رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه لاینهای جدید کنجد از طریق اداره و انتخاب در جمعیت های در حال تفرق (99) "


شماره شناسایی : 18873475
شماره مدرک : ۶۱۰۲۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : منصوري،سعداله
: زینل زاده تبریزی، حسین
: صمدی فیروزآباد،بصیر
: نظري، احمد
: معصومشاهی،محمود
: فرزین‌مغانلو،اکبر
عنوان اصلي : تهیه لاینهای جدید کنجد از طریق اداره و انتخاب در جمعیت های در حال تفرق (99)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Development of new Sesame lines through the managing and selecting in segregating populations (99
صفحه شمار : ۳۳ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۲۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۲۴
: شماره طرح: 990824-067-03-03-0
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : با هدف گزينش در توده‌هاي دورگ كنجد و نيل به ارقام برتر این بررسی ضمن استفاده از روش شجره‌اي در كرج، ورامین و مغان صورت گرفت. در اين راستا تعداد هشت توده F2 كشت شد. در هر جمعیت صفات فنوتیپی مهم از قبیل مراحل مختلف رشد گياه براساس صفات موثر درعملكرد و نيز ويژگيهاي مطلوب در اصلاح اين نبات از قبيل آغاز و پايان گلدهي، ارتفاع گياه، ، وضعیت شاخه بندی، تعداد كپسول در بوته، رسيدن ده كپسول اوليه و ارتفاع اولين كپسول مورد نظر بود . براساس صفات فنوتیپی نهایتا از نسل F2 تعداد 58 تك بوته، از تعداد 67 تک بوته نسل F3 تعداد 51 تک بوته و ازتعداد 63 تک‌بوته نسل F4 تعداد 53 تک بوته انتخاب شد. قسمت دیگر آزمایش شامل تک بوته‌ها و لاین‌هایی بود که از نسلF4 وF5 انتخاب شده‌اند .بعد از هر ده لاین خط کاشت یک خط از لاین شاهد کشت شد و عملکرد لاین‌ها بر اساس نمودار مقایسه شدند. بوته‌های خارج از تیپ در هر خط با در نظر داشتن صفات مهم حذف شدند. نهایتا از نسل‌هايF5 و F6 براساس نمودارهاي مذكوربه ترتیب 31 و 12 لاین بعنوان لاین‌های برتر شناخته شدند.با هدف تهیه لاینهای متحمل به ریزش کنجد در قسمت دیگر این بررسی دو فرآیند مجزا صورت گرفته است.درارزیابی و گزینش در تنوع موجود در توده وارداتی تعداد 57 لاین بر مبنای صفات به نژادی به دست آمد. بعلاوه لاین برای ارزیابی در آزمایش مقدماتی تعیین گردید. گزینش در توده‌های دورگ داخلی در 78 خط بر مینای وجود صفت تحمل به ریزش منجر به انتخاب 267 تک‌بوته گردید که در تداوم فرآیند در سالیان آتی امکان دستیابی به ارقام و لاین‌های داخلی متحمل به ریزش را فراهم خواهد آورد.واژه هاي كليدي: تفرّق، كنجد، گزینش، لاین‌های برتر ، لاین‌های متحمل به ریزش
: The aim of selection was to use the pedigree method in Karaj, Varamin and Moghan in the Sesame. The experiment contains two parts, the first one was evaluation and selection in eight F2 populations in Karaj, Moghan and Varamin. In each population the important phenotypic characters such as beginning and end of flowering, plant height , branching type, number of capsules per plant, maturity of ten primary capsule, height of the first capsule were recorded. Based on phenotypic characters, finally 58, 51 and 53 single plants were selected from F2, F3 and F4 populations.The second part of the experiment, contains single plants and lines selected from F4 and F5 populations. After every five or ten lines, one row of the control was also cultivated. The lines were evaluated by the curve comparing method. Off type plants in each line were removed and also the important agronomic traits were recorded. Finally 31 and 12 Superior lines were selected based on seed yield after comparing with the curve check from F5 and F6 lines .In the other section of the work and in order to develop seed shattering tolerant lines in sesame, two different methodologies has been undertaken: a) Selection and evaluation within exotic material, 56 lines were obtained to possess favorable agronomic traits. Morever, seven purlines were considered to be used in preliminary evaluation test. b) Selection based on tolerance to seed shattering within populations derived from domestic crosses led us to achieved 267 individuals. All the selected lines and individuals will be incorporated in sesame research line aiming to achieving lines or cultivars tolerant to seed shuttering Key word: Sesame, Selection, Segregating, superior lines, seed shattering tolerant lines
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی