رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج و ارزیابی خسارت ناشی از این بیماری در شرایط مزرعه در استان گیلان "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873488
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۱۶
سرشناسه : خشکدامن‏ ، ‏، مریم
عنوان : بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج و ارزیابی خسارت ناشی از این بیماری در شرایط مزرعه در استان گیلان [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه گیلان .دانشکده علوم کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
صفحه شمار : ۱۰۲ص
چکيده : بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی ازRhizoctonia solani AG1- IA بیماری مهم برنج از لحاظ اقتصادی در دنیا بوده که گاهی معادل بیماری بلاست در نظر گرفته می شود. تاکنون هیچ رقم مقاومی در دنیا برای این بیماری معرفی نشده¬است و کنترل بیماری اساساً به کمک قارچکش‌ها کنترل می‌شود و روش‌های زیادی برای مبارزه با آن وجود ندارد. به نظر می¬رسد که آگاهی از اکولوژی و اپیدمیولوژی این بیماری، در مدیریت مناسب آن با روش‌های زراعی مفید بوده و می‌تواند استفاده از قارچکشها و مشکلات مربوط به آنها را کاهش دهد. بنابراین در سال¬های 97-1396 اثرات توأم میزان مصرف کود نیتروژن، تراکم کشت و تراکم مایه تلقیح خاکزاد بر وقوع و شدت بیماری سوختگی غلاف و میزان خسارت محصول، در مزرعه¬ی تحقیقاتی موسسه برنج مورد بررسی قرار گفت. برای این منظور آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات طراحی شد که پلات اصلی آن سطوح مختلف کود نیتروژن (150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن)، پلات فرعی تراکم کشت در دو سطح (20×20 و 25×25 سانتی متر) و پلات فرعی فرعی شامل فاکتور مقدار مایه¬ی تلقیح در پنج سطح (صفر همراه با استفاده از قارچکش، صفر بدون استفاده از قارچکش، 20 ،40 و 60 کیلوگرم در هکتار مخلوط پوسته و بذر آغشته به قارچ Rhizoctonia solani) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در کرت هایی به ابعاد6 متر مربع در دو سال زراعی اجرا شد. تجزیه داده¬ها به كمك نرم افزار SASانجام شد و میانگین¬ها با آزمون توکی مقایسه شدند. نرخ نیتروژن بالا، تراکم کشت بیشتر و تراکم مایه¬ی تلقیح بالاتر باعث توسعه¬ی بیشتر بیماری گردید. در بین عوامل مورد مطالعه در این قسمت از آزمایش، وجود عامل بیماری در مزرعه، موثرترین دلیل در افزایش بیماری سوختگی غلاف برگ برنج بوده¬ که برای پیشگیری و مبارزه با بیماری باید درنظر گرفته شود. در بخش دیگری از مطالعه¬ی حاضر، اثر تراکم مایه¬ی تلقیح سختینه بر وقوع و شدت بیماری سوختگی غلاف برگ برنج و میزان زمستانگذرانی آنها در شرایط آب و هوایی استان گیلان در مزرعه موسسه برنج طی سال¬های 97-1396 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زراعی انجام شد. تیمارها به ترتیب شامل 12، 24، 36 و صفر سختینه در یک کرت 9 متر مربعی بودند. تجزیه داده¬ها به كمك نرم افزار SASانجام شد و میانگین¬ها با آزمون توکی مقایسه شدند. نتایج مطالعات نشان دادند که تراکم مایه¬ی تلقیح (سختینه) تاثیر زیادی بر توسعه بیماری سوختگی غلاف برگ برنج دارد و میزان بالای آن در مزرعه، منجر به افزایش بیماری و خسارت محصول در مراحل رشد برنج خواهد شد. همچنین بررسی تراکم سختینه¬های زمستانگذران در دو سال آزمایش، نشان دادند که میزان بارندگی¬های پس از برداشت محصول، در قدرت زنده¬مانی سختینه¬ها تاثیر زیادی داشته و زنده مانی آنها را کاهش می¬دهد. همچنین در این تحقیق ارتباط بین نوع و تراکم مایه¬ی تلقیح اولیه بر شدت و وقوع بیماری و اثر آن بر عملکرد و خسارت محصول طی دو سال زراعی مطالعه گردید. آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور، فاکتور اول نوع مایه¬ی تلقیح (میسلیوم – اسکلرت) و فاکتور دوم تراکم های مختلف مایه¬ی تلقیح (اسکلروت: 0، 12، 24 و 36 عدد در 9 متر مربع و میسلیوم: 0، 270، 540 و 810 گرم در 9 متر مربع مخلوط شلتوک و پوسته آغشته به میسلیوم¬های قارچ عامل بیماری) در سه تکرار و در دو سال زراعی در کرت‌هایی به ابعاد 9 متر مربع انجام شد. بر اساس داده های بدست آمده، در بالاترین تراکم¬های هر دو نوع مایه¬ی تلقیح ( سختینه و میسلیوم) وقوع و شدت بیماری به طور معنی¬¬داری بالاتر بوده¬است. در آزمایشاتی که سختینه به عنوان مایه¬ی تلقیح اولیه استفاده شد، توسعه بیماری سریعتر بوده¬است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که در استان گیلان با شرایط آب و هوایی معتدل، سختینه¬های شناور روی سطح آب بعد از آماده سازی زمین، احتمالا منبع اصلی و مهم در ایجاد اپیدمی بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ¬می¬باشد. جهت تعیین حساس¬ترین مرحله رشدی گیاه برنج به بیماری سوختگی غلاف، آزمایشی در سال 1397 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج انجام شد. تیمارها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در کرت هایی به ابعاد یک متر مربع بررسی شدند. برای این منظور شدت بیماری در 14 روز پس از آلوده سازی و یک هفته قبل از برداشت محصول در 5 مرحله¬ی، شروع پنجه¬زنی، حداکثر پنجه¬زنی، شکم-دهی، گلدهی (خوشه¬دهی) و خمیری شدن گیاه برنج و خسارت ناشی از بیماری در گیاه برنج اندازه گیری شد. نتایج داده¬ها مشخص نمود که گیاه برنج در مرحله گلدهی (خوشه¬دهی) بیشترین حساسیت و در مرحله شروع پنجه¬زنی کمترین حساسیت به بیماری سوختگی غلاف را دارد. همچنین بیشترین میزان خسارت و کاهش عملکرد در مرحله¬ی گلدهی مشاهده شد. یافته¬های این تحقیقات نشان داد که توسعه بیماری سوختگی غلاف برگ، بیشتر به سن و مرحله¬ی رشدی گیاه میزبان بستگی دارد.
: Sheath blight disease of rice caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA, has been recognized as an economically significant disease wordwide that is sometimes equated with blast disease. Management of rice ShB has been mainly leaning on chemical fungicide applications and there are not many methods to control the disease. It seems that awareness of ecology and epidemiology of this disease is useful in its proper management with agronomic methods and can reduce the use of fungicides and their related problems. So, during the 2017-2018 years, the effect of different rates of nitrogen fertilizer, planting spaces and inoculum densities determined on sheath blight incidence and severity and grain yield loss in the research institute of rice. Treatments were arranged using split-split- plot design in three replications. The plot size was 3×2 square meters (m2) in the first and second years. Main-plots were three levels of N fertilizer (150, 250 and 350 kg N/ha), sub-plots were planting densities in two levels (20×20, local recommended planting space and 25×25 cm) and sub-sub plots (micro plots) were inoculum densities in five levels (0 "without propiconazole fungicide control", 0 "with used propiconazole fungicide", 30, 60 and 90 gm-2 R. solani – infested whole rice grain/rice hull) with a randomized complete block design. Data were subjected to the analysis of variance (SAS, 2003) and means among the treatments were compared based on the tukey’s test. The higher N rates, more dense planting and more initial inoculum density resulted in better disease development. Among the factors studied in this part of the experiment, the presence of disease causal agent in the field is the most effective reason for increasing the rice sheath blight disease, which should be considered for the prevention and control of the disease In another part of this study we investigated the effect of sclerotial density on disease incidence and severity and its overwintering in Guilan weather in rice institute field, during 2017-2018. A field experiment was designed with a randomized complete block design in three replications in two years. Treatments included 12, 24, 36 and zero hardness in a 9 m2 plot, respectively. Data were subjected to the analysis of variance and means among the treatments were compared based on the tukey’s test. The present study suggested that sclerotial density is very important on disease development and high density of that caused increase of disease and yield loss. Also, the study of overwintering sclerotial density in two years of experiment was showed that the amount of post-harvest rainfall has a significant effect on the survival of the sclerotia and reduces their survival. Also in this research relationship between primary inoculum density, primary inoculum type and their impacts on disease intensity, grain yield and yield loss were investigated in two years. Experiments were conducted based on a factorial design with two factors. The first was inoculum type (mycelia- sclerotia) and the second factor was inoculum densities (sclerotial densities included 0 (control), 12, 24, 36 sclerotia and mycelia densities included 0 (control), 30, 60 and 90 gm-2 amounts of R. solani– infested whole rice grain/ rice hull on to the soil surface per 9 m2) with three replications at the Rice Research Institute of Iran experimental field (Rasht, Iran) for two years. Disease incidence and severity were significantly higher where the highest inoculum concentrations (mycelial and sclerotial) were tested. When sclerotia were applied as the primary inoculum, disease developed more quickly. The present study suggested that with a temperate lowland rice system in Guilan province, sclerotia floating on the water surface after puddling can be the primary source of inoculum and play a major role in sheath blight epidemics.Field experiment was conducted at the rice research institute in 2017, to determine the most sensitive growth stage of rice to the sheath blight disease. For this purpose, treatments were arranged in completely randomized block design with three replications. The plots size was 1×1 square meters (m2). Disease severity and yield loss evaluated in 14 days after infection and one week before harvesting in five stages of rice i.e initial tillering, maximum tillering, booting, flowering and grain filling. The results of the data have been showed that rice plant was the most sensitive to the sheath blight disease at flowering stage and the least sensitive in initial tillering. Also, the most yield loss observed at flowering stage. The findings of this research showed that the development of sheath blight disease depends on the age and stage of growth of the host plant.
توصیفگر : برنج
: سختینه
: پیش آگاهی
شناسه افزوده : الهی نیا‏ ‏، سید علی
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان .دانشکده علوم کشاورزی‏
عنوان ديگر : Investigation on the epidemiological characteristics of rice sheath blight disease and evaluation of the yield loss under field conditions in Guilan province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی