postulates, fungal agents were re-isolated from inoculated plants and identified. In this study, 192 fungal isolates were obtained and identified using morphological characteristics as well as sequencing of different gene regions. The isolates were identified as Botryosphaeria dothidea, Cytospora chrysosperma, Fomitiporia mediterranea, Kalmusia variispora, Macrophomina phaseolina, Neoscytalidium novaehollandiae, Phaeoacremonium minimum, Phaeoacremonium parasiticum and Trichothecium roseum. Among the species, P. minimum (24.47%) and C. chrysosperma (4.68%) had the most and least frequency respectively. Pathogenicity tests using one year old seedlings in glasshouse showed all tested isolates are able to cause grapevine trunk diseases and produced white rot (in F. mediterranea) or wood necrosis (in other species) on inoculated tissue, developing from the point of inoculation. The results of this study showed that grapevines in Fars province are infected with fungi causing trunk diseases, which were previously reported from other provinces of Iran and other countries. According to our knowledge, it is the first report of all species, except P. minimum and P. parasiticum, causing grapevine trunk diseases in Fars province. More studies are required to provide a better understanding of causal agents of grapevine trunk diseases in other parts of Iran and introduce chemical or natural components which are able to reduce the economic losses caused by grapevine trunk diseases. Among the studied regions, the most infected region was Doshman-Ziari in such a way that about 21% of examined grapevines showed trunk diseases. Keywords: grape, Vitis vinifera, pathogenicity, phylogeny, sequencing  
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی