رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي برتر بالنگوي شهري در شرايط ديم مزارع زارعين استان زنجان "


شماره شناسایی : 18873474
شماره مدرک : ۶۱۰۲۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حدادی،سولماز
: خیاوی، مجید
: ولایی، علیرضا
: ‏رحمانی، حمید
: بقایی، نواب
: پیمان، خلیل
عنوان اصلي : بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي برتر بالنگوي شهري در شرايط ديم مزارع زارعين استان زنجان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Comparison of yield of Dragon's head (Lallemantia iberica) promising cultivars in dryland condition in Zanjan Province
صفحه شمار : ۲۷ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۲۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۲۷
: شماره طرح :971157-077-1553-47-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : به‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های بالنگوی شهری با عملکرد بالا به کشاورزان، این تحقیق در شرایط زارعین، با 5 ژنوتیپ مختلف به نام‌های کردستان، نظرکهریزی، تکاب، خدابنده و کلیبر اجرا گردید. ژنوتیپ‌های موردنظر در آخر اسفند در دو منطقه از استان زنجان (خرمدره و خدابنده) کشت شدند. مساحت مزرعه در هر منطقه 200 مترمربع بود. عملیات زراعی از قبیل شخم، دیسک و دادن کود برای کلیه ارقام به‌طور یکسان انجام شد. تعداد روز تا جوانه‌زنی، تعداد روز تا رسيدگي، طول دوره رویش، ارتفاع نهايي گياه، تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول یادداشت‌برداری شد. پس از برداشت نيز صفات وزن هزار دانه، عملكرد دانه در هکتار و درصد روغن دانه اندازه‌گیری شد. برای مقایسه نیز از هر ژنوتیپ 5 نمونه انتخاب‌شده که هرکدام از نمونه‌ها متشکل از 5 بوته بود. عملکرد این 5 بوته به‌عنوان یک نمونه در نظر گرفته شد و جهت مقایسه دو بدوی ژنوتیپ‌ها، نتايج حاصل از عملکرد ژنوتیپ‌ها بر اساس آزمون T-test مورد تجزیه‌وتحلیل آماري قرار گرفت. در انتها پس از بررسی نتایج، ژنوتیپ‌های کردستان و تکاب (به ترتیب 967 و 5/846 کیلوگرم) با توجه به میزان افزایش عملکرد به دیگر ژنوتیپ‌ها، برترین ژنوتیپ‌ها برای معرفی به کشاورزان انتخاب گردیدند. واژه‌های کلیدی: بالنگوی شهری، عملکرد دانه، درصد روغن، شرایط زارعین، آزمون T
: In order to introduce Dragon's head genotypes with high yield to farmers, this research was conducted in farmers' conditions with 5 different genotypes in the letters of Kurdistan, Nazar kahrizi, Takab, Khodabandeh and Kaleibar. The genotypes were planted at the end of March in two areas of Zanjan province (Khorramdareh and Khodabandeh). The area of the farm in each area was 200 m2. Cultivation operations such as plowing, discing and fertilizing were performed equally for all cultivars. The number of days to germination, the number of days to ripening, the length of the growing season, the final height of the plant, the number of pods per plant and the number of seeds per pod were recorded. After harvest the 1000 grain weight, the yield per hectare and the percentage of grain oil were measured. For comparison between cultivars from each genotype, 5 samples were selected, each of which consisted of 5 plants. The performance of these 5 plants was considered as a sample and to compare the genotypes, the results of the genotypes yield were analyzed based on the T-test. Finally, after reviewing the results, Kurdistan and Takab genotypes were selected as the best genotypes for introduction to farmers.Key words: Dragon's head, grain yield, Oil percentage, Farmers conditions, T test
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی