رکورد قبلیرکورد بعدی

" استخراج رنگ خوراکي از ضايعات چاي و ارزيابي پايداري آن (تحقيقي- تطبيقي) "


شماره شناسایی : 18873542
شماره مدرک : ۶۱۴۶۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : روفي گري حقيقت، شيوا
: صداقت، رضا
: متولي جلالي، مريم السادات
: آزادي گنبد، رضا
: چراغي، کلثوم
: محبيان اطاقوري، صغري
: تقي شکرگذار، سيد احمد
: شيرين فکر، احمد
عنوان اصلي : استخراج رنگ خوراکي از ضايعات چاي و ارزيابي پايداري آن (تحقيقي- تطبيقي)
نام نخستين پديدآور : روفي گري حقيقت، شيوا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Extraction of food dye from tea waste and evaluation of its stability
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶۶۱۴۶۷
: شماره طرح : 2-21-33-112-971386
: سامانه سمپات
توصیفگر : رنگ خوراکی
: ضایعات چای
: صنایع غذایی
خلاصه یا چکیده : چای منبع مهم پلی‌فنل‌های رنگی است که می‌تواند در صنایع غذایی جایگزین رنگ‌های مصنوعی ‌شود. این پروژه به منظور تکمیل نتایج به دست آمده از پژوهشی که قبلا برای تعیین بهترین روش استخراج با بالاترین عملکرد و پایداری رنگ از ضایعات چای سیاه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده بود، در سطح نیمه صنعتی طراحی و اجرا گردید. مرحله‌ی استخراج رنگ در پایلوت عصاره‌گیری گیاهی و با استفاده از ضایعات کارخانه چای در سیستم کندانس برگشتی با حلال آب و اتانل، در زمان‌ 30 دقیقه و در دمای جوش حلال انجام گردید. عصاره استخراج شده پس از تصفیه و پاستوریزاسیون، تغلیظ شد و بخشی از آن در دستگاه اسپری درایر به عصاره خشک شده تبدیل گردید. سنجش کیفیت شامل آزمون‌های میکروبی و فیزیکوشیمیایی و بازارپسندی روی نمونه انجام شد. نتایج نشان داد تعداد کل میکروارگانیزم‌ها و عناصر سنگین فلزی در رنگ چای در محدوده مجاز استاندارد قرار دارد. رنگ استخراج شده می‌تواند به هر دو صورت مایع و جامد تهیه گردد که قابلیت استفاده آن را در دامنه وسیعی از محصولات غذایی افزایش می‌دهد. مقدار کل پلی‌فنل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، کافئین و خاکستر کل در رنگ جامد بیشتر از مایع بود. کاربرد مخلوط رنگ جامد و مایع در پاستیل امتیاز بالاتری (05/0≥p) از ارزیاب‌ها کسب کرد و از نظر آنها تفاوت معنی‌داری بین سرکه با رنگ چای و سرکه با رنگ موجود در بازار دیده نشد.
: Tea is an important source of colored polyphenols that can replace artificial colors in the food industry. This project was designed and implemented at the semi-industrial level in order to complete the results obtained from the research that was previously performed to determine the best extraction method with the highest yield and color stability of tea waste on a laboratory scale. The color extraction step was performed in a plant extraction pilot using tea wastes in a condensate system with water and ethanol solvent for 30 minutes at solvent boiling temperature. After purification and pasteurization, the extract was concentrated and part of it was converted into dried extract in a spray dryer. Quality assays including microbial and physicochemical tests and marketability were performed on the sample. The results showed that the total number of microorganisms and heavy metal elements in the tea color is within the standard allowable range. The extracted color can be prepared in both liquid and solid forms, which increases its usability in a wide range of food products. Total polyphenols, antioxidant activity, caffeine and total ash in solid color were higher than liquid. Panelists gave a higher score to gummi candy prepared with a mixture of solid and liquid colors (p≥0.05). According to them, there was no significant difference between vinegar with tea color and vinegar with the color available in the market.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی