رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مقاومت تعدادي از پايه هاي رويشي بادام و هلو به Mesocriconema xenoplax و Pseudomonas syringae به منظور مدیریت بیماری شانکر باکتریایی "


شماره شناسایی : 18873532
شماره مدرک : ۶۱۰۳۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : امانی فر، ناصر
: اسحاقی چالشتری، رحیم
عنوان اصلي : ارزيابي مقاومت تعدادي از پايه هاي رويشي بادام و هلو به Mesocriconema xenoplax و Pseudomonas syringae به منظور مدیریت بیماری شانکر باکتریایی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :: Evaluation resistance of some rootstocks of almond and peach to Mesocriconema xenoplax and Pseudomonas syringae for managing bacterial canker disease
صفحه شمار : ۳۹ص.:مصور،رنگی ، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۳۶
: شماره طرح: 4-42-16-004-960007
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : ارزیابی مقاومت پنج‌پایه رویشی (GN، GF677، Shorab، NemagardوMyrobalan) ، سه هیبرید هلو-بادام (Hybrid1، Hybrid2،Hybrid3) و دو ژنوتیپ هلو و بادام ( Talkhe و Halandari) در شرایط گلدان به Mesocriconema xenoplax نشان داد که بین پایه‌های رویشی و ژنوتیپ‌ها ازنظر واکنش شاخص‌های رشد گیاه (به‌ویژه وزن ریشه) به نماتد تفاوت معنی‌داری وجود دارد و به سه دسته گروه‌بندی شدند؛ به ترتیب از بیشترین حجم و وزن ریشه در گروه اول: Hybrid2، Hybrid3، Talkhe و GN، گروه دوم: Hybrid1 و Nemagard و گروه سوم: Myrobalan، GF677، Halandari و Shorab قرار گرفتند. در همه پایه‌های رویشی و ژنوتیپ¬ها تفاوت معنی‌داری ازنظر جمعیت نماتد در خاک و ریشه مشاهده نشد. در آزمایش اثر آلودگی توأم M. xenoplax و Psudomonas syringae در شرایط گلدان در ایجاد شانکر باکتریایی هلو روی پایه GN (از گروه اول) و پایه GF677 (از گروه سوم) ازنظر شدت بیماری و مرگ جوانه تفاوت معنی‌داری بین دوپایه مشاهده شد و شدت بیماری در گلدان‌های تیمار شده با هر دو بیمارگر بیشتر از گلدان‌های تیمار شده با یک بیمارگر بود. در یک باغ هلو (رقم زعفرانی) آلوده به بیماری شانکر باکتریایی و نماتد M. xenoplax آزمایشی به‌منظور اثر کنترل جمعیت نماتد بر میزان و شدت بیماری انجام شد. آزمایش، طی سال‌های 1397 و 1398، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل ولوم (Felupyram EC 41.5%)، آبامکتین (Vertimec EC 18%)، پریویکور (Previcur Energy SL 840)، دیازینون (Diazinon EC 60) و شاهد (با پنج تکرار) انجام شد. نتایج نشان داد تیمارهای آزمایشی ازنظر شدت بیماری شانکر باکتریایی در پنج گروه مجزا قرار می¬گیرند، ازنظر میزان بیماری ولوم و آبامکتین در یک گروه، پریویکور در گروه دیگر و دیازینون و شاهد نیز در یک گروه قرار می-گیرند. ازنظر کاهش جمعیت M. xenoplax ولوم و آبامکتین در یک گروه و پریویکور، دیازینون و شاهد هرکدام در گروه¬های مجزا قرار می¬گیرند. ولوم بیشترین اثر را در بهبود علائم شانکر باکتریایی هلو و کاهش جمعیت M. xenoplax داشت. چون ترکیبات با خاصیت نماتدکشی (ولوم و آبامکتین) باعث کاهش معنی¬دار جمعیت M. xenoplax شدند و به تبع آن شدت بیماری شانکر کاهش یافت؛ از طرفی آلودگی توام M. xenoplax و P. syringae باعث تشدید علائم شانکر شد، لذا می¬توان گفت نماتد حلقه¬ای (گونه M. xenoplax) به‌عنوان یکی از عوامل پیش¬آمودگی درختان هلو برای تشدید بیماری شانکر باکتریایی ناشی از P. syringae است.واژه¬های کلیدی: پایه‌های رویشی، ژنوتیپ، مقاومت، نماتدکش
: Evaluation of resistance of five vegetative rootstocks (GN, GF677, Shorab, Nemagard and Myrobalan), three almond-peach hybrids (Hybrid1, Hybrid2, Hybrid3) and two peach and almond genotypes (Talkhe and Halandari) in pot conditions to Mesocriconema xenoplax showed that between vegetative rootstocks and genotypes in terms of growth indexes response (especially root weight) was significantly different from nematode and were grouped into three categories, statistically, the highest volume and weight of roots were in the first group: Hybrid2, Hybrid3, Talkhe and GN, the second group: Hybrid1 and Nemagard, and the third group: Myrobalan, GF677, Halandari and Shorab. No significant differences were observed in nematode populations in soil and roots in all vegetation rootstocks and genotypes. In the experiment of the effect of co-infection of M. xenoplax and Pseudomonas syringae in potting conditions on the development of peach bacterial canker on GN rootstock (from the first group) and GF677 rootstock (from the third group), a significant difference was observed between the two rootstocks in terms of disease severity and bud death. The severity of the disease was higher in pots treated with both pathogens than in pots treated with one pathogen. In a peach orchard (Halandari cv.) infected with Pseudomonas syringae pv syringae and Mesocriconema xenoplax, an experiment was conducted to influence control of nematode population on incidence and disease severity of bacterial canker. Experiment was performed in a randomized complete block design with five treatments including Velume (Felupyram EC 41.5%), abamectin (Vertimee EC 18%), Privicor (Previcur Energy SL 840), Diazinon (Diazinon EC 60%) and control (with five replications) during 2018-2020. The results showed that experimental treatments were divided into five distinct groups in term disease severity of peach bacterial canker, but in term disese incidence treatments were grouped three groups, velume and abamectin in one group, previcor in the other group and diazinon and control in the other group. In term of population reduction M. xenoplax, velum and abamectin are in one group, privicor in the other group and diazinon and control are in one group. Velum was most effective in improving the symptoms of peach bacterial canker and reducing the population of M. xenoplax. Because the compounds with nematicide properties (velum and abamectin) significantly reduced the population of M. xenoplax and consequently the severity of canker disease decreased, on the other hand, co-infection of M. xenoplax and P. syringae aggravated the symptoms of canker, so it can be said that the ring nematode ( M. xenoplax) is as one of the predisposing factors of peach trees to aggravate bacterial canker caused by P. syringae.Key words: canker, genotype, nematode, nematicide, vegetative rootstocks
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی