رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين بهترين شدت هرس بارده و سبز بر خواص کمي و کيفي انگور ياقوتي در منطقه سيستان "


شماره شناسایی : 18873558
شماره مدرک : ۶۱۰۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : فاضلی رستم پور، منصور
: فنایی، حمید رضا
: محمدنیا، نادر
: روحانی نژاد،حسین
: محمودزاده اگريقاش،حسن
عنوان اصلي : تعيين بهترين شدت هرس بارده و سبز بر خواص کمي و کيفي انگور ياقوتي در منطقه سيستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The Effect of Balance and Green Pruning Intensity Levels on the some Quantitive and Qualitive Traits of Vitis vinifera L. cv.Yaghouti in Sistan Region
صفحه شمار : ۷۵ص.:مصور،رنگی ، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۱ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۱
: شماره طرح: 2-66-33-014-960156
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : انگور یاقوتی زودرس‌ترین رقم انگور در ایران و مهم‌ترین محصول باغی منطقه سیستان است که بیش از 90 درصد تاکستان‌های انگور این منطقه را به خود اختصاص داده است. باعنایت به رویکردهای اخیر در بخش کشاورزی و پروژه عظیم انتقال آب با لوله برای 46 هزار بهره بردار وضرورت تغییر در الگوی کشت، سهم مناسبی از آب دراین الگو برای هر بهره بردار به انگور اختصاص یافته است. این پژوهش با هدف افزایش میزان عملکرد کمی و کیفی انگور و انتقال دانش فنی هرس به بهره برداران در منطقه سیستان بصورت آزمایش فاکتوریل با پایه طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی طی سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک انجام شد. چهار سطح شدت هرس زمستانه شامل شاهد یا عرف محل (نگهداري تعداد 8 الي 9 جوانه در هر شاخه بارده، همراه با نگهداری همه شاخه‌های بارده)، هرس سبک (10+60)، هرس متوسط (10+40) و هرس سنگین (10 +20) به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شدت هرس تابستانه شامل شاهد یا عرف محل (بدون هرس سبز) (G1)، هرس شاخه‌های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G2)، هرس شاخه‌های نرک + هرس شاخه‌های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G3) و هرس شاخه‌های سبز بدون محصول از ته + هرس شاخه‌های نرک + هرس شاخه‌های سبز از بالای هشت برگ روی آخرین خوشه (G4) به عنوان فاکتور دوم در سه تکرار بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل قطر خوشه، طول خوشه، مجموع طول محورهای اصلی و فرعی، فشردگی خوشه، وزن محور خوشه، وزن حبه، وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه، درصد جوانه‌های سبز شده، تعداد روز تا رسیدگی، درصد حبه‌های یاقوتی رنگ خوشه، مواد جامد محلول، اسیدیته آب میوه، ضریب باردهی و عملکرد بود. نتایج نشان داد که هرس تعادلی (10 +20) باعث افزایش صفات طول خوشه، وزن محور خوشه، وزن حبه، تعداد حبه در خوشه، ضریب باردهی و مواد جامد محلول بترتیب بمیزان 5/32، 8/32، 3/15، 9/30، 6/44 و 13 درصد نسبت به شاهد و کاهش صفات تعداد خوشه در تاک، اسیدیته آب میوه و تعداد روز تا رسیدگی بترتیب بمیزان 8/33، 8/12 و 3/17 درصد نسبت به شاهد گردید. همچنین هرس سبز G4 باعث افزایش صفات طول خوشه، وزن محور خوشه، وزن حبه، تعداد حبه و مواد جامد محلول در خوشه بترتیب بمیزان 11، 8/15، 9/11، 6/16 و 12 درصد نسبت به شاهد و کاهش اسیدیته آب میوه و تعداد روز تا رسیدگی بترتیب بمیزان 3/5 و 2/19 درصد نسبت به شاهد شد. برهمکنش هرس تعادلی (10 +20) و هرس سبز G4 باعث افزایش صفات عرض خوشه، مجموع طول محورهای اصلی و فرعی، وزن خوشه، تعداد حبه در خوشه، درصد جوانه‌های سبز، رنگ‌گیری خوشه و عملکرد بمیزان 9/61، 6/67، 4/137، 3/82، 33، 6/38 و 2/14 درصد نسبت به شاهد شد. بطور کلی نتایج نشان داد که هرس تعادلی سنگین (10+20) همراه با هرس سبز G4 باعث افزایش عملکرد بمیزان 2/47 درصد نسبت به شاهد (بدون هرس سبز) در شرایط هرس 10+20 شد و برای منطقه سیستان قابل توصیه است.كلمات كليدي: تعداد روز تا رسیدگی، جوانه‌های سبز شده، خصوصیات خوشه، شاخه‌ی یکساله بارده، ضریب باردهی، وزن هرس.
: Yaghooti grape is the earliest grape variety in Iran and is the most important horticultural product in the Sistan region, which is cultivated in more than 90% of the vineyards of this region. Considering the recent approaches in the agricultural programs, the massive project of transferring water through pipes for 46 thousand farmer's fields, and the need to change the cultivation pattern, the suitable contribution of this pattern is allocated for each farmer for grape cultivation. This research was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design for three years at Zahak Research Station. Four levels of balance pruning intensity including: control (local custom), light pruning (10 + 60), medium pruning (10 + 40), and heavy pruning (10 + 20) considered as the first factor and four levels of intensity green pruning including; control or local custom (G1), pruning of cans from above eight leaves on the last cluster (G2), pruning of unproductive branches + pruning of cans from above eight leaves on the last cluster (G3), pruning of branches without fruit from the bottom + pruning of unproductive branches + pruning the cans from the top of the eight leaves on the last cluster (G4) considered as the second factor in three replications. The results showed that balance pruning (20+10) increased the cluster length, cluster axes weight, berry weight and berry number in cluster, bearing coefficient and soluble solids by 32.5, 32.8, 15.3, 30.9, 44.6 and 13% compared to the control, respectively and decreased the traits of cluster/vine, fruit juice acidity and the number of days to maturity by 33.8, 12.8 and 17.3% compared to the control, respectively. In addition, green pruning of G4 increased the cluster length, cluster axes weight, berry weight, berry number in cluster and soluble solids by 11, 15.8, 11.9, 16.6, and 12% compared to the control, respectively and decreased the traits of fruit juice acidity and the number of days to maturity by 5.3 and 19.2% compared to the control, respectively. Interaction of balance pruning (20+10) and green pruning G4 increases the cluster width, main and sub axes length of cluster, cluster weight, berry number in cluster, bud break, percentage of ruby berries of clusters and yield by 61.9, 67.6, 137.4, 82.3, 33, 38.6 and 14.2% compared to the control, respectively. In general, the results showed that the results showed that In general, the results showed that in balance pruning (20+10), pruning of g4 increases yield by 47.2% compared the control in pruning (20+10) and it is recommended for Sistan conditions.Keywords: Bearing coefficient, Bud break, Cane, Cluster charactrestic, Number of days to maturity, Prunning weight,.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی