رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر استرس گرمايي بر عملکرد توليدي گاوهاي ايستگاه ملي تحقيق و توسعه گاو دومنظوره (گاودشت) "


شماره شناسایی : 18873506
شماره مدرک : ۶۱۴۶۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسماعيل خانيان، سعيد
: خيرآبادي، خباط
: اسدزاده، نادر
: صادقي پناه، ابوالحسن
: نيکبختي، مهدي
: آهنگري، محسن
عنوان اصلي : اثر استرس گرمايي بر عملکرد توليدي گاوهاي ايستگاه ملي تحقيق و توسعه گاو دومنظوره (گاودشت)
نام نخستين پديدآور : اسماعيل خانيان، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of heat stress on production yield of dairy cows of National Research and Development Station for Dual-Purpose Cattle (Gavdasht)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵۶۱۴۶۱
: شماره طرح : 2-13-13-014-980209
: سامانه سمپات
توصیفگر : گاو هلشتاین
: شاخص دمایی
: رطوبتی
: آستانه
: تنش گرمایی
خلاصه یا چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده گلة ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دومنظوره گاودشت (واقع در شهرستان بابُل) انجام شد. بدین منظور از 3876 رکورد روز-آزمون مربوط به 154 رأس گاو هلشتاین که طی سال‌‌های 1394 تا 1397 گردآوری شده بودند استفاده شد. با استفاده از داده‌‌های هواشناسی نزدیک‌‌ترین ایستگاه سینوپتیک، دو شاخص اقلیمی با ضرایب متفاوتی از دما و رطوبت نسبی هوا محاسبه و مقایسه شدند. به دلیل امکان اثرگذاری بیشتر دوره‌‌های طولانی‌‌تر تنش گرمایی نسبت به دوره‌‌های کوتاه‌‌تر، میانگین دوره‌‌های 1، 2 و 3 روزه اطلاعات هواشناسی نیز محاسبه شدند. به‌‌طورکلی بررسی چگونگی تغییر مقدار تولید شیر روزانه در پاسخ به شرایط اقلیمی، به روش رگرسیونی و با استفاده از یک مدل مختلط خطی تعمیم‌یافته انجام شد. نکویی برازش‌‌ها با استفاده از آماره‌‌های ضریب تبیین (R2) و میانگین مربعات خطای مدل (MSE) تعیین شد. بر اساس این نتایج، شاخص دارای دما و رطوبت نسبی هوا به‌عنوان بهترین معیار جهت بررسی شرایط اقلیمی منطقه موردمطالعه تعیین گردید. همچنین مشاهده شد که متوسط دما و رطوبت نسبی 2 روز قبل از رکوردگیری می‌‌تواند سهم بیشتری از تغییرات عملکرد تولیدی را نسبت به تنها روز رکوردگیری، 1 یا 3 روز قبل از آن توضیح دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که آستانه شروع تنش گرمایی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت حدود 74 واحد شاخص دمایی-رطوبتی بوده و به ازای هر واحد افزایش شاخص از آستانه مذکور 21/0 کیلوگرم اُفت تولید آن‌ها مورد انتظار خواهد بود. بر اساس یافته‌‌های این تحقیق و بر مبنای مقادیر عددی شاخص دمایی-رطوبتی، احتمال رُخداد تنش گرمایی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت در سطوح متوسط و شدید به ترتیب در بازه 74 تا 81 و بالاتر از 81 واحد شاخص دمایی-رطوبتی است. به‌طوری‌که تولید گاوهای هلشتاین از 8/29 به 4/28 کیلوگرم در سطح متوسط تنش گرمایی و به 8/26 کیلوگرم در سطح شدید تنش گرمایی کاهش می‌‌یابد (P < 0.05).
: The aim of this study was to assess the impact of heat stress (HS) on production of dairy cows of National Research and Development Station for Dual-Purpose Cattle (Gavdasht, located in Babol city). In this order from 3876 test-day records which have been collected from 159 heads of Holstein cattle during the years 2015 to 2018 were used. Using meteorological data of the nearest synoptic station, two climate index with different weightings of dry bulb temperature and humidity were calculated and compared. Because longer periods of HS might have a more severe effect than shorter periods, 1-, 2-, and 3-d periods were also considered, by averaging the weather data measurements. Generally, regression analysis with a generalized linear mixed model was used to study the change in test day milk yield in response to climate conditions. Goodness of fit of models were determined using coefficient of determination (R2) and mean square error (MSE). Based on these results, the index with the temperature and relative humidity (THI) was determined as the best indicator for studying the climatic conditions of this study area. It was also observed that the average weather data 2 d before the test date (TD) explained more of the variability of milk yield than weather data 1 or 3 d before TD or on the TD itself. The starting point of HS for the Holstein cattle of Gavdasht Research Station was around 74 and their yield decreased by -0.12 kg per unit increase of THI ≥ 74. Based on this results and based on the numerical values of the temperature-humidity index, the probability of the occurrence of HS in the Holstein dairy cows at the Gavdasht Research Station at moderate and severe levels is in the range 74 to 81 and above 81 indexes, respectively. So that, Holstein milk yield decreased from 29.8 to 28.4 kg/d in moderate HS and decreased further to 26.8 kg/d in severe HS (P < 0.05).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی