رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی کانون‌های داخلی تولید گرد و غبار در استان هرمزگان با استفاده از داده‌های اقلیمی، ماهواره‌ای و مدل‌های انتشار "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873490
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۱۷
سرشناسه : ‏دمی زاده‏ ، ، محمود‏ ‏
عنوان : شناسایی کانون‌های داخلی تولید گرد و غبار در استان هرمزگان با استفاده از داده‌های اقلیمی، ماهواره‌ای و مدل‌های انتشار
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه هرمزگان. دانشـکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم و مهندسي آبخیزداری
صفحه شمار : ۱۹۶ص
چکيده : امروزه یکی از چالش‌های زیست محیطی استان هرمزگان، وجود کانون‌های متعدد تولیدگرد و غبار در مناطق مختلف این استان میباشد که بررسی و شناسایی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و از این رو با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنجنده مودیس و مدل Hysplit کانون‌های تولید گرد و غبار این استان و همچنین مسیرهای ورود و انتشار گرد و غبار در سطح آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.در این پژوهش ابتدا داده‌های هواشناسی کلیه ایستگاه‌های همدیدی استان جمعآوری گردید و پس از بررسی‌های آماری و مشخص کردن روزهای همراه با گرد و غبار شدید محلی(07) و بیرونی(06)، تعداد 48 رخداد طوفان گرد و غبار که دید افقی در آنها به کمتر از 1000 متر کاهش پیدا نموده بود مشخص گردید و عملیات آشکارسازی توده گرد و غبار با استفاده از الگوریتم‌های آشکارساز بر روی آنها انجام گردید. بر اساس نتایج بررسی داده‌های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک منطقه بین سال‌های 2000 تا 2018 میلادی، مشخص گردید که ایستگاه قشم با 2762 روز بیشترین و ایستگاه میناب با 356 روز کمترین فراوانی وقوع گرد و غباری در استان را ثبت نمودهاند. نتایج همچنین نشان می‌دهد سال‌های 2007، 2008 و 2003 بیشترین رخداد طوفان گرد و غبار در استان به وقوع پیوسته است. همچنین بیشترین فراوانی وقوع گرد و غبار مربوط به سه ماه می، آوریل و ژوئیه می‌باشد و ماههای نوامبر، دسامبر و اکتبر دارای کمترین وقوع پدیده گرد و غبار در استان بوده است هر چند با توجه به گستره جغرافیایی استان هرمزگان، فراونی وقوع این پدیده در مناطق و ایستگاه‌های مختلف دارای تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر میباشند. جهت بارزسازی و پایش تودههای گرد وغبار، تعداد 48 تصویر سنجنده مودیس که در آن دیده افقی کمتر از 1000 متر بوده و حداقل چهار ایستگاه هواشناسی استان وقوع طوفان گرد و غبار را در آن تاریخ ثبت نموده اند، با استفاده از چهار الگوریتم Ackerman, TDI, TIIDI, NDDI مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر کارایی بهتر الگوریتم TDI از میان چهار الگوریتم مورد بررسی جهت شناسایی و بارزسازی تودههای گرد و غبار در استان میباشد. بر طبق یافتههای پژوهش مناطق مختلفی در استان هرمزگان بعنوان مناطق با پتانسیل بالای تولید گرد و غبار مورد شناسایی قرار گرفتند که مهمترین آنها مناطق شرقی استان هرمزگان در حدفاصل بندر کوه مبارک تا روستای لیردف، منطقه حدفاصل روستای کوهستک تا شرق بندرعباس، اراضی و مناطق همجوار فرودگاه بینالمللی قشم، مناطق غربی شهر بندرعباس واقع در غرب گنبد نمکی گچین تا دلتای رودخانه کل، مناطق غربی بندرخمیر تا روستای سایه¬خوش و مناطق حدفاصل غرب شورهزار مهرگان تا شرق بندر چارک میباشد. همچنین نتایج پژوهش فوق نشان می‌دهد کانون‌های تولید گرد و غبار دیگری نیز در خارج از استان هرمزگان وجود داردکه تاثیرات مخربی را بر این استان وارد میکنند که نمونهای از آنها تالاب فصلی جازموریان، مناطق شرقی و ساحلی استان سیستان و بلوچستان، مناطق غربی کشورهای افغانستان و پاکستان و نیز مناطق مرکزی و جنوبی شبه جزیره عربستان را میتوان بیان نمود. پس از بارزسازی و شناسایی توده گرد و غبار بر روی تصاویر ماهوارهای، برای مسیریابی و نشان دادن مسیر حرکت باد از مدل انتشار پخش لاگرانژی ذرات HYSPLIT استفاده گردید. در این مطالعه ابتدا از فرآیند پسگرد (Backward) این مدل جهت ردیابی مسیر ذرات وارد شده به استان، استفاده شد بطوریکه همزمان با شروع اولیه طوفان در منطقه، مسیر باد تا 48 ساعت قبل از آن در ارتفاع 500 متری سطح زمین برای هر یک از ایستگاهها و کانون¬های شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نقشههای خروجی مدل HYSPLIT بیانگر وجود سه مسیرکلی ورود و ایجاد طوفان‌های گرد و غبار به استان هرمزگان میباشدکه شامل مسیر جنوب غربی کشور، مسیر جنوبی – شمالی و مسیر شمالی و شمال‌غربی میباشد. همچنین جهت شناخت بهتر مسیر اد امه حرکت طوفان و مناطقی از استان که تحت تاثیر حرکت طوفان و انتشار توده گرد و غبار قرار میگیرند، ردیابی مسیر ذرات برای ساعات بعد از طوفان با استفاده از مدلHYSPLIT نیز انجام گردید. نتایج نشاندهنده این واقعیت میباشد که در بخش زیادی از مناطق استان نظیر قشم، بندر خمیر، بندرعباس و میناب، مسیر حرکت طوفان در جهت شمال و شمالشرق بوده و این امر باعث آلودگی در تعداد زیادی از مناطق پرجمعیت استان و سایر مناطق همجوار می¬گردد در حالیکه در مناطق شرقی استان نظیر بندر جاسک بیشترین مسیر حرکت طوفان بهسمت مناطق جنوبی و دریای عمان و اقیانوس هند میباشد. در مجموع با توجه به اهمیت اقتصادی و گردشگری شهرهایی چون بندرعباس، قشم و میناب و خصوصا منطقه صنعتی و اقتصادی غرب بندرعباس و نیز وجود کانون‌های فعال تولید گرد و غبار در اطراف این منطقه، لزوم اقدامات مدیریتی و اجرایی و انجام فعالیتهای آبخیزداری و تثبت گرد و غبار در این منطقه بشدت توصیه میشود.
: Remote sensing and using Modis data is one of the effective methods for the detection and mapping of dust events in the world. The thesis monitor and evaluates four algorithm detectors for identification plume and dust source and dust storms emission in the Hormozgan Province using MODIS satellite data and Hysplit model. At the first, meteorological data were collected from 12 synoptic stations in the Hormozgan province, and after statistical analysis, 48 dust storm events with horizontal visibility were reduced to less than 1000 meters were determined.The result shows the Qeshm station with 2762 days recorded the highest frequency of dust storm in the Hormozgan province and then Minab station with 365 days had the lowest frequency of dust storm. Also, the highest frequency of dust is related to the three months of May, April and July, and the months of November, December and October have the lowest occurrence of dust in the province. Based on the meteorological data analysis, 2008, 2007 and 2003 were the dustiest years during 2000 to 2018 in the study area. Ackerman’s model, Normalized Difference Dust Index (NDDI), Thermal-infrared Dust Index (TDI) and thermal Infrared Integrated Dust Index (TIIDI) were four Algorithm methods for dust source and plume identification using MODIS Level 1B and MODIS Level 2 data to delineate dust Masses and source.The results show all of the algorithm except NDDI were successful in detecting dust plumes, but the most effective algorithm for plumes identification varied from event to event. In addition, TDI is the best algorithm comparing other three evidence. The result shows there are five main dust sources in the Hormozgan provice that are Eastern regions of Hormozgan, the areas between Kohestak port to Eastern part of Bandar Abbas city, Qeshm Island, the areas of western part of Bandar Abbas in the Kol river delta, the areas between Khamir City to Saye Khosh Village and Eastern part of Charak city.The results also show that Jazmourian seasonal wetland, Eastern and coastal regions of Sistan and Baluchestan province, western regions of Afghanistan and Pakistan countries, as well as central and Southern regions of Saudi Arabia are the other dust sources around the Hormozgan province.The results of HYSPLIT model (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) show, the dust particles are mainly transported from tree main paths in the study area that are South western of Iran, South part of Persian Gulf and Saudi Arabia Peninsula and finally from North pathway of Hormozgan Province.
توصیفگر : الگوریتم آشکارساز
: تصاویر مودیس
: عمق نوری آئروسل
: واکاوی
شناسه افزوده : مهدوی ، رسول
شناسه افزوده : ‏دانشگاه هرمزگان. دانشـکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان ديگر : Identifying of Dust Area Production Using Climatic Data, Remote Sensing and Emission Models in The Hormozgan Province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی