رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی نواحی ژنومی کنترل کنندهی صفات مهم مرفولوژیک و کیفیت دانه در برنج(Oryza sativa) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873522
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۰
سرشناسه : گودرزی، سلمان
عنوان : شناسایی نواحی ژنومی کنترل کنندهی صفات مهم مرفولوژیک و کیفیت دانه در برنج(Oryza sativa) [پایان نامه]
نویسنده : سلمان گودرزي
استاد راهنما : بابک ربیعی
استاد مشاور : مریم حسینی‌چالشتری، علی‌اکبر عبادی
دانشگاه/دانشکده : : گيلان، علوم کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی
صفحه شمار : ‮‭۹۰‬ ص: جدول، نمودار
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
چکيده : در اين پژوهش، نقشه پيوستگي نشانگرهاي SSR و AFLP در يك جمعيت (F7) RIL 152 فردي حاصل از تلاقي دو رقم برنج ايراني به نام‌هاي سپيدرود و غريب تهيه و از نقشه حاصل جهت شناسايي QTLهاي كنترل كننده صفات مورفولوژيك مرتبط با عملكرد دانه و كيفيت دانه استفاده شد. طول نقشه 111 نشانگري حاصل، شامل 55 نشانگر SSR و 56 نشانگر AFLP، 2/830 سانتي مورگان با متوسط فاصله 48/7 سانتي مورگان بين نشانگرهاي مجاور بود. در تجزيه QTL بر مبناي روش تجزيه تك نشانگري، چون فاصله شناسايي نمي‌شود، بلكه هر نشانگر به‌صورت انفرادي بررسي مي‌شود. بنابراين، در مجموع 55 نشانگر شناسايي شد كه احتمالاً با QTLهاي كنترل كننده 10 صفت مورفولوژيك مرتبط با عملكرد دانه دانه پيوسته بودند. اين در حالي بود كه در روش مكان‌يابي فاصله‌اي، تعداد 28 فاصله واجد تعداد 31 QTL و در روش مكان‌يابي فاصله‌اي مركب، تعداد 22 فاصله نشانگري واجد تعداد 37 QTL كه كنترل 10 صفت مورفولوژيك مرتبط با عملكرد دانه را برعهده داشتند، شناسايي شد. از سي و هفت QTL شناسايي شده در روش مكان‌يابي فاصله‌اي مركب، دو QTL براي عملكرد دانه در هكتار، پنج QTL براي تعداد خوشه‌چه پوك در خوشه، يك QTL براي تعداد دانه يا خوشه‌چه پر در خوشه، شش QTL براي وزن هزار دانه، دو QTL براي تاريخ گل‌دهي، شش QTL براي تعداد خوشه در بوته، هشت QTL براي طول خوشه و پنج QTL براي ارتفاع بوته مكان‌يابي شد. براي صفات مرتبط با كيفيت دانه در روش تجزيه تك نشانگري، در مجموع 21 نشانگر شناسايي شد كه احتمالاً با QTLهاي كنترل كننده 5 صفت مورد نظر پيوسته بودند، درحالي كه در روش مكان‌يابي فاصله‌اي، 12 فاصله واجد تعداد 27 QTL براي 5 صفت مورد نظر شناسايي شد و اين در حالي بود كه در روش مكان‌يابي فاصله‌اي مركب، نيز در مجموع 14 فاصله واجد تعداد 29 QTL كه كنترل 5 صفت مربوطه را برعهده داشتند، شناسايي شد. از بيست و نه QTL شناسايي شده در روش مكان‌يابي فاصله‌اي مركب، هفت QTL براي مقدار آميلوز، هفت QTL براي قوام ژل، هفت QTL براي دماي ژلاتيني شدن، دو QTL براي طول دانه و شش QTL براي عرض دانه بودند. QTLهاي مكان‌يابي شده در برخي از نواحي كروموزومي خاص، درصد بالايي از تنوع فنوتيپي صفات مربوطه را توجيه كردند كه اين امر امكان استفاده از اين QTLها و نشانگرهاي داراي پيوستگي قوي با آنها را براي برنامه‌هاي انتخاب به كمك نشانگر(MAS) ميسر مي‌سازد. از مهم‌ترين اين QTLها مي‌توان به qPH-5c، qPL-11b، qNPP-11a، qAC-3a، qGC-3 و qGT-5 اشاره نمود كه به‌ترتيب 47، 45، 61، 42، 51 و 57/49 درصد از تنوع فنوتيپي صفات ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد خوشه در بوته، مقدار آميلوز، قوام ژل و دماي ژلاتيني شدن را كنترل كردند. نشانگرهاي پيوسته با اين QTLهاي بزرگ اثر به‌ترتيب شامل RM5423، RM278، RM160، RM219، RM231، RM286، RM402، RM13، RM5211، RM60 و RM248 براي اصلاح جمعيت مورد مطالعه به روش MAS پيشنهاد مي‌شوند. علاوه بر آن، تعدادي از QTLهاي مهم كنترل كننده تعدادي ازصفات مرفولوژيك و مرتبط با عملكرد دانه دانه و نيز صفات مرتبط با كيفيت دانه، به‌طور همزمان چندين صفت را كنترل مي‌كردند كه ناشي ازپيوستگي قوي QTLهاي متفاوت و يا ناشي ازآثار پليوتروپي QTLهاي يكسان بود و ازاينرو از اين QTLها و نشانگرهاي پيوسته با آنها مي‌توان به‌طور همزمان براي اصلاح جمعيت از نظر چندين صفت بهره برد.كلمات كليدي: عملكرد دانه دانه، كيفيت دانه، نشانگرهاي AFLP، نقشه پيوستگي.
موضوع : ژنوم
: Genomes
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۵۸۵. ۲۲۰-۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۶۸۵. ۲۲۰-۲موجود‭‬
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۷۸۵. ۲۲۰-۳موجود‭‬
نظرسنجی