رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثرات اقتصادي – اجتماعي ايستگاه تحقيقات دامپروري زهک بر حفظ و احياء و توسعه گاو سيستاني در منطقه سيستان "


شماره شناسایی : 18873515
شماره مدرک : ۶۱۰۳۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : محمدقاسمی، محمود
: کيخا صابر ، مرتضي
: نخزري ،اسحق
: اسدزاده ، نادر
: عليپور، حسن
: قاسمي ،احمد
: محمدقاسمی ،نادیا
: دهمرده،مجيد
عنوان اصلي : اثرات اقتصادي – اجتماعي ايستگاه تحقيقات دامپروري زهک بر حفظ و احياء و توسعه گاو سيستاني در منطقه سيستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Socio-economic effects of Zahak Animal Husbandry Research Station on preservation and revival and development of Sistani cattle in Sistan region
صفحه شمار : ۶۸ص.:رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۰ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۳۰
: شماره طرح: 950640-042-13-66-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : توسعه اقتصادی – اجتماعی در هر فعالیتی با پژوهش معیین می¬گردد و پس از مشخص شدن ارزش اقتصادي- اجتماعی آن فعالیت قابل توصيه و یا عدم توصیه مي باشد. فعالیت دامپروری از جمله فعالیت¬های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از این وضعیت و میزان بازدهی اقتصادی آن می تواند در زمینه تصمیم¬گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخش و نیز برنامه ریزی¬های اقتصادی موثر واقع شود. ایستگاه تحقیقات دامپروری زهک با هدف فراهم نمودن بستر مناسب جهت حفظ و اصلاح نژاد گاو اصیل سیستانی و انجام تحقیقات مختلف به منظور افزایش عملکرد دام و نیز هسته تولید و تکثیر گاو سیستانی در منطقه ایجاد شده است. این پژوهش با هدف"تحلیل آثار اقتصادی - اجتماعی ایستگاه تحقیقات دامپروری زهک در یک دوره 10 ساله (1399-1389) به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش¬های کمی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه-ای و اسنادی و همچنین مطالعات پیمایش- میدانی است. براي اين منظور ، داده های جمع آوري شده حاوي سـه بخـش مشخصــات فــردي ، متغيرهاي اقتصادي (ميزان درآمد محصولات و هزينه هايي چون نيروي كار، نهاده ها) متغيرهاي اجتماعي از بعـد مشـاركت، امنيـت، سـطح آمـوزش، ميـزان حضـور جوانـان و زنـان در فعاليـت¬هـاي دامپروری بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تکنیک های اقتصاد مهندسی از قبیل معیارهای ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، نسبت منفعت به هزینه محاسبه شد. علاوه برآن جهت تصمیم گیری از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه از روش خاکستری و نرم افزارGRA استفاده گردیده است. نتایج کلی ایستگاه نشان داد از نظر معیارهای فنی ارزش وجود ایستگاه عقلایی است. از نظر معیارهای مالی صرفه ناچیز(تفاوت درآمد و فروش 600 میلیون ریال) و از نظر معیارهای اقتصادی ارزیابی ایستگاه غیر اقتصادی است. به طوری که ارزش حال منافع منفی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری 2.23می باشد. همچنین از نظر معیارهای اجتماعی از ديد بهره برداران پیشرو، مقامات محلی و کارکنان در مورد دوره های برگزار شده در ایستگاه و اثر وجود ایستگاه بر جلوگیری از مهاجرت و حفظ و احياء و توسعه گاو سيستاني براساس معیارهای: میزان شرکت بهره برداران ، میزان اثر بخشی دوره های آموزشی، میزان حضور جوانان در دوره های آموزشی ، میزان حضور زنان در دوره های آموزشی، ارزش وجود ایستگاه از بعد امنیت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت و حفظ گاو سيستان، اثر بخشی وجود ایستگاه در حفظ و احياء و توسعه گاو سيستاني، خدمات ایستگاه از بعد امنیت و پایداری شغلی بیشترین وزن ها را داشتند .از این رو با توجه به معیارهای فنی و معیارهای اجتماعی ارزش وجود ایستگاه برای امنیت منطقه ضروری است.برای اقتصادی شدن معیارهای مالی و اقتصادی هم حمایت جدی دولت را می طلبد و هم تغییر نگرش در ایستگاه را. چراکه با وجود حمایت مالی در یک دوره 10 ساله نرخ داخلی بازدهی سمرمایه گذاری از 5.23 به2.33 تنزل نموده که نشان دهنده ناچیز بودن حمایت های مالی از ایستگاه بوده استکلمات کلیدی: ارزیابی اقتصادی، ارزش حال خالص، مهاجرت، جلب مشاركت اجتماعي
: Socio-economic development in any activity is determined by research and after determining the socio-economic value of that activity can be recommended or not recommended. Animal husbandry is one of the most important activities in the agricultural sector and awareness of this situation and its economic return can be effective in deciding to invest in this sector as well as economic planning. Zahak Animal Husbandry Research Station has been established with the aim of providing a suitable platform for preserving and breeding Sistani purebred cattle and conducting various researches in order to increase livestock performance as well as the production and breeding center of Sistani cattle in the region. The aim of this study was to analyze the socio-economic effects of Zahak Animal Husbandry Research Station in a 10-year period (2010-2011) in a descriptive-analytical manner. The present study is a quantitative research and in terms of data collection method, is based on library and documentary data as well as survey-field studies. For this purpose, the collected data contain three sections of personal characteristics, economic variables (income of products and expenses such as labor, inputs), social variables by participation, security, level of education, presence of youth and women. There have been livestock farms. Data analysis was calculated using engineering economics techniques such as net present value criteria, internal rate of return, benefit to cost ratio. In addition, the gray method and GRA software were used to make multi-criteria decision making technique. The overall results of the station showed that the value of the station is rational in terms of technical criteria. It is insignificant in terms of financial criteria (difference between income and sales of 600 million Rials) and in terms of economic criteria, it is a non-economic station evaluation. So that the present value of benefits negative and the rate of return on investment is 2.23. Also in terms of social criteria from the perspective of leading operators, local authorities and staff about the courses held at the station and the effect of the station on preventing migration and maintaining and reviving and developing Sistani cattle based on the criteria: The rate of participation of farmers, the effectiveness of training courses, the presence of young people in training courses, the attendance of women in training courses, the value of the station in terms of social security and the prevention of migration and conservation of Sistan cattle, the effectiveness of the station in maintaining And revitalization and development of Sistani cattle, station services in terms of security and job stability had the most weight. Therefore, according to the technical and social criteria, the value of the station is essential for the security of the region. In order for the financial and economic criteria to become economical, it requires both serious government support and a change in the attitude of the station. Despite financial support over a 10-year period, the domestic rate of return on investment has fallen from 5.23 to 2.33, indicating a lack of financial support from the station.Key word: Economic evaluation, net worth, migration, social participation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی