رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل فنی برگزاری آموزش مجازی کشاورزی شبکه آموزش کشاورزی (شاک "


شماره شناسایی : 18873482
شماره مدرک : ۶۱۴۵۰
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : شاقلی، ریحانه
: نوری، حسین
: فتحی، فرهاد
: صادقی، احمد
عنوان اصلي : دستورالعمل فنی برگزاری آموزش مجازی کشاورزی شبکه آموزش کشاورزی (شاک
نام نخستين پديدآور : ریحانه شاقلی، حسین نوری، فرهاد فتحی، احمد صادقی
صفحه شمار : ۲۶ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۰ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : بخش کشاورزی از مهم‌ترین محورها ی توسعه اقتصادی کشور بشمار می آید. اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار،امنیت غذایی، کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی، رشد صادرات و تحرک‏ بخشی به سایر بخش‏ها همواره مورد توجه برنامه‏ریزان و سیاست‏گزاران بوده است. از همین رو پایه ریزی و توسعه رویه های نهادی موثر به منظور یادگیریِ مداوم، ارتقای آموزش و بروزرسانی سطح دانش و مهارت های منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی ضرورت می یابد. در بخش کشاورزی، حوزه آموزش و ترویج عهده دار تعیین، انتخاب و اشاعه آموزش و فناوری های نوین است، این نهاد با شناخت کافی از همه زمینه ها و امکانات، کمبودهای موجود در آموزش و فناوری را شناسایی نموده و برنامه های آموزشی مناسب را برای مخاطبان و ذینفعان طرحریزی می نماید تا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در داﻧﺶ،مهارت و ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ذینفعان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد تا در نهایت بتواند ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. موسسه آموزش و ترویج بمنظور ایجاد آگاهی و ارائه آموزش های لازم به مخاطبان و ذینفعان و نیز ایجاد عدالت آموزشی و دسترسی رایگان و کامل به دوره های کشاورزی برخط برای بهره برداران کشاورزی، اقدام به ایجاد شبکه آموزش کشاورزی(شاک) شامل 38 کانال وبیناری در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به همراه ۴ کانال ملی،10 گروه ستادی، شبکه ملی دانش کشاورزی و کانال آموزش مدیران در دیماه سال ۱۳۹۹ نمود. شاک با هدف ارتقا و توانمند سازی سرمایه‌های انسانی بخش کشاورزی، ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ بهره‌وری‌ هرچه‌ بهتر از خدمات‌ کارشناسان‌، محققین، اعضاء هیأت‌علمی‌ و همچنین‌ استفاده‌ از امکانات‌ آموزشی‌ موجود فعالیت می کند بطوری که اهتمام بر آن است تا در راستای گسترش‌ و ترویج‌ آموزشهای‌ کاربردی ـ تخصصی، پاسخگوی‌ نیاز جامعه‌ و بازار کار باشد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی