رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد دانه لاين‌هاي اميدبخش گندم دوروم در مزارع زارعين گچساران "


شماره شناسایی : 18873517
شماره مدرک : ۶۱۰۳۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : كريمي‌زاده،رحمت‌الله
: مقيمي ، آيت‌اله
: پورالحسيني ،سيدعبدالوهاب
: نادري درشوري،يعقوب
: حيدري ، حديثه
: آهنين،اعظم
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد دانه لاين‌هاي اميدبخش گندم دوروم در مزارع زارعين گچساران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of grain yield of promised durum wheat lines in Ghachsaran farmers’ fields
صفحه شمار : ۲۶ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۱ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۳۱
: شماره طرح: 981089-083-1553-56-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : هدف اصلي اين بررسي دست‌يابي به لاين‌‌هاي پرمحصول و با كيفيت مطلوب دانه جهت استفاده در صنايع توليد ماكاروني بوده كه بتوانند در شرايط متنوع محيطي برتر از ارقام موجود باشند و همچنين داراي حد مطلوب صفات زراعي و خصوصيات كيفي موردنظر، تحمل به تنش‌هاي محيطي مانند خشكي و گرماي انتهاي دوره رشد باشند. به منظور انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي و تكنولوژي جديد به زارعين و ارزيابي لاين‌‌هاي پيشرفته و اميدبخش گندم دوروم در مزارع زارعين تعداد 4 امید بخش گندم دوروم به همراه رقم دهدشت به عنوان شاهد در دو منطقه خربل و امام‌زاده جعفر شهرستان‌ گچساران در كرت‌هايي به وسعت 2000 مترمربع و با تراكم 300 دانه در مترمربع با فواصل خطوط 25 سانتي‌متر كشت شدند. در طول دوره رشد و نمو از صفات مهم زراعي مانند تاريخ سبز، تاريخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تاريخ رسيدن ، وزن هزاردانه، كيفيت پرشدن دانه، مقاومت در برابر بيماري‌ها و عملكرد دانه يادداشت برداري به عمل آمد. لاين‌‌هاي شماره 2 و 3 به ترتيب با ميانگين عملکرد دانه 3164 و 2940 کيلوگرم در هکتار، افزايش عملكرد 19 و 11 درصدي نسبت به شاهد دهدشت (2660 کيلوگرم در هکتار) نشان دادند، همچنین با توجه به زودرس‌بودن لاینهای 2 و 3 نسبت به شاهد دهدشت و ارتفاع تقریباً یکسان با شاهد دهدشت به عنوان لاين‌‌هاي کانديداي معرفي انتخاب گرديدند.واژه‌هاي كليدي: گندم دوروم، شرایط دیم، مقايسه عملكرد، آنفارم
: The main purpose of this study was to obtain high-yielding lines with desirable grain quality for use in pasta production industries that can be superior to existing cultivars in various environmental conditions and also have the desired range of agronomic traits and quality characteristics such as drought tolerance and stress. Heat at the end of the growing season. In order to transfer new research and technology findings to farmers and evaluate advanced and promising lines of durum wheat in farmers' farms, four promising durum wheat cultivars and Dehdasht cultivar as controls in Kharbal and Imamzadeh Jafar districts of Gachsaran and in 2000 square meters They were planted with a density of 300 seeds per square meter with 20 cm line spacing. During the growth period, important agronomic traits such as green date, spike emergence date, plant height, ripening date, 1000-seed weight, seed filling quality, disease resistance and grain yield were recorded. Lines No. 2 and 3, with average grain yield of 3164 and 2940 kg / ha, respectively, showed a 19 and 11% increase in yield compared to Dehdasht control (2660 kg / ha), also due to the early maturity of lines 2 and 3 compared to Dehdasht control and almost the same height as Dehdasht control were selected as the candidate lines.Key words: Durum wheat, Rainfed Condition, Yield Trial, On-farm.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی