رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي پيشرفتة گندم نان در مزارع زارعين منطقه گچساران "


شماره شناسایی : 18873473
شماره مدرک : ۶۱۰۲۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عبدی پور،مسلم
: کریمی پور فرد ،هادی
: صادق پور،ولی
عنوان اصلي : ارزيابي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي پيشرفتة گندم نان در مزارع زارعين منطقه گچساران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of grain yield of promised bread wheat lines in Ghachsaran farmers' fields
صفحه شمار : ۲۶ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۲۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۲۶
: شماره طرح: 981078-072-1553-56-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : هدف اصلي اين بررسي دست‌يابي به ژنوتيپ‌هاي پرمحصول جهت توصيه به کشاورزان ديم‌کار بوده كه بتوانند در شرايط متنوع محيطي برتر از ارقام موجود باشند و همچنين داراي حد مطلوب صفات زراعي و خصوصيات كيفي موردنظر، تحمل به تنش‌هاي محيطي مانند خشكي و گرماي انتهاي دوره رشد باشند. به منظور انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي و فناوری جديد به زارعين و ارزيابي ژنوتيپ‌هاي پيشرفته و اميدبخش گندم نان در مزارع زارعين تعداد 4 ژنوتيپ نويدبخش گندم نان به همراه رقم آفتاب به عنوان شاهد در دو منطقه خربل و امام‌زاده جعفر شهرستان‌ گچساران در كرت‌هايي به وسعت 2000 مترمربع و با تراكم 300 دانه در مترمربع با فواصل خطوط 25 سانتي‌متر كشت شدند. در طول دوره رشد و نمو از صفات مهم زراعي مانند تاريخ سبز،تعداد پنجه، تاريخ ظهور سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته، تاريخ رسيدن ، وزن هزاردانه و عملكرد دانه يادداشت برداري به عمل آمد. ژنوتيپ‌هاي شماره 3 و 4 به ترتيب با ميانگين عملکرد دانه 5600 و 5207 کيلوگرم در هکتار، افزايش عملكرد 18 و 9 درصدي نسبت به شاهد آفتاب (4760 کيلوگرم در هکتار) نشان دادند و به عنوان ژنوتيپ‌هاي کانديداي معرفي رقم انتخاب گرديدند.واژه‌هاي كليدي: مقايسه عملكرد، مزارع، ژنوتيپ،گندم نان
: The main purpose of this study was to obtain high-yielding genotypes to advise farmers to be able to be superior to existing cultivars in a variety of environmental conditions and also have the desired range of agronomic traits and quality characteristics, tolerance to environmental stresses such as drought and hot in end of the period of growth. In order to transfer research findings and new technology to farmers and evaluate advanced and promising bread wheat genotypes in farmers' farms, 4 promising bread wheat genotypes with Aftab cultivar as a control in Kharbal and Imamzadeh Jafar districts of Gachsaran county, they were planted in plots with an area of 2000 square meters and a density of 300 seeds per square meter with 25 cm line spacing. During the growth period, important agronomic traits such as green date, number of tillers, spike emergence date, number of spikes per unit area, number of seeds per spike, plant height, ripening date, 1000-seed weight and grain yield were recorded. Genotypes No. 3 and 4 with an average grain yield of 5600 and 5207 kg.ha-1, respectively, showed an increase in yield of 18% and 9% compared to the control of the sun (4760 kg.ha-1) and were selected as candidate genotypes to introduce the cultivar.Key words: Yield Trial, Genotype, Bread wheat, Field
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی