رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین ارقام متحمل به خشکی گلرنگ پاییزه برای کشت در شرایط شور حاشیه دریاچه ارومیه "


شماره شناسایی : 18873540
شماره مدرک : ۶۱۰۴۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پاسبان اسلام،بهمن
: بایرامی، حسین
عنوان اصلي : تعیین ارقام متحمل به خشکی گلرنگ پاییزه برای کشت در شرایط شور حاشیه دریاچه ارومیه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determination of drought tolerant winter safflower varieties for cultivation at saline condition around Urmia Lake
صفحه شمار : ۳۰ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۰ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۰
: شماره طرح: 24-35-03-001-980021
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به¬منظور شناسایی و معرفی ارقام سازگار، پرمحصول و متحمل به کمبود آب اول و آخر فصل گلرنگ پاییزه برای کشت در اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه، اثرات خشکی روی برخی از ویژگی¬های فیزیولوژیک و زراعی گلرنگ پاییزه در ایستگاه خسروشاه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي طی دو سال زراعی 1399-1398 و 1400-1399 بررسی شد. این آزمایش به¬صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوك¬های‌ كامل تصادفي با سه تكرار انجام گردید. فاکتور¬هاي آزمايش شامل تنش خشکی به‌عنوان عامل اصلی با سه سطح: بدون تنش و تنش در مراحل روزت پاییزه و پرشدن دانه و فاکتور فرعی ژنوتیپ در پنج سطح شامل: پديده، گل‌مهر، پرنیان، مکزیک14 و مکزیک248 بودند. نتایج نشان دادند تنش خشکی در دوره روزت اثر معنی¬داری روی عملکرد دانه و روغن نداشت ولی خشکی طی دوره پرشدن دانه باعث کاهش معنی¬دار آنها گردید. بنابراین این دوره از نظر نیاز آبی گلرنگ بحرانی است. ژنوتیپ-های پدیده، گل مهر و مکزیک 248 به¬ترتیب با کسب 1983، 1979 و 2087 کیلوگرم دانه در هکتار تحت شرایط تنش خشکی در دوره پرشدن دانه، برای کشت در اراضی مواجه با خشکی آخر فصل و شور حاشیه دریاچه ارومیه و مناطقی با اقلیم مشابه، مناسب دیده شدند. اثر تنش خشکی در دوره پرشدن دانه روی مقدار نسبی آب برگ (RWC ) و دمای برگ معنی¬دار بود و همبستگی بین آنها باهمدیگر و با عملکرد دانه و روغن نیز معنی¬دار شد. بنابراین شاخص¬های ¬فیزیولوژیک مذکور برای گزینش ژنوتیپ¬های متحمل به خشکی آخر فصل گلرنگ بخصوص در اراضی شور مناسب دیده شدند. واژه‌هاي كليدي: اراضی کم بازده، دمای برگ، عملکرد دانه، کمبود آب، مقدار نسبی آب برگ.
: The goals of the study were recognizing and introducing productive, early and late-season water deficit tolerant fall safflower cultivars for cultivation in saline areas around Urmia lack and lands with similar climates and the study of drought effects on some physiological and agronomical characteristics in fall safflower. The experiment was conducted as a split-plot based on a randomized complete blocks design with three replications in saline areas of Khosrow Shah station of the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center during the two years 2019-20 and 2020-2021. The experimental factors included drought stress) non-stressed and stressed during rosette and seed filling stages (and five fall safflower genotypes including Padideh, Golemehr, Parnian, Mexico14, and Mexico 248. The results indicated that the effect of drought stress during rosette stage on seed and oil yields was insignificant. Drought stress during seed filling stage decreased above mentioned traits. Therefore, this stage is critical for water requirement in safflower. Padideh, Golemehr and Mexico 248 Genotypes with having 1983, 1979 and 2087 Kg h-1 seed yields, were suitable to cultivate in dry and saline areas around Urmia lack in late-season drought conditions. The effect of drought stress on relative water content (RWC) and leaf temperature was significant and they indicated significant correlations with each other and with seed and oil yields. It is concluded that RWC and leaf temperature physiological indices can be used to select the late-season drought-tolerant safflower genotypes for cultivation in saline areas with late season drought around Urmia Lake and areas with similar climates. Key words: Leaf temperatures, Marginal lands, Relative water content, Seed yield, Water deficit.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی