رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته "


شماره شناسایی : 18873501
شماره مدرک : ۶۱۴۵۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پاكدامن، نجمه
: نادي، ماريه
: درگاهي، رزا
: شاکر اردکاني، احمد
: طاهري، اعظم
: صابري، نجمه
عنوان اصلي : بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته
نام نخستين پديدآور : پاکدامن، نجمه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Optimizing of phenolic compounds extraction from pistachio hulls
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵۶۱۴۵۸
: شماره طرح : 7-06-33-025-970236
: سامانه سمپات
توصیفگر : آنتي‌اكسيدان
: پوست نرم رويي پسته
: تركيبات فنلي كل
: ضايعات
خلاصه یا چکیده : پوست نرم رويي پسته، به‌عنوان جزء اصلي ضايعات پسته، در واقع منبعي از تركيبات فنلي با خاصيت آنتي‌اكسيداني است. در سال‌هاي اخير، استخراج اين تركيبات از ضايعات پسته توجه زيادي را به خود جلب نموده است. هدف از تحقيق حاضر، تعيين شرايط بهينه براي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته مي‌باشد. در مرحله اول، اثر برخي عوامل مانند نسبت نمونه به حلال آب (10:1، 20:1 و 40:1)، دما (25، 45 و 65 درجه سانتي‌گراد)، مدت زمان (1، 2 و 3 ساعت) و تعداد دفعات عصاره‌گيري (1، 2 و 3 مرتبه)، بر مقدار تركيبات فنلي استخراج شده از پوست نرم رويي پسته مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. مقدار تركيبات فنلي كل و فعاليت آنتي‌اكسيداني با روش اسپكتروفوتومتري تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه بيشترين مقدار تركيبات فنلي كل (حدود mg g-1 35) در نسبت نمونه به حلال 10:1، دماي 65 درجه سانتي‌گراد، مدت زمان 2 ساعت و يك مرتبه عصاره‌گيري (شرايط بهينه استخراج توسط حلال آب) به‌دست آمد. در مرحله دوم تحقيق، ساير حلال‌هاي آلي مانند اتانول، متانول و استون 50 درصد براي شناسايي بهترين حلال در شرايط بهينه استخراج مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه اين حلال‌هاي آلي نسبت به حلال آب، كارايي بهتري در استخراج تركيبات فنلي كل (با خاصيت آنتي‌اكسيداني) از پوست نرم رويي پسته داشتند و بيشترين مقدار تركيبات فنلي (حدود mg g-1 47) توسط حلال اتانول استخراج گرديد. بهينه‌سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته، هم از جهت كاهش خطرات انساني و زيست‌محيطي ناشي از تجمع ضايعات، و هم توليد تركيبات مفيد طبيعي و كاربرد آن‌ها به جاي آنتي‌اكسيدان‌هاي سنتزي در رژيم غذايي انسان حائز اهميت مي‌باشد.
: Pistachio hull, as the dominant component of pistachio processing wastes, is actually a source of phenolics with antioxidant properties. Extracting these compounds from pistachio wastes has recently attracted a lot of attention. The aim of current study was to identify the optimal conditions for extracting phenolics from pistachio hulls. Firstly, some parameters such as different sample to solvent ratios (1:10, 1:20 and 1:40), extraction temperatures (25, 45 and 65°C), duration times (1, 2 and 3 h) and number of extraction (1, 2 and 3 times) were evaluated under extracting solvent of water. The content of total phenolics and antioxidant activity were determined using spectrophotometric methods. The results indicated that the highest phenolics (~35 mg g-1) was extracted at, the sample to solvent ratio of 1:10, 65 °C, 2 h and once extraction (optimum condition by the solvent of water). Secondly, other organic solvents of ethanol, methanol and acetone 50% were evaluated to identify the best solvent under optimal condition. All of these organic solvents were more efficient than water in extracting total phenolics (with antioxidant property) from pistachio hulls. However, the highest amount of total phenolics (~47 mg g-1) was extracted by ethanol. Optimizing the extraction of phenolic compounds from pistachio hulls would be important in terms of reducing human and environmental risks caused by the waste accumulation, as well as producing naturally beneficial compounds an using them instead of synthetic antioxidants in human diet.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی