رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي امکان افزايش کارآيي مصرف آب و مقابله با خسارت آفات و بيماري‌هاي مهم در کشت تأخيري سيب‌زميني "


شماره شناسایی : 18873538
شماره مدرک : ۶۱۰۳۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : پرویزی ، خسرو
: فیروزآبادی، قدمی
: ارجمندیان ،امیر
: سیدان،سید محسن
: الله ویسی ،سمیه
: پرورش،شهرام
: بیرامی جم، حمدالله
: بابایی،عیسی
عنوان اصلي : بررسي امکان افزايش کارآيي مصرف آب و مقابله با خسارت آفات و بيماري‌هاي مهم در کشت تأخيري سيب‌زميني
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation the possibility of increase in water use efficiency and cope with important pests and diseases of potato by delaying on potato planting.
صفحه شمار : ۴۳ص.:مصور،رنگی ، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۹ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۳۹
: شماره طرح: 970011-001-031416-63-34
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی امکان کشت تاخیری سیب زمینی و همچنین بررسی و مقایسه کشت تاخیری با کشت معمول خردادماه بر میزان مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی سیب¬زمینی، آزمایشی در طی دو سال زراعی 1398 و 1399 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان به اجرا درآمد. در این آزمایش سه رقم سیب‌زمینی شامل ارقام سانته (متوسط¬رس)، آریندا (زودرس) و بانبا (نیمه دیررس) در چهار تاریخ کشت؛ 1- 15 خرداد (کشت معمول منطقه)، 2- اول تیرماه 3- 15 تیرماه و 4- 30 تیرماه کشت شدند. در این آزمایش سیستم آبیاری تیپ مورد استفاده قرار گرفت. صفات مورد اندازه¬گیری شامل زمان لازم تا کسب 90 درصد جوانه¬زنی، تعداد ساقه اصلی در بوته، زمان پوشش کامل و گلدهی، غده¬های تولیدی در اندازه بذری، درشت، ریز، بدشکل و دارای رشد ثانویه، عملکرد غده کل و کارآیی مصرف آب بود. همچنین در طول مرحله داشت و پس از برداشت جمعیت آفات مهم از جمله زنجرک، کنه، شته و سفید بالک برآورد شده و همچنین میزان خسارت بیماری¬های مهم رایزکتونیا، شوره نقره¬ای و اسکب تعیین گردید. براساس نتایج تجزيه واريانس مرکب حاصل از اجرای آزمایش در طی دو سال مشخص شد که اثرات رقم و تاریخ کشت بر کلیه صفات رشد، تعداد و وزن غده ریز، متوسط و درشت و نیز تعداد و وزن غده بدشکل، عملکرد غده کل، کارآیی مصرف آب و خسارت آفات و بیماری¬های مهم سیب¬زمینی معنی¬داری شد. همچنین اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت در اغلب صفات رشد و همچنین عملکرد غده و درصد ماده خشک غده معنی¬دار شد. با نتایج مقایسه میانگین مشخص شد که در هر سه رقم، از نظر تعداد و وزن متوسط غده درشت، تاریخ کشت 15 خرداد بیشترین مقدار را داشت که با سه تاریخ کشت دیگر تفاوت معنی‌دار نشان داد. اما از نظر غده متوسط تاریخ کشت تاخیری و کشت معمول (15 خرداد) تفاوت معنی¬داری با هم نداشتند. از نظر تعداد غده ریز و بد شکل تاریخ کاشت معمول و 1 تیرماه نسبت به دو تاریخ کشت تاخیری مقدار بالاتری داشتند هرچند واکنش رقم¬های مورد بررسی متفاوت بود. افزایش عملکرد غده با کاشت در 15 خردادماه نسبت به کشت تاخیری و در سه رقم 8/4 تن در هکتار بود. در حالی¬که بهره¬وری آب در کشت تاخیری نسبت به کشت معمول (15 خردادماه) به میزان 5/1 کیلوگرم در مترمکعب آب (27 درصد) افزایش پیدا کرد. در بررسی جمعیت آفات و خسارت بیماری¬های مهم سیب¬زمینی مشخص شد که کاهش قابل توجهی در میزان خسارت آفات مهم از جمله کنه¬ها، شته¬ها، زنجره¬ها، زنجرک¬ها و مگس سفید گلخانه در کشت تأخیری در مقایسه با کشت معمول ایجاد شد. همچنین با کشت تاخیری خسارت چهار بیماری مهم اسکب و رایزکتونیا، خال سیاه و شوره ¬نقره¬ای به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد. کلمات كليدي: آب مصرفی، سیب¬زمینی، کشت تاخیری، عملکرد غده، مدیریت بیماری
: In order to investigate the possibility of delayed potato cultivation and also to compare delayed cultivation with normal cultivation in June on water consumption and quantitative and qualitative yield of potatoes, an experiment was conducted in two cropping years 2019 and 2020 in Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. In this experiment, three potato cultivars including “Sante” (Medium ripening cultivar ), “Arinda” (early ripening cultivar) and “Banba” (semi-late ripening cultivar) were planted on four planting dates; 1- 5st of June (usual cultivation of the region), 2- 22st of June 3-6st of July and 4-21st of July. In this experiment, drip irrigation system was used. The measured traits included the time required to obtain 90% of germination, number of stems, full coverage and flowering time, tubers produced in seed size, large size, small size, deformed and with secondary growth, total tuber yield and water use efficiency. Significant pests such as leafhoppers, mites, aphids and whiteflies were also estimated during the growing phase. At different stages of growth, the symptom and severity of diseases influenced by soil moisture, such as rhizoctonia canker, black scurf, black dot, common scab, and the percentage of secondary growth of tubers were also determined. Based on the results of combined analysis of variance obtained from the experiment during two years, it was found that the effects of cultivar and culture date on all growth traits, number and weight of small, medium and large tubers as well as number and weight of deformed tubers, total tuber yield, water use efficiency and the damage of important pests and diseases of potatoes became significant. Also, the interaction of cultivar and planting date was significant in most growth traits as well as tuber yield and tuber dry matter percentage. By comparing the mean results, it was found that in all three cultivars, in terms of number and mean weight of large tubers, the planting date was the highest value on 5 June, which showed a significant difference with the other three planting date. However, in terms of medium-sized tubers, the date of delayed culture and normal culture (5 June) were not significantly different. In terms of small size and malformed tubers, the usual planting date (5 June) and 22 June had a higher value than the two delayed planting dates, although the response of the studied cultivars was different. The increase in tuber yield with planting on 5 June compared to delay planting date in three cultivars was 4.8 tons per hectare. While water use efficiency in delayed planting date compared to normal cultivation (5 June) increased by 1.5 kg / m3 (27%). In the study of pest population and damage of important potato diseases, there was a significant reduction in the amount of important pests such as mites, aphids, leafhoppers and greenhouse whiteflies in delayed planting date compared to conventional planting date. Delayed planting date also significantly reduced damage for four major diseases included rhizoctonia canker, black scurf, black dot and common scab. Key words: Water consumption, Potato, Delayed planting date, Tuber yield, Disease management
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی