رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي لاين جديد برنج (RI18430-21) در مزارع کشاورزان استان گيلان "


شماره شناسایی : 18873557
شماره مدرک : ۶۱۴۷۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اله قلي پور، مهرزاد
: مجيدي شيل سر، فرزاد
: يوسفي، مريم
: کاوسي، مسعود
: حسيني چالشتري، مريم
: ترنگ، عليرضا
: منشي زاده، حميد
: يزداني، محمدرضا
: سروش، مهراج
: کاظمي، افروز
: ترابي جفرودي، آذرخش
: پشتيبان، مريم
: صيادي فتمه سري، محمود
: خزائي، ليلا
: يکتاي احمدگورابي، ميترا
: ايرانپرست چوبري، حسن
: شرفي، ناصر
: محمودسلطاني، شهرام
: سادات اشکوري، سيدهادي
: فداکار، فاروق
: موسوي، سيد حامد
: ميرجمالي، رضا آقا
: اميدي، حبيب
: انصارنيا، مهشيد
: ابراهيمي، سيدرضا
: نبات‌پور، حسين
عنوان اصلي : ارزيابي لاين جديد برنج (RI18430-21) در مزارع کشاورزان استان گيلان
نام نخستين پديدآور : اله قلي پور، مهرزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of new rice line (RI18430-12) in farmer's field of Guilan Province
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷۶۱۴۷۶
: شماره طرح : 3-04-0453-011-980313
: سامانه سمپات
توصیفگر : برنج
: تحقیقی- ترویجی
: زودرسی
: عملکرد دانه
خلاصه یا چکیده : لاین جدید (RI18430-21) به همراه رقم بومی هاشمی در پنج شهرستان استان گیلان (رشت، صومعه‌سرا، طالش،رودسرو آستانه در مزارع کشاورزان پیشرو کشت گردید. نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات مهم زراعی لاین RI18430-21 و رقم هاشمی در پنج شهرستان مختلف استان گیلان نشان داد که لاین جدید در شهرستان صومعه‌سرا با عملکرد 81/5 تن در هکتار بیشترین و در شهرستان آستانه با 8/4 تن در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را داشت. عملکرد دانه رقم محلی هاشمی در دو شهرستان آستانه و طالش یکسان و برابر با 8/3 تن در هکتار بود که نسبت به لاین جدید از عملکرد کمتری برخوردار بود. عملکرد دانه لاین جدید در شهرستان رودسر برابر با 2/5 تن در هکتار بود که نسبت به رقم هاشمی (95/3 تن در هکتار) از عملکرد بیشتری برخوردار می‌باشد. در شهرستان رشت عملکرد دانه لاین اصلاح شده جدید به میزان 97/4 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد که در تمامی شهرستان‌ها عملکرد دانه لاین اصلاح‌شده جدید با متوسط عملکرد 183/0±257/5 تن در هکتار بیشتر از رقم هاشمی با متوسط 132/0±980/3 تن در هکتار بود. لاین جدید حاصل از تلاقی هاشمی× صالح با کد RI18430-21 با عملکرد دانه 81/5-80/4 تن در هکتار، وزن صد دانه 4/2-2/2 گرم، تعداد دانه پر 135-125 عدد، ارتفاع بوته 102-95 سانتی‌متر و میزان آمیلوز 21-20 درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام زودرس (104-101 روز) و پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می‌باشد. رقم مذکور از نظر ساختار ظاهری و مورفولوژی بسیار شبیه رقم محلی ایرانی است و همانند آن دارای ریشک‌های کوتاه و طلائی‌رنگی می‌باشد. جوانه‌زنی بذورلاین مذکور در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به خوبی استقرار می‌یابد. مقایسه خصوصیات مختلف زراعی و همچنین مشاهدات عینی و مزرعه‌ای حاکی از آن است که لاین جدیدRI18430-21 مشابه رقم محلی هاشمی بوده و تنها از نظر ارتفاع بوته و زمان رسیدن تفاوت چشمگیری با رقم مذکور دارد. پخت برنج سفید لاین جدید به صورت کته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از کیفیت پخت و خوراک بسیار خوبی برخوردار است. در ضمن لاین جدید بعد از پخت نرم بوده و همانند ارقام محلی دارای عطر و طعم می‌باشد.
: New rice cultivar (RI18430-12) including Hashemi as a local rice variety were planted in fields of progressive farmers in five sites including Rasht, Somehsara, Talesh, Roudsar, and Astane in Guilan province. Evaluation of the important agronomy characters for two rice cultivars in five different sites showed that the new rice cultivar had high grain yield (5.81 t/ha) in Somehsara and low grain yield (4.8 t/ha) in Astane. In Astane and Talesh, the grain yield of Hashemi cultivar was same and equal to 3.8 t/ha, which was less efficient than the new rice cultivar. In Roudsar county, the grain yield of new rice line was 5.2 t /ha which was higher than hashemi's grain yield (3.95 t/ha). In Rasht county, the grain yield of new improved rice cultivar was 4.97 t/ha. The results showed that the grain yield of new line (5.257 ± 0.183) was higher than Hashemi (3.980 ± 0.132) in all of the sites in Giulan province. In addition, new line with grain yield of 4.80-5.81 tons per hectare, 100-grain weight of 2.2-2.4 grams, number of filled grains of 125-135, plant height of 95-102 cm and amylose content of 20-21%, to being superior to its parents, it is considered as one of the early (101-104 days) and dwarf cultivars and has the same cooking quality as local rice Iranian cultivars. This new line is very similar to the local Iranian cultivar in terms of structure and morphology and has short and golden awns. The germination of the mentioned seed line in the nursery, like other local cultivars, has a high speed and after seeding, it is well established in the main field. Comparison of different agronomic characteristics as well as objective and field observations indicate that the new line RI18430-21 is similar to the local Hashemi cultivar and only differs significantly from the cultivar in terms of plant height and ripening time. Cooking new white rice and consuming it showed that it has a very good cooking and eating quality. In addition, the new line is soft after cooking and has the same aroma as local cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی