رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کشت نشايي سه رقم پنبه هيبريد "


شماره شناسایی : 18873541
شماره مدرک : ۶۱۴۶۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نوروزيه، شهرام
: سبزه، محمد
: درويش مجني، تقي
: آبيار، نورمحمد
: روشني، قربانعلي
: جوکار، محمود
: موسي خاني، علي
عنوان اصلي : بررسي کشت نشايي سه رقم پنبه هيبريد
نام نخستين پديدآور : نوروزيه، شهرام
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation of transplanting in three cotton Hybrids
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶۶۱۴۶۶
: شماره طرح : 3-07-0753-022-980887
: سامانه سمپات
توصیفگر : پنبه هیبرید ، نشاکاری، عملکرد، زودرسی
خلاصه یا چکیده : تولید بذور هیبرید یکی از ‏نیازهای ‏کشور است که موسسه تحقیقات پنبه آن را انجام می دهد. ‎با توجه به بالا بودن قیمت بذور هیبرید و اهمیت داشتن تراکم ‏مناسب یکی از راه ‏های کاهش مصرف بذر و اطمینان از تراکم مناسب، کشت نشایی بذور هیبرید است‎. ‎بدین منظور در این پروژه از سه ‏رقم بذر هیبرید پنبه در ‏دو نوع کشت نشایی و مستقیم استفاده می گردد تا مراحل رشد و مزایای کشت گلدانی هیبرید پنبه با همدیگر ‏مقایسه گردد.‎ در این پروژه از بذر هیبرید 931، 932 و 933 استفاده شد. این ‏پروژه در سطح 30 هکتار در مزرعه نمونه اجرا شد‎. ‎برای مقایسه کشت نشایی با بذری‎ ( ‎روش کشت متداول) بذر این ‏هیبرید نیز در در ‏زمان انتقال نشا به زمین اصلی با همان تراکم کشت گردید‎.‎ همانطور که نتایج نشان می¬دهد در صفت عملکردی تیمارهای نشایی اختلاف معنی داری با تیمارهای بذری دارند. عملکرد نشایی بیشتر از دو برابر بذری در ابان ماه می¬باشد خصوصا برای رقم 931. همانطور که انتظار می رفت بیشترین عملکرد در تیمار نشایی 931 و کمترین در تیمار بذری 933 مشاهد شد. رصد نوسانات شاخص ‏NDVI‏ همواره کمک شایانی به ارزیابی سلامت گیاه در مزارع دارد. مهمترین دلیل این قابلیت همسو بودن ‏تغییرات این شاخص به فیزیولوژی گیاه و به عبارت ساده با تغییرات رنگدانه ها و سبزینگی پوشش گیاه است. براساس روند تغییرات شاخص ‏NDVI‏ پنبه هیبرید 933 بهترین سبزینگی را در طول دوره ‏کشت دارا بودند. رقم 933 دیرس ترین رقم در این تحقیق است. از سوی دیگر رقم 931 که کمترین NDVI را به خود اختصاص داده است زودرس ترین رقم می باشد. شاید به این روش بتوان در مورد زودرسی ارقام پنبه اظهار نظر کرد.
: The production of cotton hybrid seeds is one of the needs of the country, which is provided by the Cotton Research Institute. Due to the high price of hybrid seeds and the importance of proper density, one of the ways to reduce seed consumption and ensure proper density is transplanting hybrid seed. For this purpose, in this project, three varieties of cotton hybrid seeds are used in two types of transplanting and direct seed cultivation to compare the growth stages and benefits of cotton hybrid transplanting. In this project, 931, 932 and 933 hybrid cottonseeds were used. This project was carried out on an area of 30 hectares. To compare transplanting with direct seed (conventional cultivation method), the seeds of this hybrid were also planted with the same density at the time of transplanting in the main land. As the results show, the yield of cotton transplanting was significantly differences by cottonseed. Transplanting yield is more than twice that of cottonseeds in Aban, especially for cultivar 931. As expected, the highest yield was observed in transplanting 931 and the lowest yield was taken in 933 seed treatment. NDVI index is always helpful in assessing plant health on farms. The most important reason for this capability is that the changes in this index are consistent with the physiology of the plant and in simple terms with the changes in pigments and greenery of the plant cover. According to the trend of changes in NDVI index, hybrid cotton 933 had the best greenness during the growing period. The variety 933 is the oldest figure in this study. On the other hand, 931, which has the lowest NDVI, is the earliest figure. Perhaps in this way it is possible to comment on the early maturity of cotton cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی